Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%5
Yeni
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Prof.Dr. Fikret EREN

BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

Liste Fiyatı : 225,00TL
İndirimli Fiyat : 213,75TL
Kazancınız : 11,25TL
Taksitli fiyat : 5 x 45,10TL
Havale/EFT ile : 209,48TL
9786050509281
599493
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER
Yetkin Hukuk Yayınları
213.75

ÇİNDEKİLER

BORÇLAR HUKUKUÖZEL HÜKÜMLER

§ 1.GİRİŞ1

I-GENEL BİLGİ1

II-KAYNAKLAR2

A)YAZILI KAYNAKLAR2

1)Türk Borçlar Kanunu2

a)Genel hükümler2

b)Özel hükümler2

2)Türk Medenî Kanunu3

3)Diğer kanunlar3

4)Uluslararası antlaşma ve sözleşmeler4

5)Devletler özel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4

6)Genel işlem şartları4

7)Bilimsel görüşler (doktrin) ve yargı kararları5

B)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR5

III-TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN UYGULANMASI6

A)ÖZEL HÜKÜMLERİN KONUSU6

B)ÖZEL HÜKÜMLERİN ÇEŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ6

1)Sözleşmenin tanımlanmasına ilişkin hükümler6

2)Sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler7

3)Sözleşmenin içeriğine ilişkin hükümler7

4)Sözleşmenin ifa edilmemesine ilişkin hükümler8

5)Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler9

C)ÖZEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI10

D)TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİNİN NİTELİKLERİ10

E)ÖZEL HÜKÜMLERLE GENEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ11

1)Yığılma (Birlikte uygulama) ilkesi12

2)Dışlama (münhasır uygulama) ilkesi13

3)Yarışma ilkesi14

IV-SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ15

A)Edimler arasındaki ilişkilere göre15

B)Hukukî sonuçlarına göre16

C)Sürelerine göre16

1)Ani sözleşmeler16

2)Dönemli sözleşmeler16

3)Sürekli sözleşmeler17

d)Karşılıklı (ivazlı) olup olmamalarına göre17

e)Kanunda düzenlenmiş olup olmamalarına göre17

1)İsimli sözleşmeler17

2)İsimsiz sözleşmeler17

V-SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

a)İRADE ÖZERKLİĞİ18

B)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

1)Sözleşme yapma özgürlüğü19

2)Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü19

3)Sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü19

4)Sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü20

5)Şekil özgürlüğü20

VI-BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ20

A)GENEL BİLGİ20

1)Devir borcu doğuran sözleşmeler21

2)Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler21

3)İşgörme borcu doğuran sözleşmeler21

4)Saklama borcu doğuran sözleşmeler22

5)Teminat borcu doğuran sözleşmeler22

6)Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler22

7)Ortaklık borcu doğuran sözleşmeler22

B)İNCELEME DIŞI BIRAKILAN SÖZLEŞMELER23

KESİM BİR İSİMLİ SÖZLEŞMELER BÖLÜM BİR DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

§ 2.TANIM, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ, YARAR VE HASARIN GEÇMESİ25

I-TANIMI26

II-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ28

A)Satış sözleşmesi bir borç sözleşmesidir28

B)Satış sözleşmesi TAM iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir28

C)Satış sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir29

D)Satış sözleşmesi rızaÎ bir sözleşmedir29

E)Satış sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir29

F)Satış sözleşmesi sebebe bağlı (illî) bir sözleşmedir30

ııı-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI31

A)Satılan mal (Satış sözleşmesinin konusu)31

1)Mal kavramı31

2)Maddî mal- maddî olmayan mal ayırımı (şey ve haklar)31

3)Henüz mevcut olmayan müstakbel mallar33

4)Belirli olmayan mallar34

5)Başkasına ait mallar35

B)Bedel (Satış parası)36

C)Tarafların anlaşması37

1)Genel olarak37

2)Sözleşmenin şeklî38

ıV-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ39

A)Konusuna göre satış sözleşmesi türleri:

Taşınır satış sözleşmesi -Taşınmaz satış sözleşmesi39

1)Taşınır satış sözleşmesi39

2)Taşınmaz satış sözleşmesi39

B)TicarÎ satış sözleşmesi - TicarÎ olmayan satış sözleşmesi40

C)Bedeli ödeme tarzına göre satış sözleşmesi türleri41

D)Satılanın teslim tarzına göre satış sözleşmesi türleri41

E)Sözleşmenin kurulma şartlarına göre satış sözleşmesi türleri43

F)Parça satışı - Çeşit satışı43

G)Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmesi ve uluslararası satış sözleşmeleri46

V-SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ46

A)TANIM46

B)Şartları50

1)Geçerli olarak kurulmuş bir satış sözleşmesi mevcut olmalıdır51

2)Hasar, satış sözleşmesinin kurulması anından satılan taşınırın zilyetliğinin devri, taşınmazın

tescili anına kadar satıcıya aittir51

3)Hasar, taraflara yükletilemeyen, beklenmedik bir olay sonunda meydana gelmelidir52

C)İstisnalar54

1)Durumun gereğinden doğan istisnalar54

2)Sözleşmeden doğan istisnalar54

3)Kanundan doğan istisnalar55

a)İfa yerinden başka yere gönderilecek satışlarda (mesafeli satışlarda) yarar ve hasar satılanın bağımsız bir taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer55

b)Taşınır satışlarında hasar, satılanın zilyetliğini devralmakta temerrüde düşen alıcıya geçer56

§ 3.TAŞINIR SATIŞ SÖZLEŞMESİ57

ı-TAŞINIR KAVRAMI57

ıI-TARAFLARIN BORÇLARI60

A)Satıcının borçları60

1)Satıcının aslî borçları60

a)Malın zilyetliğini alıcıya devir borcu60

b)Satılanın mülkiyetini devretme borcu62

2)Satıcının yan borçları65

a)Satılanı muhafaza borcu65

b)Aydınlatma ve bilgi verme borcu66

c)Gerekli belgeleri sağlama borcu66

d)Devir giderleri ödeme borcu67

e)Satılanı ifa yerinden başka yere taşıma (gönderme) giderleri67

3)Satıcının temerrüdü68

a)Genel olarak68

b)Ticarî olmayan (adi) satışlar ile belirli (kesin) süreli olmayan ticarî satışlarda satıcının temerrüdü69

c)Belirli süreli ticarî satışlarda satıcının temerrüdü70

aa)Satış, her şeyden önce ticarî bir satış olmalıdır70

bb)Temerrüdün hüküm ve sonuçları72

aaa)Genel olarak72

bbb)Satıcının, alıcının müspet zararını giderme borcu ve bunun kapsamı74

1/a)Genel bilgi74

1/b)Müspet zararın hesaplanmasında somut yöntem76

1/c)Müspet zararın hesaplanmasında soyut yöntem77

4)Satıcının zapttan sorumluluğu78

a)Kavram78

b)Uygulama alanı80

c)Çeşitleri82

d)Şartları82

aa)Maddî şartları82

aaa)Satış sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş olmalıdır82

bbb)Satılan alıcıya devredilmiş  (teslim edilmiş) olmalıdır83 ccc)Alıcı, satılan üzerindeki üçüncü kişinin

hakkını, dolayısıyla malın elinden alınma tehlikesini sözleşmenin kurulduğu sırada bilmemelidir83

ddd)Üçüncü kişi satılan şey üzerinde sahip olduğu zapt hakkını alıcıya karşı kullanmış olmalıdır84

eee)Satıcının kusurlu olması şart değildir85

bb)Şeklî şartları85

aaa)Zaptın ihbarı85

bbb)Zaptın ispatı85

1/a)Zaptın bir mahkeme kararıyla ispatı86

1/b)Zaptın, bir mahkeme kararı olmaksızın ispatı87

ccc)Alıcı, zapttan doğan haklarını zamanaşımı süresi içinde kullanmalıdır87

e)Zaptın hüküm ve sonuçları: Alıcının zapttan doğan hakları87

aa)Tam zapt halinde87

aaa)Alıcı her şeyden önce satıcıdan,ödemiş olduğu satış bedelinin faiziyle birlikte geri verilmesini ister89

bbb)Alıcı, satıcıdan satılanı elinden alan üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri de ister90

ccc)Alıcı, davayı satıcıya bildirmekle kaçınılabilecek olanlar dışında kalan bütün yargılama giderleri ile yargılama dışındaki giderleri de satıcıdan isteyebilir91

ddd)Alıcı, satıcıdan satılan şeyin tamamen elinden alınması yüzündendoğrudan doğruya uğradığı diğerzararların da giderilmesini isteyebilir91

eee)Alıcı, satıcıdan kusursuz olduğunu ispat etmedikçe, satılanın elinden alınması yüzünden uğramış olduğu diğer zararların giderilmesini de isteyebilir92

bb)Kısmî zapt halinde96

f)Zapttan sorumluluğun sözleşme ile sınırlandırılması veya kaldırılması98

aa)Kural98

bb)İstisnalar99

aaa)Satıcı, alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre üçüncü kişinin hakkını gizlemişse,taraflar arasında yapılmış olan sorumsuzluk

anlaşması kesin olarak hükümsüzdür99

bbb)Sorumluluğun sınırlandırılması veya kaldırılması, hukuka, ahlâka, kişilik haklarına veya dürüstlük kuralına aykırı olduğu takdirde de anlaşma geçersizdir99

ccc)Satıcının ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması da kesin olarak hükümsüzdür99

g)Alıcının zapttan doğan haklarının diğerhaklarla yarışması100

aa)Alıcının zapttan doğan hakları,

TBK. m. 112’ye göre satıcının borçlarını hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden doğan hakları ile yarışabilir100

bb)Alıcının zapttan doğan hakkı,

 TBK. m. 32’ye göre temel yanılması ve

 TBK. m. 36’ya göre aldatma hükümleriyle de yarışabilir101

cc)Alıcının zapttan doğan hakkının,sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil sorumluluğundan doğan hakkı ile yarışması101

5)Satıcının ayıptan sorumluluğu102

a)Genel olarak102

b)Ayıptan sorumluluğun şartları104

aa)Maddî şartlar104

aaa)Satılan şey ayıplı olmalıdır104

1/a)Ayıp kavramı104

1/b)Ayıp türleri106

1/aa)Maddî ayıp106

1/bb)Ekonomik ayıp107

1/cc)Hukukî ayıp107

1/dd)Bildirilen niteliklerdeki ayıp108

1/ee)Bulunması gereken niteliklerdeki ayıp111

1/ff)Açık (görünürdeki) ayıp113

1/gg)Gizli ayıp113

1/ii)Gizlenmiş ayıp113

bbb)Alıcı bu ayıbı bilmemelidir113

ccc)Alıcı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır115

ddd)Ayıp, hasarın alıcıya geçmesinden önce mevcut olmalıdır116

bb)Ayıptan sorumluluğun şeklî şartları116

aaa)Genel olarak116

bbb)Satılanı gözden geçirme117

1/a)Gözden geçirmenin içeriği ve biçimi118

1/b)Gözden geçirme süresi118

1/c)Gözden geçirme yeri120

1/d)Gözden geçirme giderleri120

ccc)Ayıbı bildirme120

1/a)Genel olarak120

1/b)Ayıp bildiriminin hukukî niteliği121

1/c)Ayıp bildiriminin içeriği121

1/d)Ayıp bildiriminin tâbi olduğu şekil122

1/e)Ayıp bildiriminin süresi122

1/f)Başka yerden gönderilen (mesafeli) satışlarda satılanı koruma yükü123

ddd)Zamanaşımı süresine uyma yükü125

c)Alıcı lehine ayıptan doğan haklar: Seçimlik haklar129

aa)Genel bilgi129

bb)Seçimlik hakkın hukukî niteliği130

aaa)Genel olarak130

bbb)Seçimlik hakların kullanılmasının sınırlandırılması133

1/a)Her şeyden önce, TBK. m. 227/III’e göre satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik hakları kullanmasını önleyebilir133

1/b)Ayrıca, durum alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını haklı göstermiyorsa, satıcının talebi üzerine hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir134

1/c)Aynı şekilde, TBK. m. 228/II’ye göre satılan, alıcıya yükletilebilen bir sebep yüzünden yok olmuş, başkasına devredilmiş veya şeklî değiştirilmiş ise, dönme hakkı kullanılamaz135

1/d)Alıcı, ayıplı olduğunu bilerek malı kullanmış veya tüketmiş ise, ayıptan feragat etmiş sayılacağından,bu halde de sözleşmeden dönemez135

1/e)Nihayet, birden çok maldan veya birden çok parçadan oluşan bir mal,birlikte satılmış olup da bunlardan bazılarının ayıplı çıkması halinde dönme,sözleşmenin tümü için değil, ilke olarakyalnız ayıplı mal veya parçalar

hakkında söz konusu olur136

1/f)Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakınsa, alıcı ya sözleşmeden döner ya da ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini ister137

cc)Seçimlik hakkının çeşitleri137

aaa)Sözleşmeden dönme hakkı137

bbb)Dönmenin hüküm ve sonuçları138

1/a)Alıcının borçları138

1/aa)Alıcının satılanı geri verme borcu138

1/bb)Alıcının elde ettiği yararları geri verme borcu140

1/b)Satıcının borçları141

1/aa)Satıcının satış bedelini faizi ile birlikte geri verme, yargılama giderlerini ödeme ve zararları giderme borcu141

1/aaa)Satış bedelini faiziyle birlikte geri verme borcu141

1/bbb)Yargılama giderlerini ödeme borcu142

1/ccc)Alıcının ayıplı mala yaptığı giderleri ödeme borcu142

1/bb)Satılanı ve satış bedelini geri verme borçlarını zaman ve sırası143

1/cc)Zararın tazmini143

1/aaa)Doğrudan zararın giderilmesi143

1/bbb)Diğer (dolaylı)zararların giderilmesi148

dd)Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme hakkı149

aaa)Kavram ve nitelik149

bbb)Hüküm ve sonuçları150

1/a)Mutlak (soyut) yöntem150

1/b)Tazminat yöntemi150

1/c)Nispî hesaplama yöntemi151

ccc)Tazminat talebi152

ee)Satılanın, ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkı152

ff)Satılanın ücretsiz olarak onarılmasını isteme hakkı153

d)Ayıptan sorumluluğu kısıtlayan veya kaldıran anlaşmalar154

e)Ayıptan sorumluluğun diğer taleplerle ilişkisi157

aa)Ayıptan sorumluluğun genel hükümlere göre tazminata ilişkin hükümler ile ilişkisi157

bb)Ayıptan sorumluluğun temel yanılması ve aldatma ile ilişkisi158

cc)Ayıptan sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu ile ilişkisi160

B)ALICININ BORÇLARI161

1)Alıcının asli borçları161

a)Satış bedelini ödeme borcu161

aa)Genel olarak161

bb)Ödeme yeri163

cc)Ödeme zamanı163

aaa)Peşin satışlarda ödeme zamanı163

bbb)Vadeli (kredili-veresiye) satışlarda ödeme zamanı164

ccc)Satış parası önceden ödenen (ön ödemeli) satışlarda ödeme zamanı164

dd)Satış bedeli için faiz ödeme şartı164

ee)Satıcının satış bedeli alacağının garantisi165

ff)Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü166

aaa)Genel olarak166

bbb)Peşin satışlarda alıcının temerrüdü166

ccc)Vâdeli (kredili-veresiye) satışlarda168

gg)Alıcının temerrüdü halinde satıcının uğradığı zarar ve tazminatın hesaplanması169

b)Alıcının satılanı devralma borcu171

aa)Kavram, nitelik ve şartları171

bb)Hüküm ve sonuçları174

2)Alıcının yan borçları175

a)Satılanı devralma giderleriyle senet giderlerini ödeme borcu175

b)Başka yerden gönderilen satılanı saklama(muhafaza) borcu175

c)Taşıma giderlerini ödeme borcu175

d)Zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu175

e)Ambalajı geri gönderme borcu176

f)Satıcının diğer menfaatlerini koruma borcu176

g)İfaya hazırlık fiillerine katılma borcu176

i)Faiz ödeme borcu176

§ 4.TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ177

I-tanımı177

II-Taşınmaz satış sözleşmesinin unsurları177

a)Taşınmaz mal177

1)Arazi178

a)Tanımı178

b)Tapuya kayıtlı olmayan arazi178

c)Tapuya kayıtlı arazi179

2)Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen haklar180

3)Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi bağımsız bölümler180

B)Satış bedeli180

C)Anlaşma181

1)Genel olarak181

2)Sözleşmenin şeklî181

a)Genel olarak181

b)Şeklin kapsamı182

c)Şekle uymamanın sonuçları184

aa)Butlan görüşü185

bb)Kendine özgü geçersizlik görüşü186

cc)Tabii borç görüşü187

dd)Borçlu olunmayan bir edimi bilerek isteyerek ifa görüşü187 ee)Yokluk görüşü187

d)Taşınmaz satışına ilişkin vekâletnamenin şeklî188

III-YARAR VE HASARIN GEÇMESİ189

IV-AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUK190

A)Ayıptan sorumluluk190

1)Genel olarak190

2)Zamanaşımı193

b)Zapttan sorumluluk194

V-TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ194

a)Genel olarak194

b)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin türleri195

c)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkın niteliği196

d)Sözleşmenin şeklî196

e)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin hüküm ve sonuçları197

1)Taraflar arasında197

2)Üçüncü kişilere karşı199

VI-ÖNALIM, ALIM, GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ200

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı (Önalım sözleşmesi)200

1)Tanım200

2)Çeşitleri201

3)Hukukî niteliği203

4)Önalım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil205

5)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhi206

a)Genel bilgi206

aa)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmemesi206

bb)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi206

b)Şerhin etki süresi207

c)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhedilmesinin hüküm ve sonuçları208

6)Sözleşmeden doğan önalım hakkının şartları208

a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,önalım sözleşmesinde belirtilen taşınmazın satışı halinde söz konusu olur208

b)Sözleşmeden doğan önalım hakkı taşınmazın üçüncü kişiye satılması halinde söz konusu olur209

c)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,ancak taşınmazın satılması halinde söz konusu olur (Önalım olgusu)209

aa)Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren işlemler (Vorkaufsfall)209

bb)Önalım hakkının kullanılması mümkün olmayan işlemler212

d)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,hak sahibinin üçüncü kişi aleyhine açacağı önalım davasıyla kullanılır214

aa)Önalım davası214

aaa)Genel bilgi214

bbb)Önalım davasının davacısı215

ccc)Önalım davasının davalısı215

ddd)Önalım davasının açılması gereken süreler216

eee)Davacının önalım (satış) bedeli ile giderleri yatırma yükümlülüğü218

fff)Mahkemenin önalım kararının doğurduğu sonuçlar218

ggg)Önalım hakkından feragat ve önalım hakkının sona ermesi219

1/a)Önalım hakkından feragat219

1/b)Önalım hakkının sona ermesi220

e)Önalım hakkı üçüncü kişiye devredilebilen,miras yoluyla geçen bir haktır220

b)ALIM SÖZLEŞMESİ221

1)Tanım221

2)Şeklî221

3)Hukukî niteliği222

4)Alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi222

a)Genel bilgi222

b)Şerhin etki süresi223

5)Alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi224

c)GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ224

1)Tanım224

2)Geri alım hakkının hukukî niteliği225

3)Geri alım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil225

4)Geri alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi226

a)Genel bilgi226

b)Şerhin etki süresi226

5)Geri alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi226

VII-ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI227

§ 5.BAZI SATIŞ TÜRLERİ229

I-ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ229

II-BEĞENME ŞARTIYLA SATIŞ231

III-AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ233

A)Kavram233

B)ÇEŞİTleri235

1)Cebrî artırma235

2)İsteğe bağlı artırma236

a)İsteğe bağlı özel artırma236

b)İsteğe bağlı açık artırma236

c)Hüküm ve sonuçları237

aa)Satıcının borçları237

bb)Artırma ile alanın (alıcının) borçları238

C)ARTIRMANIN İPTALİ238

IV-Mesafelİ sözleşmeler239

V-İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ240

VI-KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ241

A)TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ241

1)Genel olarak241

2)Tanım242

3)Unsurları242

a)Satılan mal taşınır bir mal olmalıdır242

b)Satılan mal satış bedeli ödenmeden önce teslim edilmeli ve birden çok taksit söz konusu olmalıdır243

c)Anlaşma unsuru245

aa)Genel bilgi245

bb)Ehliyet246

cc)Taksitle satışın bağlı olduğu şekil246

4)Taksitle satış sözleşmesinde tarafların hak ve borçları248

a)Alıcının hak ve borçları248

aa)Alıcının peşinatı ödeme borcu248

bb)Alıcının def’i hakları249

cc)Alıcının satış bedelinin tamamını ödeme hakkı249

b)Alıcının temerrüdü ve satıcıya tanınmış olan seçimlik haklar249

aa)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi249

bb)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılacak seçimlik haklar250

aaa)Satıcının peşinatın ödenmesini isteme hakkı250

bbb)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı250

c)Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılacak seçimlik haklar251

aa)Genel olarak251

aaa)Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş taksitlerin tamamının bir defada ödenmesini isteme hakkı251

bbb)Satıcının alıcıdan, geri kalan satış bedelinin tamamının ödenmesinin isteme hakkı (Muacceliyet şartı)252

ccc)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı253

ddd)Sözleşmeden dönmenin hüküm ve sonuçları254

1/a)Satıcının hakları254

1/aa)Satılanın geri verilmesini isteme hakkı254

1/bb)Satıcının, hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ile satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin azalması halinde tazminat isteme hakkı255

1/b)Alıcının hakları256

1/aa)Türk Borçlar Kanununa göre256

1/bb)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre256

1/c)Satıcının satılanı geri isteme hakkı257

5)Taksitle satımdan doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve tahkim258

6)Uygulama alanı258

B)ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ259

1)Tanımı259

2)Sözleşmenin şeklî260

3)Tarafların hak ve borçları260

a)Satış bedelinin belirlenmesi260

b)Satış bedelinin ödenmesi260

c)Ödemelerin güvenceye bağlanması261

d)Alıcının malın devrini isteme hakkı261

e)Sözleşmenin süresi261

4)Sözleşmenin sona ermesi262

a)Cayma hakkı262

b)Ön ödemelerde alıcının temerrüdü262

aa)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeleri istemesi262

bb)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeler nedeniyle sözleşmeden dönmesi262

5)Uygulama alanının sınırlanması263

VII-MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ263

A)KAVRAM VE TANIM263

B)HUKUKÎ NİTELİĞİ265

C)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ÖZEL SİCİLE KAYIT266

1)Sözleşmenin şeklî266

2)Sözleşmenin özel sicile kaydı267

D)HÜKÜM VE SONUÇLARI268

E)MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ271

KISIM İKİ MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ

§ 6.TANIM, SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ,TARAFLARIN BORÇLARI, YARAR VEHASARIN GEÇMESİ, ZAPTTAN,AYIPTAN SORUMLULUK273

ı-TANIM VE GENEL BİLGİ273

ıI-Sözleşmenin şeklî ve geçersizlik sebepleri276

ıII-Tarafların borçları277

Iv-Yarar ve hasar, ayıptan ve zapttan sorumluluk278

A)Yarar ve hasarın geçmesi278

b)Zapttan ve ayıptan sorumluluk278

KISIM ÜÇ baĞIŞlama sözleŞmesİ

§ 7.TANIMI, NİTELİKLERİ,UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI281

ı-TANIMI281

ıI-NiteliKLERİ281

A)Bağışlama tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir281

b)Bağışlama sağlararası bir sözleşmedir282

c)Bağışlama karşılıksız (ivazsız)

bir sözleşmedir282

d)Bağışlama, ani edimli bir sözleşmedir283

e)Bağışlama rızaî bir sözleşmedir284

IIı-BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI284

a)Bağışlanılan bir mal olmalıdır284

b)Anlaşma (Bağışlama sözleşmesinin meydana gelmesi)285

1)Tarafların irade beyanları karşılıklı ve birbirine uygun olmalıdır285

a)Öneri285

b)Kabul286

2)Bağışlama sebebi286

3)Bağışlama ehliyeti286

4)Bağışlamanın tâbi olduğu şekil288

Iv-çeşitLERİ290

a)Bağışlama sözü verme290

b)Elden bağışlama290

c)Şartlı (Koşullu) bağışlama291

d)Yüklemeli bağışlama292

e)Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama294

f)Bağışlayana dönme şartlı bağışlama295

V-TARAFLARIN, ÖZELLİKLE BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI297

a)Genel olarak297

b)Bağışlayanın, bağışlanılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini devir borcu297

1)Borcun ifası297

2)Borcun ifa edilmemesi halinde bağışlayanın sorumluluğu298

a)İmkânsızlık ve gereği gibi ifa etmeme halinde sorumluluk298

b)Para bağışlamalarında temerrüt299

c)Zapttan ve ayıptan sorumluluk299

§ 8.BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI301

ı-BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI301

A)Genel bilgi301

B)Bağışlayanın, elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş bağışlama sözünü geri alması301

1)Geri alma nedenleri301

a)Bağışlananın, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi302

b)Bağışlananın, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması303

c)Bağışlananın, yüklemeli bağışlamada haklı bir neden olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemesi304

2)Geri almanın hüküm ve sonuçları305

C)Henüz yerine getirilmemiş bağışlama sözünün geri alınması307

1)Geri alma sebepleri307

a)Elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş bağışlama sözünü geri almayı gerektiren sebeplerden birinin mevcut olması307

b)Bağışlayanın mali durumunun sonradan, sözünün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmiş olması307

c)Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülüklerinin doğmuş veya bu yükümlülüklerin önemli ölçüde ağırlaşmış olması307

2)Hüküm ve sonuçları307

D)Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi308

1)Geri alma hakkının süresi308

2)Geri alma hakkının mirasçılara geçmesi309

a)Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ve bu hakkı kullanmadan önce ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve onlar bu sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler309

b)Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse, mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler310

E)Bağışlama sözü vermenin ortadan kalkması310

F)Kira, gelir ve faiz gibi dönemsel edim bağışlamalarında bağışlayanın ölmesi310

BÖLÜM İKi  KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR KİRA SÖZLEŞMELERİ 

§ 9.KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ313

I-Kira sözleşmesinin tanımı313

II-Kira sözleşmesinin Nitelikleri315

A)KİRA SÖZLEŞMESİ, BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR315

B)KİRA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA

 BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR316

C)KİRA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

 BİR SÖZLEŞMEDİR316

D)KİRA SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR317

E)KİRA SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR317

III-Bazı sözleşmelerden farkı317

A)SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI317

B)İNTİFA VE OTURMA HAKKINDAN FARKI318

C)SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKI318

D)KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI319

IV-Kira sözleşmesinin unsurları319

A)BİR ŞEYİN (MADDÎ MALIN) KULLANILMASININ

 DEVRİ319

1)Bir şey319

2)Bir şeyin kullanılmasının belirli veya

 belirsiz bir süre için devri322

3)Şeyin bir bedel karşılığında devri324

4)Tarafların anlaşması325

a)Genel olarak325

b)Tarafların ehliyeti326

c)Kira sözleşmesinin tâbi olduğu şekil327

V-TARAFLARIN BORÇLARI328

a)Kiraya verenin borçları328

1)Kiraya verenin kiralananı kiracıya teslim borcu328

a)Kiraya verenin kiralananı, kiracıya kararlaştırılan

 tarihte teslim borcu329

b)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmede amaçlanan

 kullanıma elverişli bir durumda teslim borcu330

c)Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince

 sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli durumda

 bulundurma borcu331

2)Kiraya verenin kiracının güvenliğini sağlama borcu331

3)Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere

 katlanma borcu332

4)Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu332

5)Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu333

a)Genel olarak333

b)Ayıptan sorumluluğun şartları333

aa)Maddî şartları333

aaa)Bir ayıp mevcut olmalıdır333

bbb)Kiracı ayıba kendi kusuruyla

 sebep olmamalıdır335

ccc)Kiracı, ayıptan doğan haklarından

 feragat etmemiş olmalıdır336

ddd)Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış

 olmalıdır337

bb)Şeklî şartları337

c)Kiracının ayıptan doğan hakları338

aa)Ayıbın giderilmesini isteme hakkı339

bb)Kira bedelinden indirim yapılmasını

 isteme hakkı341

cc)Kiracının, kiralananın ayıpsız bir benzeriyle

 değiştirilmesini isteme hakkı342

dd)Kiracının sözleşmeyi fesih hakkı343

ee)Kiracının zararın giderilmesini isteme hakkı343

d)Ayıptan sorumluluğun kaldırılması veya

 sınırlandırılması345

6)Kiraya verenin zapttan sorumluluğu346

a)Kavram ve genel bilgi346

b)Zapttan sorumluluğun şartları347

aa)Maddî şartlar347

aaa)Üçüncü kişi, kiralanan üzerinde

 kiracının hakkıyla bağdaşmayan (üstün)

 bir hak ileri sürmelidir347

bbb)Bu hak kira sözleşmesinin yapılmasından

 önce mevcut olmalıdır348

bb)Şeklî şartlar348

c)Hüküm ve sonuçları349

aa)Kiraya veren, davayı üstlenmek zorundadır349

bb)Kiraya veren, kiracının uğradığı zararları

 gidermek zorundadır349

aaa)Kiralananın tamamen zaptı halinde350

bbb)Kiralananın kısmen zaptı halinde350

d)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

 kira sözleşmesinin kurulmasından sonra

 üstün hak sahibi olması: Özellikle kiralananın

 mülkiyetinin kira sözleşmesinin kurulmasından

 sonra devri351

e)Kiralanan taşınmazın tapu siciline şerhi352

aa)Genel olarak352

bb)Şartları352

aaa)Tapuya kayıtlı bir taşınmaz

 söz konusu olmalıdır353

bbb)Yazılı bir şerh talebi (yazılı şerh sözleşmesi)

 yapılmış olmalıdır353

ccc)Tapu siciline işlenen şerh geçerli olduğu

 süre ile kullanma şartlarını göstermelidir353

cc)Hüküm ve sonuçları353

aaa)Kiraya veren, kiralanan üzerinde

 üçüncü kişiye mülkiyeti devretmek veya

 sınırlı bir aynî hak ya da kuvvetlendirilmiş

 şahsî hak kurmak suretiyle tasarrufta

 bulunmuş olmalıdır354

bbb)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

 elde ettiği hak, kiracının kiralananı

 kullanma hakkı ile bağdaşmamalıdır354

b)Kiracının BORÇLARI355

1)Kira bedelini ödeme borcu355

a)Kira bedelinin belirlenmesi357

b)Kira bedelini ödeme yeri357

c)Kira bedelini ödeme zamanı358

aa)Genel olarak358

bb)Kiracının temerrüdü358

2)Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu360

3)Kiracının, kiralananı özenle kullanma ve

 komşulara saygı gösterme borcu360

4)Ayıpları kiraya verene bildirme borcu363

5)Ayıpların giderilmesine ve kiralananın

 gösterilmesine katlanma borcu365

6)Alt kira ve kullanım hakkının devri366

a)Tanım ve şartları366

b)Hüküm ve sonuçları370

aa)Alt Kira sözleşmesi yönünden370

bb)Kullanmanın devri yönünden371

7)Kira sözleşmesinin devri371

a)Kavram ve şartları371

aa)Kavram371

bb)Şartları372

b)Hüküm ve sonuçları374

VI-KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI374

a)Genel bilgi374

b)Hapis hakkının konusu ve kapsamı376

1)Hapis hakkının konusu376

2)Hapis hakkının kapsamı378

3)Hapis hakkının kullanılması380

VII-KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ381

a)Kira sözleşmesinin olağan sebeplerle

 sona ermesi382

 

1)Belirli süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi382

a)Genel bilgi382

b)Kira sözleşmesinin yenilenmesi384

2)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi385

b)Kira sözleşmesinin olağanüstü

 sebeplerle sona ermesi388

1)Genel bilgi ve kavram388

2)Olağanüstü feshin şartları389

3)Olağanüstü feshin sonuçları390

a)Olağanüstü fesih, her şeyden önce

 kira sözleşmesini sona erdirir390

b)Karşı tarafın fesih nedeniyle uğradığı

 zararın tazmini390

4)Sözleşmenin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi391

a)Kiracının borçlarını ihlâl etmesinden dolayı

 sözleşmenin feshi391

b)Kiracının temerrüdünden dolayı sözleşmenin feshi391

c)Kiracının iflâsından dolayı sözleşmenin feshi392

d)Kiracının ölümünden dolayı sözleşmenin feshi393

5)Sözleşmenin kiracı tarafından sona erdirilmesi393

a)Kiracının, kiraya verenin sözleşmeye

 uymaması nedeniyle fesih hakkı393

b)Kiracının önemli sebeplerle sözleşmeyi

 fesih hakkı393

VIII-KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU394

a)Genel Olarak394

b)Kiraya verenin kiralananı gözden geçirme

 ve kiracıya bildirme yükümlüğü397

§ 10.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI398

I-GENEL BİLGİ398

II-UYGULAMA ALANI399

III-KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER402

Iv-KULLANMA GİDERLERİ404

V-KİRACININ GÜVENCE VERMESİ405

VI-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

 KİRA BEDELİ407

a)Genel olarak407

b)Kira bedelinin taraflarca

 sözleşmede ilk defa belirlenmesi407

c)Yenilenen kira dönemlerinde

 kira bedelinin belirlenmesi, özellikle

 kira bedelini belirleme davası408

1)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlemişlerse408

2)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlememişlerse409

3)Beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde

 bedelin belirlenmesi410

4)Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmelerde410

d)Kira bedelini belirleme davasının süresi411

1)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

 kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

 koymuşlarsa411

2)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

 kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

 koymamışlarsa411

e)Kira bedelinin uyarlanması411

1)Genel olarak411

2)Uyarlamanın tanımı ve şartları412

3)Uyarlamanın sonuçları415

F)Kiracı aleyhine başka bir ödeme

 yükümlülüğü düzenleme yasağı415

g)Dava sebeplerinin sınırlılığı415

VII-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

 SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ416

a)BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE

 ÇATILI İŞYERİ KİRLARININ BİLDİRİM VEYA

 DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ416

1)Belirli ve belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri

 kiralarının fesih bildirim yoluyla sona ermesi416

a)Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında416

b)Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında417

2)Bildirimin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına

 bağlıdır418

3)Aile konutu418

4)Kiracının ölmesi halinde mirasçıların ve

 ortaklarının durumu418

b)KİRA SÖZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA

 SONA ERMESİ418

1)Genel bilgi418

2)Tahliye sebepleri419

a)Kira sözleşmesinin kiraya verenden kaynaklanan

 sebeplerle sona ermesi419

aa)Kiraya verenin ve yakınlarının kiralanana

 duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

 sona ermesi419

aaa)Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu,

 üstsoyu veya kanun gereği bakmakla

 yükümlü olduğu diğer kişiler için

 kiralananı konut ya da işyeri gereksinimi

 sebebiyle kullanma zorunluluğu

 olmalıdır420

bbb)Gereksinim, gerçek ve samimi olmalıdır421

ccc)Tahliye davası, sözleşme süresinin

 sona ermesinden itibaren bir ay içinde

 açılmalıdır423

ddd)Üç yıl geçmeden kiraya verme yasağı424

bb)Mülkiyeti sonradan kazanan malikin

 duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

 sona ermesi424

aaa)Yeni malik veya bazı yakınları

 kiralanan konut veya işyerine gereksinim

 duymalıdır424

bbb)Yeni malik mülkiyeti kazandığı tarihten

 itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarda

 bulunmalı ve altı ay sonrası için

 kiralananı boşaltmasını (tahliye etmesini)

talep etmelidir425

ccc)Bu halde de kiraya veren kiralananı

 üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye

 kiraya veremez426

cc)Kiraya verenin kira sözleşmesini,

 kiralananı yeniden inşası veya imarı amacıyla

 sona erdirmesi426

aaa)Genel bilgi426

bbb)Şartları426

1/a)Taşınmazın yeniden inşası veya

 imarı amacıyla esaslı onarımı,

 genişletilmesi veya değiştirilmesi

 gerekir426

1/b)Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım,

 değişiklik ve genişletme işlerinin

 yapıldığı sırada taşınmazın konut

 veya işyeri olarak kullanılması,

 teknik açıdan mümkün olmamalıdır427

1/c)Bu sebebe dayalı tahliye davası

 sözleşmenin sona ermesinden

 itibaren bir ay içinde açılmalıdır428

ccc)Hüküm ve sonuçları428

b)Kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan

 sebeplerle sona ermesi428

aa)Kiracının boşaltma (tahliye) taahhütü428

aaa)Şartları428

1/a)Boşaltma taahhüdünün geçerliği,

 yazılı şekilde yapılmış olmasına

 bağlıdır428

1/b)Boşaltma taahhüdü, boşaltma 

 tarihini içermelidir429

bbb)Hüküm ve sonuçları429

bb)Kiraya verenin, kiracının aynı kira süresi içinde

 kira bedelini ödememesi nedeniyle yazılı olarak

 iki haklı ihtarda bulunmasına dayanan tahliye

 talebi430

aaa)Şartları430

 

1/a)Kiraya veren, kira bedelini

 ödemediği için kiracıya aynı

 kira süresi içinde iki haklı ihtarda

 bulunmuş olmalıdır430

1/b)İhtar yazılı olmalıdır431

1/c)İhtarda ödenmeyen ayın kirası,

 bunun miktarı ve ödenme gereği

 bildirilmelidir431

1/d)İhtar haklı olmalıdır431

1/e)Kiraya veren kira süresinin

 bitimini izleyen bir ay içinde

 tahliye davasını açmalıdır432

cc)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin

 aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde

 oturmaya elverişli bir konutunun bulunması432

aaa)Kiracının konut olarak kullandığı

 taşınmazın bulunduğu il veya

 belediye sınırları içinde kendisinin

 veya birlikte yaşadığı eşinin

 bir taşınmaza sahip olması gerekir432

bbb)Kiraya veren, sözleşmeyi yaparken

 kiracının veya birlikte yaşadığı

 eşinin konut olarak oturmaya

 elverişli bir yerinin olduğunu

 bilmemelidir433

ccc)Kiraya veren, sözleşmenin bitiminden

 itibaren bir ay içinde tahliye davasını

 açmalıdır433

dd)Kiracının kiralananı başkasına kiralaması

 nedenine dayanan tahliye davası433

§ 11.ÜRÜN KİRASI435

I-TanImI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI435

a)Tanımı435

b)Ürün kirası sözleşmesinin nitelikleri436

1)Ürün kirası, tam iki tarafa borç yükleyen

 bir sözleşmedir437

2)Ürün kirası, ivazlı bir sözleşmedir437

3)Ürün kirası, rızaî bir sözleşmedir437

4)Ürün kirası, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir437

c)Ürün kirasının unsurları438

1)Ürün veren bir şey-ürün veren bir hak438

2)Kullanma ve yararlanmanın belirli bir süre için devri439

3)Kira bedeli439

4)Tarafların anlaşması440

a)Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

 uygun olması440

b)Tarafların ehliyeti440

c)Şekil şartı440

II-Benzer kurumlarla karşılaştırılması441

a)Olağan kira-Ürün kirası ilişkisi441

1)Olağan kira, maddî bir malın (bir şeyin)

 yalnız kullanılmasının devri borcunu içerir.

 Buna karşılık ürün kirası, şeyin kullanılması

 yanında ondan yararlanmanın, özellikle de

 ürünlerinin devşirilmesinin devri borcunu içerir441

2)Olağan kiranın konusunu yalnız maddî mallar,

 yani şeyler oluştururken, ürün kirasının konusunu

 hem ürün veren şeyler (maddî mallar) hem de

 ürün veren haklar oluşturur441

b)Ürün kirası-Lisans sözleşmesi ilişkisi442

c)Ürün kirası-Adi ortaklık ilişkisi442

d)Ürün kirası-Kullanım ödüncü ilişkisi442

e)Ürün kirası- Satış sözleşmesi442

III-TARAFLARIN BORÇLARI443

a)Kiraya verenin borçları443

1)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmenin

 amacına uygun bir biçimde kullanma ve

 yararlanmaya (işletmeye) elverişli bir durumda

 teslim ve bu durumda bulundurma borcu443

2)Kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu445

3)Zapttan sorumluluk446

4)Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından

 sonra kiralananın mülkiyetini kazanması

 (üstün hak sahibi olması)447

5)Vergi ve harçları ödeme borcu448

b)Kiracının borçları448

1)Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu448

a)Genel olarak448

b)Olağanüstü durumlarda kira bedelinden

 indirim isteme hakkı449

2)Kiracının kiralananı özgülendiği amaca uygun ve

 iyi bir biçimde işletme borcu450

3)Kiralanana gereği gibi bakım borcu450

4)Kiralanandaki ayıbı ve üçüncü kişilerin

 hak iddialarını kiraya verene bildirme borcu451

5)Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı451

IV-ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ452

a)Belirli sürenin sona ermesi452

b)Fesih bildirimi453

c)Olağanüstü fesih454

1)Önemli sebepler454

2)Kiracının iflası454

3)Kiracının ölümü455

d)Sona ermenin sonuçları457

1)Kiralananın geri verilmesi457

2)Tutanağa geçirilmiş eşya458

3)Ürün ve yetişme giderleri458

4)Saman, gübre ve benzerleri459

V-HAYVAN KİRASI459

a)Konusu459

b)Sorumluluk460

c)Hayvan kirasının sona ermesi461

1)Belirli süreli hayvan kirasının sona ermesi461

2)Belirsiz süreli hayvan kirasının sona ermesi

 (olağan fesih)462

3)Olağanüstü fesih462

KISIM İKİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

§ 12.TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ, UNSURLARI

VE TARAFLARIN BORÇLARI465

I-TANIM465

II-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ467

A)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 İSİMLİ BİR SÖZLEŞMEDİR467

B)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ

 TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR467

C)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR468

D)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

 RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR468

E)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

 BİR SÖZLEŞMEDİR468

III-KİRALAMA (LEASING) ÇEŞİTLERİ469

A)DOĞRUDAN KİRALAMA-DOLAYLI KİRALAMA469

B)FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI470

C)YATIRIM MALLARI KİRALAMASI-

 TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI470

D)TAŞINIR KİRALAMASI-TAŞINMAZ KİRALAMASI470

E)SAT VE GERİ KİRALA471

IV-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI471

A)KİRALANAN MALIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ471

1)Mal kavramı471

a)Taşınır veya taşınmaz mal471

b)Kiracının işletmesinde üretim faaliyetinde 

 kullanılan bir mal472

2)Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır473

B)KİRA BEDELİ473

C)KİRA SÜRESİ474

D)SÖZLEŞME SONUNDA KİRACIYA TANINAN

 SEÇİMLİK HAKLAR474

E)ANLAŞMA UNSURU474

V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI475

A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI475

1)Kiralayan475

2)Kiracı475

B)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ476

C)SÖZLEŞMENİN ŞERH VE TESCİLİ476

VI-TARAFLARIN BORÇLARI477

A)KİRALAYANIN BORÇLARI477

1)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

 belirlediği malın mülkiyetini üçüncü kişi veya

 bizzat kiracıdan devralmak suretiyle edinme borcu477

2)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

 belirlediği malın zilyetliğini devretme borcu477

3)Kiralayanın, kiracının sözleşme konusu 

 malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu478

4)Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini

 üçüncü bir kişiye devretmeme borcu479

5)Kiralananı sigorta ettirme borcu479

6)Kiralayanın kiralananın ayıbından sorumluluğu 479

7)Kiralayanın, malın üstün hak sahibi

 üçüncü kişi tarafından zaptedilmesi halinde

 sorumluluğu481

8)Sözleşmede kararlaştırılmışsa, kiralayanın 

 malın mülkiyetini sözleşme sonunda 

 kiracıya devretme borcu481

B)KİRACININ BORÇLARI482

1)Kiracının kiralananı teslim alma (kabul etme) borcu482

2)Kiracının kiralama bedelini ödeme borcu482

3)Kiracının, sözleşme konusu malı

 özenle kullanma borcu483

4)Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu484

5)Malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını başkasına

 devretmeme borcu484

6)Sigorta primlerini ödeme borcu485

7)Kiracının hasardan sorumluluğu485

8)Kiracının, sözleşme sonunda malı

 kiralayana geri verme borcu486

§ 13.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ487

I-SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

 SONA ERMESİ487

A)SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

 SONA ERMESİ487

B)KİRACININ İFLASI, ÖLÜMÜ VEYA FİİL EHLİYETİNİ

 KAYBETMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

 ERMESİ488

C)SÖZLEŞMENİN KİRACININ TASFİYE SÜRECİNE

 GİRMESİ NEDENİYLE VAKTİNDEN ÖNCE SONA

 ERMESİ 488

II-SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE 

SONA ERMESİ488

A)SÖZLEŞMENİN İHLÂLİ NEDENİYLE488

B)SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE

 SONA ERMESİ489

III-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI489

KISIM ÜÇ

ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ 

§ 14.KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ491

I-Tanımı491

II-Bazı sözleşmelerden farkı493

III-Unsurları494

a)Bir malın (bir şeyin veya hakkın)

 kullanılmasının devri494

1)Bir mal devredilmelidir494

2)Malın kullanılması (gerekiyorsa yararlanılması)

devredilmelidir495

b)Devir karşılıksız olmalıdır496

c)Tarafların anlaşması496

IV-Tarafların borçları497

a)Ödünç verenin borçları497

1)Sözleşme konusu malın kullanılmasını

 devir (bırakma) borcu497

2)Olağanüstü giderleri ödeme borcu498

b)Ödünç alanın borçları499

1)Ödünç alanın ödünç konusu malı;

 sözleşmede kararlaştırılan şekilde,

 sözleşmede hüküm yoksa, niteliğine ya da

 özgülendiği amaca göre kullanma borcu499

2)Ödünç alanın ödünç konusunu başkasına

 kullandırmama borcu500

3)Bakım ve koruma borcu500

4)Ödünç alanın sorumluluğu500

5)Şeyi geri verme borcu501

V-Birden çok ödünç alanın sorumluluğu502

VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ502

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

 sona ermesi503

1)Belirli süreli sözleşmelerde503

2)Belirsiz süreli sözleşmelerde503

b)Sözleşmenin olağanüstü sebeplerle

 sona ermesi503

1)Ödünç konusu malın sözleşmeye aykırı kullanılması503

2)Önceden bilinmeyen bir sebeple ödünç verenin

 ödünç konusu şeye ivedi olarak ihtiyaç duyması504

3)Ödünç alanın ölmesi504

4)Ödünç alanın iflâs etmesi505

5)Ödünç konusu malın yok olması veya kaybolması505

§ 15.TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ506

I-Tanım506

II-Nitelikleri508

III-Çeşitleri508

IV-Unsurları509

a)Bir miktar para veya tüketilebilen

 bir şey509

b)Ödünç konusu şeyin mülkiyetinin

 ödünç alana devredilmesi510

c)Ödünç alan, ödünç alınan şeyle

 aynı nitelik ve miktarda şeyi

 ödünç verene geri vermek zorundadır510

d)Tarafların anlaşması511

V-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 benzer hukukî işlemlerden farkı512

a)Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 banka tasarruf hesabı sözleşmesinden

 farkı512

1)Kavram512

2)Hukukî niteliği513

b)Kredi açma sözleşmesinden farkı514

1)Tanım514

2)Unsurları515

a)Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru515

b)Bir kredi limitinin kararlaştırılması515

c)Kredi verenin kredi limitleri içinde

 kredi verme yükümlülüğü516

d)Münferit kredi işlemlerinin önceden

 kararlaştırılması516

e)Kredi alanın kredi talep özgürlüğü516

f)Mükerrer kredi talebi516

g)Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu517

3)Hukukî niteliği517

4)Hüküm ve sonuçları517

c)Tüketici kredisi sözleşmesi518

1)Genel olarak518

2)Sözleşmenin şeklî518

3)Tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü518

4)Sözleşmeden cayma (dönme) hakkı519

5)Ödenecek faiz oranı519

6)Krediyi erken ödeme hakkı520

7)Tüketicinin taksitleri ödemede temerrütü520

8)Bağlı kredi sözleşmeleri520

 

d)Kâra katılmalı ödünç sözleşmesi521

e)Misli şeyleri saklama (usulsüz tevdi)

sözleşmesi521

VI-Tarafların borçları522

a)Ödünç verenin borçları522

1)Para ve tüketilebilen şeyin mülkiyetini devir borcu522

a)Devir borcu522

b)Şeyin teslim ve kabulüne ilişkin dava ve

 bu davanın zamanaşımı523

2)Ödünç verenin ödünç konusu şeyi

 sözleşme süresince ödünç alanın emrinde

 sürekli olarak bulundurma borcu524

3)Zapttan ve ayıptan sorumluluk525

b)Ödünç alanın borçları525

1)Ödünç verilen para ve şeyi teslim alma borcu525

2)Ödünç alanın, ödünç alınan şeyle aynı nitelik ve

 miktarda bir şeyi geri verme borcu526

3)Ödünç alanın faiz ödeme borcu527

a)Genel bilgi527

b)Faiz borcunun kaynakları529

c)Faiz oranı529

aa)Anaparada faiz oranı529

aaa)Anaparada kanunî faiz oranı530

1/a)Ticarî olmayan ödünçte

 kanuni faiz oranı530

1/b)Ticarî ödünçte kanuni faiz oranı530

bb)Akdî faiz oranı531

aaa)Ticarî olmayan ödünçte akdî faiz oranı531

bbb)Ticarî ödünçte akdî faiz oranı531

d)Temerrüt faizi ve oranı532

aa)Ticarî olmayan ödünçte temerrüt faiz oranı532

bb)Ticarî ödünçte temerrüt faizi oranı532

e)Yabancı para borçlarında faiz ve oranı534

f)Bileşik faiz534

 

aa)Ticarî olmayan ödünçte bileşik faiz535

bb)Ticarî ödünçte bileşik faiz535

g)Ödünç para verme işlemlerinde faiz535

VII-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

 sona ermesi536

a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

 sona ermesi536

1)Tüketim ödüncü sözleşmesinin, kararlaştırılan

 belirli sürenin dolmasıyla sona ermesi536

2)Fesih bildirimi538

3)Sözleşmenin feshi538

a)Bildirimsiz fesih538

b)Önemli sebeplerle fesih538

b)KanunÎ sona erme539

BÖLÜM ÜÇ

İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

KISIM BİR

HİZMET SÖZLEŞMELERİ

§ 16.GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ541

I-Tanımı541

II-Unsurları542

a)İşgörme unsuru542

b)Bağımlılık unsuru543

c)Zaman unsuru544

d)Ücret unsuru544

e)Anlaşma unsuru

 (Hizmet sözleşmesinin kurulması)545

1)Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması545

2)Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması545

III-Hizmet sözleşmesini düzenleyen

 hükümlerin hukukî niteliği546

IV-Türk Borçlar Kanununa göre

 hizmet sözleşmesinin çeşitleri547

V-Hizmet sözleşmesinin nitelikleri547

a)Hizmet sözleşmesi, bir borç

 sözleşmesidir547

b)Hizmet sözleşmesi, iki tarafa

 tam borç yükleyen bir sözleşmedir548

c)Hizmet sözleşmesi, ivazlı bir

 sözleşmedir548

d)Hizmet sözleşmesi sürekli

 borç doğuran bir sözleşmedir548

e)Hizmet sözleşmesi işçinin kişiliğine

 bağlı bir sözleşmedir549

VI-TARAFLARIN BORÇLARI549

a)İşçinin borçları549

1)İşi bizzat (şahsen) görme borcu549

2)İşçinin işi özenle görme ve işverene bağlılık

 (sadakat) borcu550

3)İşçinin sadakat (bağlılık) borcu550

a)İşçi, işverene ait makineleri,

 araç ve gereçleri korumak zorundadır551

b)İşçi başka işveren yanında çalışmamak,

 işverenle rekabet etmemek zorundadır551

c)Sır saklama borcu551

d)Alınan ve elde edilen şeyleri teslim ve

 hesap verme borcu552

e)Fazla çalışma borcu552

4)Düzenlemelere ve talimata uyma borcu552

5)İşçinin sorumluluğu553

b)İşverenin borçları554

1)Ücret ödeme borcu554

a)Genel olarak554

b)Ücret çeşitleri555

c)Fazla çalışma ücreti557

d)Ücret ödeme zamanı557

e)Ücret ödeme yeri558

f)İşçiye ücretine mahsuben avans verme 

 yükümlülüğü559

g)Takas yasağı559

h)İşgörme ediminin ifasının engellenmesi

 hâlinde ücret559

aa)İşverenin temerrüdü hâlinde559

bb)İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde560

i)Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi560

2)İş verme borcu561

a)Genel olarak561

b)Birim ücreti561

3)İş araç ve malzemelerini verme borcu561

4)Giderleri ödeme borcu562

a)Genel olarak562

b)Taşıma araçları562

c)Giderlerin ödenmesi563

5)İşverenin işçiyi gözetme, özellikle kişiliğini

 koruma borcu563

a)Genel olarak563

b)Ev düzeni içinde çalışmada564

c)Kişisel verilerin kullanılmasında565

d)Ceza şartı ve ibra565

6)Tatil ve izin verme borcu566

a)Hafta tatili ve iş arama izni566

b)Yıllık izin566

aa)Genel olarak566

bb)Yıllık iznin kullanılması567

cc)Yıllık izin ücreti567

7)Hizmet belgesi verme borcu567

8)Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkına saygı borcu568

VII-Hizmet ilişkisinin devri568

a)İşyerinin tamamının veya

 bir bölümünün devri568

b)Hizmet sözleşmesinin devri568

VIII-Hizmet sözleşmesinin sona ermesi569

a)Belirli süreli hizmet sözleşmesinin

 sona ermesi569

b)Belirsiz süreli sözleşmenin sona ermesi570

1)Genel olarak fesih hakkı570

2)Deneme süresi içinde fesih571

c)İşçinin, fesih hakkının kötüye

 kullanılmasına karşı korunması572

d)Hizmet sözleşmesinin haklı sebeplerle

 derhâl feshi572

1)İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi574

2)İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya

 işi bırakması574

3)İşçinin veya işverenin ölümü574

a)İşçinin ölümü574

b)İşverenin ölümü575

IX-Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları575

a)Borçların muaccel olması575

b)Hizmetle ilgili şeyleri geri verme

 yükümlülüğü575

X-Rekabet yasağı576

a)Rekabet yasağının şartları576

1)Her şeyden önce işçi ile işveren arasında

 bir rekabet ilişkisi bulunmalı ve bu anlaşmayla işçi,

 hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra

 işverenle rekabet etmeme yükümlülüğünü

 üstlenmelidir576

2)Böyle bir anlaşmanın geçerli olması için

 işverenle olan hizmet ilişkisinin işçiye,

 müşteri çevresini tanıma, üretim sırlarını

 öğrenme imkânı vermesi ve bunları

 kullandığı zaman işverene önemli

 ölçüde zarar verme potansiyeline sahip

 olması gerekir577

3)İşçi, fiil ehliyetine sahip olmalıdır577

4)Rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır577

b)Sınırlandırılması578

c)Aykırı davranışların sonuçları578

d)Sona ermesi578

§ 17. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ579

I-Genel bilgi ve tanım579

II-İşçi ve işverenin evde hizmet sözleşmesine

 özgü özel borçları580

a)İşçinin özel borçları580

1)İşin yapılması580

2)İşveren tarafından sağlanan malzeme ve

 iş araçlarına gereken özeni gösterme581

b)İşverenin özel borçları581

1)Ürünün kabulü ve ayıp bildirimi581

2)Ücret582

a)Genel olarak582

b)Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi582

III-Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi582

IV-Evde hizmet sözleşmesine

 genel hükümlerin uygulanması583

§ 18.PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ584

ı-Tanımı584

II-Pazarlamacılık sözleşmesinin özellikleri584

III-Pazarlamacılık sözleşmesinin

 kurulması ve şeklî585

IV-Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri585

a)Pazarlamacının yükümlülükleri585

1)Pazarlamacının müşterileri ziyaret yükümlülüğü585

2)Pazarlamacının kendisi ve üçüncü kişi hesabına

 işlem yapmama yükümlülüğü585

3)Pazarlamacının talimatta öngörülen fiyatlara 

 uyma yükümlüğü586

4)Pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili

 olarak işverene düzenli bilgi verme yükümlülüğü586

5)Pazarlamacının, müşterilerin ödememe

 yapmamalarından veya diğer yükümlülüklerini 

 ifa etmemelerinden dolayı sorumlu olacağına ilişkin

 yaptığı garanti anlaşmaları, kesin olarak hükümsüzdür586

b)Pazarlamacının yetkileri586

 

V-İşverenin özel yükümlülükleri587

a)Pazarlamacıya tanınan faaliyet

 alanında başkalarına faaliyette

 bulunma yetkisi tanımama 

 yükümlülüğü587

b)Ücret ödeme yükümlülüğü587

c)Komisyon ödeme yükümlülüğü588

d)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi

 halinde ücret ödeme yükümlülüğü588

e)Harcamalar588

VI-Hapis hakkı589

VII-Pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi589

a)Özel fesih süresi589

b)Pazarlamacıya ödenecek komisyon589

VIII-Hizmet sözleşmesine ilişkin

 hükümlerin uygulanması590

KISIM İKİ

ESER SÖZLEŞMESİ

§ 19.SÖZLEŞMENİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE

UNSURLARI591

ı-SÖZLEŞMENİN TANIMI591

ıı-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ592

A)ESER SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR593

B)ESER SÖZLEŞMESİ, TAM İKİ TARAFA BORÇ 

 YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR593

C)ESER SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR593

D)ESER SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR593

E)ESER SÖZLEŞMESİ, ANİ EDİMLİ, FAKAT BAZI

 HALLERDE UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMEDİR595

III-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI596

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME UNSURU596

1)Genel bilgi596

2)Eser kavramını açıklayan görüşler596

a)Maddî eser görüşü596

b)Maddî ve manevi eser görüşü597

3)Meydana getirme602

a)Kavram602

b)Türleri602

aa)Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme602

bb)Mevcut bir eseri değiştirme603

cc)Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok etme603

B)BEDEL UNSURU603

C)ANLAŞMA UNSURU603

IV-BAZI SÖZLEŞMEERDENFARKI606

a)Hizmet sözleşmesinden farkı606

b)Vekâlet sözleşmesinden farkı608

c)Satış sözleşmesinden farkı609

d)Yayım sözleşmesinden farkı611

§ 20. TARAFLARIN BORÇLARI613

I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI613

II-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI615

A)BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU615

1)Genel olarak615

2)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme borcu616

a)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme veya

 kendi yönetiminde başkasına yaptırma borcu616

b)Yüklenicinin eseri başkasına yaptırma yetkisi618

aa)Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi618

bb)Asıl yüklenici ile alt yüklenici

 arasındaki ilişki620

cc)İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki620

dd)Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

 eylemlerinden dolayı işsahibine kar

 • Açıklama
  • ÇİNDEKİLER

   BORÇLAR HUKUKUÖZEL HÜKÜMLER

   § 1.GİRİŞ1

   I-GENEL BİLGİ1

   II-KAYNAKLAR2

   A)YAZILI KAYNAKLAR2

   1)Türk Borçlar Kanunu2

   a)Genel hükümler2

   b)Özel hükümler2

   2)Türk Medenî Kanunu3

   3)Diğer kanunlar3

   4)Uluslararası antlaşma ve sözleşmeler4

   5)Devletler özel hukukuna ilişkin kanunlar ihtilafı4

   6)Genel işlem şartları4

   7)Bilimsel görüşler (doktrin) ve yargı kararları5

   B)YAZILI OLMAYAN KAYNAKLAR5

   III-TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİ VE BUNLARIN UYGULANMASI6

   A)ÖZEL HÜKÜMLERİN KONUSU6

   B)ÖZEL HÜKÜMLERİN ÇEŞİTLERİ VE İŞLEVLERİ6

   1)Sözleşmenin tanımlanmasına ilişkin hükümler6

   2)Sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler7

   3)Sözleşmenin içeriğine ilişkin hükümler7

   4)Sözleşmenin ifa edilmemesine ilişkin hükümler8

   5)Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler9

   C)ÖZEL HÜKÜMLERİN UYGULANMASI10

   D)TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN ÖZEL HÜKÜMLERİNİN NİTELİKLERİ10

   E)ÖZEL HÜKÜMLERLE GENEL HÜKÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ11

   1)Yığılma (Birlikte uygulama) ilkesi12

   2)Dışlama (münhasır uygulama) ilkesi13

   3)Yarışma ilkesi14

   IV-SÖZLEŞMELERİN GENEL TASNİFİ15

   A)Edimler arasındaki ilişkilere göre15

   B)Hukukî sonuçlarına göre16

   C)Sürelerine göre16

   1)Ani sözleşmeler16

   2)Dönemli sözleşmeler16

   3)Sürekli sözleşmeler17

   d)Karşılıklı (ivazlı) olup olmamalarına göre17

   e)Kanunda düzenlenmiş olup olmamalarına göre17

   1)İsimli sözleşmeler17

   2)İsimsiz sözleşmeler17

   V-SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

   a)İRADE ÖZERKLİĞİ18

   B)SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ18

   1)Sözleşme yapma özgürlüğü19

   2)Sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü19

   3)Sözleşmenin tipini, içeriğini düzenleme özgürlüğü19

   4)Sözleşmeyi değiştirme ve ortadan kaldırma özgürlüğü20

   5)Şekil özgürlüğü20

   VI-BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMİŞ OLAN SÖZLEŞMELERİN TASNİFİ20

   A)GENEL BİLGİ20

   1)Devir borcu doğuran sözleşmeler21

   2)Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler21

   3)İşgörme borcu doğuran sözleşmeler21

   4)Saklama borcu doğuran sözleşmeler22

   5)Teminat borcu doğuran sözleşmeler22

   6)Talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler22

   7)Ortaklık borcu doğuran sözleşmeler22

   B)İNCELEME DIŞI BIRAKILAN SÖZLEŞMELER23

   KESİM BİR İSİMLİ SÖZLEŞMELER BÖLÜM BİR DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

   KISIM BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ

   § 2.TANIM, NİTELİKLERİ, UNSURLARI, ÇEŞİTLERİ, YARAR VE HASARIN GEÇMESİ25

   I-TANIMI26

   II-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ28

   A)Satış sözleşmesi bir borç sözleşmesidir28

   B)Satış sözleşmesi TAM iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir28

   C)Satış sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir29

   D)Satış sözleşmesi rızaÎ bir sözleşmedir29

   E)Satış sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir29

   F)Satış sözleşmesi sebebe bağlı (illî) bir sözleşmedir30

   ııı-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI31

   A)Satılan mal (Satış sözleşmesinin konusu)31

   1)Mal kavramı31

   2)Maddî mal- maddî olmayan mal ayırımı (şey ve haklar)31

   3)Henüz mevcut olmayan müstakbel mallar33

   4)Belirli olmayan mallar34

   5)Başkasına ait mallar35

   B)Bedel (Satış parası)36

   C)Tarafların anlaşması37

   1)Genel olarak37

   2)Sözleşmenin şeklî38

   ıV-SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ39

   A)Konusuna göre satış sözleşmesi türleri:

   Taşınır satış sözleşmesi -Taşınmaz satış sözleşmesi39

   1)Taşınır satış sözleşmesi39

   2)Taşınmaz satış sözleşmesi39

   B)TicarÎ satış sözleşmesi - TicarÎ olmayan satış sözleşmesi40

   C)Bedeli ödeme tarzına göre satış sözleşmesi türleri41

   D)Satılanın teslim tarzına göre satış sözleşmesi türleri41

   E)Sözleşmenin kurulma şartlarına göre satış sözleşmesi türleri43

   F)Parça satışı - Çeşit satışı43

   G)Mülkiyeti saklı tutma kaydıyla satış sözleşmesi ve uluslararası satış sözleşmeleri46

   V-SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN GEÇMESİ46

   A)TANIM46

   B)Şartları50

   1)Geçerli olarak kurulmuş bir satış sözleşmesi mevcut olmalıdır51

   2)Hasar, satış sözleşmesinin kurulması anından satılan taşınırın zilyetliğinin devri, taşınmazın

   tescili anına kadar satıcıya aittir51

   3)Hasar, taraflara yükletilemeyen, beklenmedik bir olay sonunda meydana gelmelidir52

   C)İstisnalar54

   1)Durumun gereğinden doğan istisnalar54

   2)Sözleşmeden doğan istisnalar54

   3)Kanundan doğan istisnalar55

   a)İfa yerinden başka yere gönderilecek satışlarda (mesafeli satışlarda) yarar ve hasar satılanın bağımsız bir taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer55

   b)Taşınır satışlarında hasar, satılanın zilyetliğini devralmakta temerrüde düşen alıcıya geçer56

   § 3.TAŞINIR SATIŞ SÖZLEŞMESİ57

   ı-TAŞINIR KAVRAMI57

   ıI-TARAFLARIN BORÇLARI60

   A)Satıcının borçları60

   1)Satıcının aslî borçları60

   a)Malın zilyetliğini alıcıya devir borcu60

   b)Satılanın mülkiyetini devretme borcu62

   2)Satıcının yan borçları65

   a)Satılanı muhafaza borcu65

   b)Aydınlatma ve bilgi verme borcu66

   c)Gerekli belgeleri sağlama borcu66

   d)Devir giderleri ödeme borcu67

   e)Satılanı ifa yerinden başka yere taşıma (gönderme) giderleri67

   3)Satıcının temerrüdü68

   a)Genel olarak68

   b)Ticarî olmayan (adi) satışlar ile belirli (kesin) süreli olmayan ticarî satışlarda satıcının temerrüdü69

   c)Belirli süreli ticarî satışlarda satıcının temerrüdü70

   aa)Satış, her şeyden önce ticarî bir satış olmalıdır70

   bb)Temerrüdün hüküm ve sonuçları72

   aaa)Genel olarak72

   bbb)Satıcının, alıcının müspet zararını giderme borcu ve bunun kapsamı74

   1/a)Genel bilgi74

   1/b)Müspet zararın hesaplanmasında somut yöntem76

   1/c)Müspet zararın hesaplanmasında soyut yöntem77

   4)Satıcının zapttan sorumluluğu78

   a)Kavram78

   b)Uygulama alanı80

   c)Çeşitleri82

   d)Şartları82

   aa)Maddî şartları82

   aaa)Satış sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş olmalıdır82

   bbb)Satılan alıcıya devredilmiş  (teslim edilmiş) olmalıdır83 ccc)Alıcı, satılan üzerindeki üçüncü kişinin

   hakkını, dolayısıyla malın elinden alınma tehlikesini sözleşmenin kurulduğu sırada bilmemelidir83

   ddd)Üçüncü kişi satılan şey üzerinde sahip olduğu zapt hakkını alıcıya karşı kullanmış olmalıdır84

   eee)Satıcının kusurlu olması şart değildir85

   bb)Şeklî şartları85

   aaa)Zaptın ihbarı85

   bbb)Zaptın ispatı85

   1/a)Zaptın bir mahkeme kararıyla ispatı86

   1/b)Zaptın, bir mahkeme kararı olmaksızın ispatı87

   ccc)Alıcı, zapttan doğan haklarını zamanaşımı süresi içinde kullanmalıdır87

   e)Zaptın hüküm ve sonuçları: Alıcının zapttan doğan hakları87

   aa)Tam zapt halinde87

   aaa)Alıcı her şeyden önce satıcıdan,ödemiş olduğu satış bedelinin faiziyle birlikte geri verilmesini ister89

   bbb)Alıcı, satıcıdan satılanı elinden alan üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri de ister90

   ccc)Alıcı, davayı satıcıya bildirmekle kaçınılabilecek olanlar dışında kalan bütün yargılama giderleri ile yargılama dışındaki giderleri de satıcıdan isteyebilir91

   ddd)Alıcı, satıcıdan satılan şeyin tamamen elinden alınması yüzündendoğrudan doğruya uğradığı diğerzararların da giderilmesini isteyebilir91

   eee)Alıcı, satıcıdan kusursuz olduğunu ispat etmedikçe, satılanın elinden alınması yüzünden uğramış olduğu diğer zararların giderilmesini de isteyebilir92

   bb)Kısmî zapt halinde96

   f)Zapttan sorumluluğun sözleşme ile sınırlandırılması veya kaldırılması98

   aa)Kural98

   bb)İstisnalar99

   aaa)Satıcı, alıcıdan TBK. m. 214/III’e göre üçüncü kişinin hakkını gizlemişse,taraflar arasında yapılmış olan sorumsuzluk

   anlaşması kesin olarak hükümsüzdür99

   bbb)Sorumluluğun sınırlandırılması veya kaldırılması, hukuka, ahlâka, kişilik haklarına veya dürüstlük kuralına aykırı olduğu takdirde de anlaşma geçersizdir99

   ccc)Satıcının ağır kusurundan sorumlu olmayacağına ilişkin önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması da kesin olarak hükümsüzdür99

   g)Alıcının zapttan doğan haklarının diğerhaklarla yarışması100

   aa)Alıcının zapttan doğan hakları,

   TBK. m. 112’ye göre satıcının borçlarını hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden doğan hakları ile yarışabilir100

   bb)Alıcının zapttan doğan hakkı,

    TBK. m. 32’ye göre temel yanılması ve

    TBK. m. 36’ya göre aldatma hükümleriyle de yarışabilir101

   cc)Alıcının zapttan doğan hakkının,sebepsiz zenginleşme veya haksız fiil sorumluluğundan doğan hakkı ile yarışması101

   5)Satıcının ayıptan sorumluluğu102

   a)Genel olarak102

   b)Ayıptan sorumluluğun şartları104

   aa)Maddî şartlar104

   aaa)Satılan şey ayıplı olmalıdır104

   1/a)Ayıp kavramı104

   1/b)Ayıp türleri106

   1/aa)Maddî ayıp106

   1/bb)Ekonomik ayıp107

   1/cc)Hukukî ayıp107

   1/dd)Bildirilen niteliklerdeki ayıp108

   1/ee)Bulunması gereken niteliklerdeki ayıp111

   1/ff)Açık (görünürdeki) ayıp113

   1/gg)Gizli ayıp113

   1/ii)Gizlenmiş ayıp113

   bbb)Alıcı bu ayıbı bilmemelidir113

   ccc)Alıcı ayıplı malı kabul etmemiş olmalıdır115

   ddd)Ayıp, hasarın alıcıya geçmesinden önce mevcut olmalıdır116

   bb)Ayıptan sorumluluğun şeklî şartları116

   aaa)Genel olarak116

   bbb)Satılanı gözden geçirme117

   1/a)Gözden geçirmenin içeriği ve biçimi118

   1/b)Gözden geçirme süresi118

   1/c)Gözden geçirme yeri120

   1/d)Gözden geçirme giderleri120

   ccc)Ayıbı bildirme120

   1/a)Genel olarak120

   1/b)Ayıp bildiriminin hukukî niteliği121

   1/c)Ayıp bildiriminin içeriği121

   1/d)Ayıp bildiriminin tâbi olduğu şekil122

   1/e)Ayıp bildiriminin süresi122

   1/f)Başka yerden gönderilen (mesafeli) satışlarda satılanı koruma yükü123

   ddd)Zamanaşımı süresine uyma yükü125

   c)Alıcı lehine ayıptan doğan haklar: Seçimlik haklar129

   aa)Genel bilgi129

   bb)Seçimlik hakkın hukukî niteliği130

   aaa)Genel olarak130

   bbb)Seçimlik hakların kullanılmasının sınırlandırılması133

   1/a)Her şeyden önce, TBK. m. 227/III’e göre satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik hakları kullanmasını önleyebilir133

   1/b)Ayrıca, durum alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını haklı göstermiyorsa, satıcının talebi üzerine hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir134

   1/c)Aynı şekilde, TBK. m. 228/II’ye göre satılan, alıcıya yükletilebilen bir sebep yüzünden yok olmuş, başkasına devredilmiş veya şeklî değiştirilmiş ise, dönme hakkı kullanılamaz135

   1/d)Alıcı, ayıplı olduğunu bilerek malı kullanmış veya tüketmiş ise, ayıptan feragat etmiş sayılacağından,bu halde de sözleşmeden dönemez135

   1/e)Nihayet, birden çok maldan veya birden çok parçadan oluşan bir mal,birlikte satılmış olup da bunlardan bazılarının ayıplı çıkması halinde dönme,sözleşmenin tümü için değil, ilke olarakyalnız ayıplı mal veya parçalar

   hakkında söz konusu olur136

   1/f)Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakınsa, alıcı ya sözleşmeden döner ya da ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini ister137

   cc)Seçimlik hakkının çeşitleri137

   aaa)Sözleşmeden dönme hakkı137

   bbb)Dönmenin hüküm ve sonuçları138

   1/a)Alıcının borçları138

   1/aa)Alıcının satılanı geri verme borcu138

   1/bb)Alıcının elde ettiği yararları geri verme borcu140

   1/b)Satıcının borçları141

   1/aa)Satıcının satış bedelini faizi ile birlikte geri verme, yargılama giderlerini ödeme ve zararları giderme borcu141

   1/aaa)Satış bedelini faiziyle birlikte geri verme borcu141

   1/bbb)Yargılama giderlerini ödeme borcu142

   1/ccc)Alıcının ayıplı mala yaptığı giderleri ödeme borcu142

   1/bb)Satılanı ve satış bedelini geri verme borçlarını zaman ve sırası143

   1/cc)Zararın tazmini143

   1/aaa)Doğrudan zararın giderilmesi143

   1/bbb)Diğer (dolaylı)zararların giderilmesi148

   dd)Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme hakkı149

   aaa)Kavram ve nitelik149

   bbb)Hüküm ve sonuçları150

   1/a)Mutlak (soyut) yöntem150

   1/b)Tazminat yöntemi150

   1/c)Nispî hesaplama yöntemi151

   ccc)Tazminat talebi152

   ee)Satılanın, ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme hakkı152

   ff)Satılanın ücretsiz olarak onarılmasını isteme hakkı153

   d)Ayıptan sorumluluğu kısıtlayan veya kaldıran anlaşmalar154

   e)Ayıptan sorumluluğun diğer taleplerle ilişkisi157

   aa)Ayıptan sorumluluğun genel hükümlere göre tazminata ilişkin hükümler ile ilişkisi157

   bb)Ayıptan sorumluluğun temel yanılması ve aldatma ile ilişkisi158

   cc)Ayıptan sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu ile ilişkisi160

   B)ALICININ BORÇLARI161

   1)Alıcının asli borçları161

   a)Satış bedelini ödeme borcu161

   aa)Genel olarak161

   bb)Ödeme yeri163

   cc)Ödeme zamanı163

   aaa)Peşin satışlarda ödeme zamanı163

   bbb)Vadeli (kredili-veresiye) satışlarda ödeme zamanı164

   ccc)Satış parası önceden ödenen (ön ödemeli) satışlarda ödeme zamanı164

   dd)Satış bedeli için faiz ödeme şartı164

   ee)Satıcının satış bedeli alacağının garantisi165

   ff)Alıcının satış bedelini ödemede temerrüdü166

   aaa)Genel olarak166

   bbb)Peşin satışlarda alıcının temerrüdü166

   ccc)Vâdeli (kredili-veresiye) satışlarda168

   gg)Alıcının temerrüdü halinde satıcının uğradığı zarar ve tazminatın hesaplanması169

   b)Alıcının satılanı devralma borcu171

   aa)Kavram, nitelik ve şartları171

   bb)Hüküm ve sonuçları174

   2)Alıcının yan borçları175

   a)Satılanı devralma giderleriyle senet giderlerini ödeme borcu175

   b)Başka yerden gönderilen satılanı saklama(muhafaza) borcu175

   c)Taşıma giderlerini ödeme borcu175

   d)Zorunlu ve faydalı giderleri ödeme borcu175

   e)Ambalajı geri gönderme borcu176

   f)Satıcının diğer menfaatlerini koruma borcu176

   g)İfaya hazırlık fiillerine katılma borcu176

   i)Faiz ödeme borcu176

   § 4.TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ177

   I-tanımı177

   II-Taşınmaz satış sözleşmesinin unsurları177

   a)Taşınmaz mal177

   1)Arazi178

   a)Tanımı178

   b)Tapuya kayıtlı olmayan arazi178

   c)Tapuya kayıtlı arazi179

   2)Tapu sicilinde ayrı bir sayfaya bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen haklar180

   3)Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi bağımsız bölümler180

   B)Satış bedeli180

   C)Anlaşma181

   1)Genel olarak181

   2)Sözleşmenin şeklî181

   a)Genel olarak181

   b)Şeklin kapsamı182

   c)Şekle uymamanın sonuçları184

   aa)Butlan görüşü185

   bb)Kendine özgü geçersizlik görüşü186

   cc)Tabii borç görüşü187

   dd)Borçlu olunmayan bir edimi bilerek isteyerek ifa görüşü187 ee)Yokluk görüşü187

   d)Taşınmaz satışına ilişkin vekâletnamenin şeklî188

   III-YARAR VE HASARIN GEÇMESİ189

   IV-AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUK190

   A)Ayıptan sorumluluk190

   1)Genel olarak190

   2)Zamanaşımı193

   b)Zapttan sorumluluk194

   V-TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ194

   a)Genel olarak194

   b)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin türleri195

   c)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden doğan hakkın niteliği196

   d)Sözleşmenin şeklî196

   e)Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin hüküm ve sonuçları197

   1)Taraflar arasında197

   2)Üçüncü kişilere karşı199

   VI-ÖNALIM, ALIM, GERİ ALIM SÖZLEŞMELERİ200

   a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı (Önalım sözleşmesi)200

   1)Tanım200

   2)Çeşitleri201

   3)Hukukî niteliği203

   4)Önalım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil205

   5)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhi206

   a)Genel bilgi206

   aa)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmemesi206

   bb)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi206

   b)Şerhin etki süresi207

   c)Önalım hakkının tapu kütüğüne şerhedilmesinin hüküm ve sonuçları208

   6)Sözleşmeden doğan önalım hakkının şartları208

   a)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,önalım sözleşmesinde belirtilen taşınmazın satışı halinde söz konusu olur208

   b)Sözleşmeden doğan önalım hakkı taşınmazın üçüncü kişiye satılması halinde söz konusu olur209

   c)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,ancak taşınmazın satılması halinde söz konusu olur (Önalım olgusu)209

   aa)Önalım hakkının kullanılmasına imkân veren işlemler (Vorkaufsfall)209

   bb)Önalım hakkının kullanılması mümkün olmayan işlemler212

   d)Sözleşmeden doğan önalım hakkı,hak sahibinin üçüncü kişi aleyhine açacağı önalım davasıyla kullanılır214

   aa)Önalım davası214

   aaa)Genel bilgi214

   bbb)Önalım davasının davacısı215

   ccc)Önalım davasının davalısı215

   ddd)Önalım davasının açılması gereken süreler216

   eee)Davacının önalım (satış) bedeli ile giderleri yatırma yükümlülüğü218

   fff)Mahkemenin önalım kararının doğurduğu sonuçlar218

   ggg)Önalım hakkından feragat ve önalım hakkının sona ermesi219

   1/a)Önalım hakkından feragat219

   1/b)Önalım hakkının sona ermesi220

   e)Önalım hakkı üçüncü kişiye devredilebilen,miras yoluyla geçen bir haktır220

   b)ALIM SÖZLEŞMESİ221

   1)Tanım221

   2)Şeklî221

   3)Hukukî niteliği222

   4)Alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi222

   a)Genel bilgi222

   b)Şerhin etki süresi223

   5)Alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi224

   c)GERİ ALIM SÖZLEŞMESİ224

   1)Tanım224

   2)Geri alım hakkının hukukî niteliği225

   3)Geri alım sözleşmesinin tâbi olduğu şekil225

   4)Geri alım hakkının tapu kütüğüne şerh edilmesi226

   a)Genel bilgi226

   b)Şerhin etki süresi226

   5)Geri alım hakkının devri ve miras yoluyla geçmesi226

   VII-ŞARTA BAĞLI TAŞINMAZ SATIŞI227

   § 5.BAZI SATIŞ TÜRLERİ229

   I-ÖRNEK ÜZERİNE SATIŞ229

   II-BEĞENME ŞARTIYLA SATIŞ231

   III-AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ233

   A)Kavram233

   B)ÇEŞİTleri235

   1)Cebrî artırma235

   2)İsteğe bağlı artırma236

   a)İsteğe bağlı özel artırma236

   b)İsteğe bağlı açık artırma236

   c)Hüküm ve sonuçları237

   aa)Satıcının borçları237

   bb)Artırma ile alanın (alıcının) borçları238

   C)ARTIRMANIN İPTALİ238

   IV-Mesafelİ sözleşmeler239

   V-İŞYERİ DIŞINDA YAPILAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ240

   VI-KISMÎ ÖDEMELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ241

   A)TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ241

   1)Genel olarak241

   2)Tanım242

   3)Unsurları242

   a)Satılan mal taşınır bir mal olmalıdır242

   b)Satılan mal satış bedeli ödenmeden önce teslim edilmeli ve birden çok taksit söz konusu olmalıdır243

   c)Anlaşma unsuru245

   aa)Genel bilgi245

   bb)Ehliyet246

   cc)Taksitle satışın bağlı olduğu şekil246

   4)Taksitle satış sözleşmesinde tarafların hak ve borçları248

   a)Alıcının hak ve borçları248

   aa)Alıcının peşinatı ödeme borcu248

   bb)Alıcının def’i hakları249

   cc)Alıcının satış bedelinin tamamını ödeme hakkı249

   b)Alıcının temerrüdü ve satıcıya tanınmış olan seçimlik haklar249

   aa)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi249

   bb)Alıcının peşinatı ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılacak seçimlik haklar250

   aaa)Satıcının peşinatın ödenmesini isteme hakkı250

   bbb)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı250

   c)Alıcının taksitleri ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılacak seçimlik haklar251

   aa)Genel olarak251

   aaa)Satıcının alıcıdan, muaccel olmuş taksitlerin tamamının bir defada ödenmesini isteme hakkı251

   bbb)Satıcının alıcıdan, geri kalan satış bedelinin tamamının ödenmesinin isteme hakkı (Muacceliyet şartı)252

   ccc)Satıcının sözleşmeden dönme hakkı253

   ddd)Sözleşmeden dönmenin hüküm ve sonuçları254

   1/a)Satıcının hakları254

   1/aa)Satılanın geri verilmesini isteme hakkı254

   1/bb)Satıcının, hakkaniyete uygun bir kullanım bedeli ile satılanın olağandışı kullanılması sebebiyle değerinin azalması halinde tazminat isteme hakkı255

   1/b)Alıcının hakları256

   1/aa)Türk Borçlar Kanununa göre256

   1/bb)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre256

   1/c)Satıcının satılanı geri isteme hakkı257

   5)Taksitle satımdan doğan uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme ve tahkim258

   6)Uygulama alanı258

   B)ÖN ÖDEMELİ TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMESİ259

   1)Tanımı259

   2)Sözleşmenin şeklî260

   3)Tarafların hak ve borçları260

   a)Satış bedelinin belirlenmesi260

   b)Satış bedelinin ödenmesi260

   c)Ödemelerin güvenceye bağlanması261

   d)Alıcının malın devrini isteme hakkı261

   e)Sözleşmenin süresi261

   4)Sözleşmenin sona ermesi262

   a)Cayma hakkı262

   b)Ön ödemelerde alıcının temerrüdü262

   aa)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeleri istemesi262

   bb)Satıcının temerrüde düşülen ön ödemeler nedeniyle sözleşmeden dönmesi262

   5)Uygulama alanının sınırlanması263

   VII-MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ263

   A)KAVRAM VE TANIM263

   B)HUKUKÎ NİTELİĞİ265

   C)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE ÖZEL SİCİLE KAYIT266

   1)Sözleşmenin şeklî266

   2)Sözleşmenin özel sicile kaydı267

   D)HÜKÜM VE SONUÇLARI268

   E)MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ271

   KISIM İKİ MAL DEĞİŞİM (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ

   § 6.TANIM, SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ,TARAFLARIN BORÇLARI, YARAR VEHASARIN GEÇMESİ, ZAPTTAN,AYIPTAN SORUMLULUK273

   ı-TANIM VE GENEL BİLGİ273

   ıI-Sözleşmenin şeklî ve geçersizlik sebepleri276

   ıII-Tarafların borçları277

   Iv-Yarar ve hasar, ayıptan ve zapttan sorumluluk278

   A)Yarar ve hasarın geçmesi278

   b)Zapttan ve ayıptan sorumluluk278

   KISIM ÜÇ baĞIŞlama sözleŞmesİ

   § 7.TANIMI, NİTELİKLERİ,UNSURLARI, TARAFLARIN BORÇLARI281

   ı-TANIMI281

   ıI-NiteliKLERİ281

   A)Bağışlama tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir281

   b)Bağışlama sağlararası bir sözleşmedir282

   c)Bağışlama karşılıksız (ivazsız)

   bir sözleşmedir282

   d)Bağışlama, ani edimli bir sözleşmedir283

   e)Bağışlama rızaî bir sözleşmedir284

   IIı-BAĞIŞLAMANIN UNSURLARI284

   a)Bağışlanılan bir mal olmalıdır284

   b)Anlaşma (Bağışlama sözleşmesinin meydana gelmesi)285

   1)Tarafların irade beyanları karşılıklı ve birbirine uygun olmalıdır285

   a)Öneri285

   b)Kabul286

   2)Bağışlama sebebi286

   3)Bağışlama ehliyeti286

   4)Bağışlamanın tâbi olduğu şekil288

   Iv-çeşitLERİ290

   a)Bağışlama sözü verme290

   b)Elden bağışlama290

   c)Şartlı (Koşullu) bağışlama291

   d)Yüklemeli bağışlama292

   e)Yerine getirilmesi bağışlayanın ölümüne bağlı bağışlama294

   f)Bağışlayana dönme şartlı bağışlama295

   V-TARAFLARIN, ÖZELLİKLE BAĞIŞLAYANIN BORÇLARI297

   a)Genel olarak297

   b)Bağışlayanın, bağışlanılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini devir borcu297

   1)Borcun ifası297

   2)Borcun ifa edilmemesi halinde bağışlayanın sorumluluğu298

   a)İmkânsızlık ve gereği gibi ifa etmeme halinde sorumluluk298

   b)Para bağışlamalarında temerrüt299

   c)Zapttan ve ayıptan sorumluluk299

   § 8.BAĞIŞLAMANIN ORTADAN KALKMASI301

   ı-BAĞIŞLAYANIN BAĞIŞLAMAYI GERİ ALMASI301

   A)Genel bilgi301

   B)Bağışlayanın, elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş bağışlama sözünü geri alması301

   1)Geri alma nedenleri301

   a)Bağışlananın, bağışlayana veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi302

   b)Bağışlananın, bağışlayana veya onun ailesinden bir kimseye karşı kanundan doğan yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması303

   c)Bağışlananın, yüklemeli bağışlamada haklı bir neden olmaksızın yüklemeyi yerine getirmemesi304

   2)Geri almanın hüküm ve sonuçları305

   C)Henüz yerine getirilmemiş bağışlama sözünün geri alınması307

   1)Geri alma sebepleri307

   a)Elden bağışlamayı veya yerine getirilmiş bağışlama sözünü geri almayı gerektiren sebeplerden birinin mevcut olması307

   b)Bağışlayanın mali durumunun sonradan, sözünün yerine getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmiş olması307

   c)Bağışlama sözü verdikten sonra, kendisi için yeni aile yükümlülüklerinin doğmuş veya bu yükümlülüklerin önemli ölçüde ağırlaşmış olması307

   2)Hüküm ve sonuçları307

   D)Geri alma hakkının süresi ve mirasçılara geçmesi308

   1)Geri alma hakkının süresi308

   2)Geri alma hakkının mirasçılara geçmesi309

   a)Bağışlayan bir yıllık süre dolmadan ve bu hakkı kullanmadan önce ölürse, geri alma hakkı mirasçılarına geçer ve onlar bu sürenin sona ermesine kadar bu hakkı kullanabilirler309

   b)Bağışlanan, bağışlayanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürür veya onun geri alma hakkını kullanmasını engellerse, mirasçıları bağışlamayı geri alabilirler310

   E)Bağışlama sözü vermenin ortadan kalkması310

   F)Kira, gelir ve faiz gibi dönemsel edim bağışlamalarında bağışlayanın ölmesi310

   BÖLÜM İKi  KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

   KISIM BİR KİRA SÖZLEŞMELERİ 

   § 9.KİRA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERİ313

   I-Kira sözleşmesinin tanımı313

   II-Kira sözleşmesinin Nitelikleri315

   A)KİRA SÖZLEŞMESİ, BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR315

   B)KİRA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ TARAFA

    BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR316

   C)KİRA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN

    BİR SÖZLEŞMEDİR316

   D)KİRA SÖZLEŞMESİ RIZAÎ BİR SÖZLEŞMEDİR317

   E)KİRA SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR317

   III-Bazı sözleşmelerden farkı317

   A)SATIŞ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI317

   B)İNTİFA VE OTURMA HAKKINDAN FARKI318

   C)SAKLAMA SÖZLEŞMESİNDEN FARKI318

   D)KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN FARKI319

   IV-Kira sözleşmesinin unsurları319

   A)BİR ŞEYİN (MADDÎ MALIN) KULLANILMASININ

    DEVRİ319

   1)Bir şey319

   2)Bir şeyin kullanılmasının belirli veya

    belirsiz bir süre için devri322

   3)Şeyin bir bedel karşılığında devri324

   4)Tarafların anlaşması325

   a)Genel olarak325

   b)Tarafların ehliyeti326

   c)Kira sözleşmesinin tâbi olduğu şekil327

   V-TARAFLARIN BORÇLARI328

   a)Kiraya verenin borçları328

   1)Kiraya verenin kiralananı kiracıya teslim borcu328

   a)Kiraya verenin kiralananı, kiracıya kararlaştırılan

    tarihte teslim borcu329

   b)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmede amaçlanan

    kullanıma elverişli bir durumda teslim borcu330

   c)Kiraya verenin kiralananı sözleşme süresince

    sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli durumda

    bulundurma borcu331

   2)Kiraya verenin kiracının güvenliğini sağlama borcu331

   3)Kiraya verenin vergi ve benzeri yükümlülüklere

    katlanma borcu332

   4)Kiraya verenin yan giderlere katlanma borcu332

   5)Kiraya verenin ayıptan sorumluluğu333

   a)Genel olarak333

   b)Ayıptan sorumluluğun şartları333

   aa)Maddî şartları333

   aaa)Bir ayıp mevcut olmalıdır333

   bbb)Kiracı ayıba kendi kusuruyla

    sebep olmamalıdır335

   ccc)Kiracı, ayıptan doğan haklarından

    feragat etmemiş olmalıdır336

   ddd)Sorumsuzluk anlaşması yapılmamış

    olmalıdır337

   bb)Şeklî şartları337

   c)Kiracının ayıptan doğan hakları338

   aa)Ayıbın giderilmesini isteme hakkı339

   bb)Kira bedelinden indirim yapılmasını

    isteme hakkı341

   cc)Kiracının, kiralananın ayıpsız bir benzeriyle

    değiştirilmesini isteme hakkı342

   dd)Kiracının sözleşmeyi fesih hakkı343

   ee)Kiracının zararın giderilmesini isteme hakkı343

   d)Ayıptan sorumluluğun kaldırılması veya

    sınırlandırılması345

   6)Kiraya verenin zapttan sorumluluğu346

   a)Kavram ve genel bilgi346

   b)Zapttan sorumluluğun şartları347

   aa)Maddî şartlar347

   aaa)Üçüncü kişi, kiralanan üzerinde

    kiracının hakkıyla bağdaşmayan (üstün)

    bir hak ileri sürmelidir347

   bbb)Bu hak kira sözleşmesinin yapılmasından

    önce mevcut olmalıdır348

   bb)Şeklî şartlar348

   c)Hüküm ve sonuçları349

   aa)Kiraya veren, davayı üstlenmek zorundadır349

   bb)Kiraya veren, kiracının uğradığı zararları

    gidermek zorundadır349

   aaa)Kiralananın tamamen zaptı halinde350

   bbb)Kiralananın kısmen zaptı halinde350

   d)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

    kira sözleşmesinin kurulmasından sonra

    üstün hak sahibi olması: Özellikle kiralananın

    mülkiyetinin kira sözleşmesinin kurulmasından

    sonra devri351

   e)Kiralanan taşınmazın tapu siciline şerhi352

   aa)Genel olarak352

   bb)Şartları352

   aaa)Tapuya kayıtlı bir taşınmaz

    söz konusu olmalıdır353

   bbb)Yazılı bir şerh talebi (yazılı şerh sözleşmesi)

    yapılmış olmalıdır353

   ccc)Tapu siciline işlenen şerh geçerli olduğu

    süre ile kullanma şartlarını göstermelidir353

   cc)Hüküm ve sonuçları353

   aaa)Kiraya veren, kiralanan üzerinde

    üçüncü kişiye mülkiyeti devretmek veya

    sınırlı bir aynî hak ya da kuvvetlendirilmiş

    şahsî hak kurmak suretiyle tasarrufta

    bulunmuş olmalıdır354

   bbb)Üçüncü kişinin kiralanan üzerinde

    elde ettiği hak, kiracının kiralananı

    kullanma hakkı ile bağdaşmamalıdır354

   b)Kiracının BORÇLARI355

   1)Kira bedelini ödeme borcu355

   a)Kira bedelinin belirlenmesi357

   b)Kira bedelini ödeme yeri357

   c)Kira bedelini ödeme zamanı358

   aa)Genel olarak358

   bb)Kiracının temerrüdü358

   2)Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu360

   3)Kiracının, kiralananı özenle kullanma ve

    komşulara saygı gösterme borcu360

   4)Ayıpları kiraya verene bildirme borcu363

   5)Ayıpların giderilmesine ve kiralananın

    gösterilmesine katlanma borcu365

   6)Alt kira ve kullanım hakkının devri366

   a)Tanım ve şartları366

   b)Hüküm ve sonuçları370

   aa)Alt Kira sözleşmesi yönünden370

   bb)Kullanmanın devri yönünden371

   7)Kira sözleşmesinin devri371

   a)Kavram ve şartları371

   aa)Kavram371

   bb)Şartları372

   b)Hüküm ve sonuçları374

   VI-KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI374

   a)Genel bilgi374

   b)Hapis hakkının konusu ve kapsamı376

   1)Hapis hakkının konusu376

   2)Hapis hakkının kapsamı378

   3)Hapis hakkının kullanılması380

   VII-KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ381

   a)Kira sözleşmesinin olağan sebeplerle

    sona ermesi382

    

   1)Belirli süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi382

   a)Genel bilgi382

   b)Kira sözleşmesinin yenilenmesi384

   2)Belirsiz süreli kira sözleşmelerinin sona ermesi385

   b)Kira sözleşmesinin olağanüstü

    sebeplerle sona ermesi388

   1)Genel bilgi ve kavram388

   2)Olağanüstü feshin şartları389

   3)Olağanüstü feshin sonuçları390

   a)Olağanüstü fesih, her şeyden önce

    kira sözleşmesini sona erdirir390

   b)Karşı tarafın fesih nedeniyle uğradığı

    zararın tazmini390

   4)Sözleşmenin kiraya veren tarafından sona erdirilmesi391

   a)Kiracının borçlarını ihlâl etmesinden dolayı

    sözleşmenin feshi391

   b)Kiracının temerrüdünden dolayı sözleşmenin feshi391

   c)Kiracının iflâsından dolayı sözleşmenin feshi392

   d)Kiracının ölümünden dolayı sözleşmenin feshi393

   5)Sözleşmenin kiracı tarafından sona erdirilmesi393

   a)Kiracının, kiraya verenin sözleşmeye

    uymaması nedeniyle fesih hakkı393

   b)Kiracının önemli sebeplerle sözleşmeyi

    fesih hakkı393

   VIII-KİRACININ KİRALANANI GERİ VERME BORCU394

   a)Genel Olarak394

   b)Kiraya verenin kiralananı gözden geçirme

    ve kiracıya bildirme yükümlüğü397

   § 10.KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI398

   I-GENEL BİLGİ398

   II-UYGULAMA ALANI399

   III-KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMELER402

   Iv-KULLANMA GİDERLERİ404

   V-KİRACININ GÜVENCE VERMESİ405

   VI-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

    KİRA BEDELİ407

   a)Genel olarak407

   b)Kira bedelinin taraflarca

    sözleşmede ilk defa belirlenmesi407

   c)Yenilenen kira dönemlerinde

    kira bedelinin belirlenmesi, özellikle

    kira bedelini belirleme davası408

   1)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlemişlerse408

   2)Taraflar sözleşmede bir artış oranı belirlememişlerse409

   3)Beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde

    bedelin belirlenmesi410

   4)Yabancı para üzerinden yapılan sözleşmelerde410

   d)Kira bedelini belirleme davasının süresi411

   1)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

    kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

    koymuşlarsa411

   2)Taraflar sözleşmede yeni kira döneminde

    kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm

    koymamışlarsa411

   e)Kira bedelinin uyarlanması411

   1)Genel olarak411

   2)Uyarlamanın tanımı ve şartları412

   3)Uyarlamanın sonuçları415

   F)Kiracı aleyhine başka bir ödeme

    yükümlülüğü düzenleme yasağı415

   g)Dava sebeplerinin sınırlılığı415

   VII-KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA

    SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ416

   a)BELİRLİ SÜRELİ KONUT VE

    ÇATILI İŞYERİ KİRLARININ BİLDİRİM VEYA

    DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ416

   1)Belirli ve belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri

    kiralarının fesih bildirim yoluyla sona ermesi416

   a)Belirli süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında416

   b)Belirsiz süreli konut ve çatılı işyeri kiralarında417

   2)Bildirimin geçerliliği yazılı şekilde yapılmasına

    bağlıdır418

   3)Aile konutu418

   4)Kiracının ölmesi halinde mirasçıların ve

    ortaklarının durumu418

   b)KİRA SÖZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA

    SONA ERMESİ418

   1)Genel bilgi418

   2)Tahliye sebepleri419

   a)Kira sözleşmesinin kiraya verenden kaynaklanan

    sebeplerle sona ermesi419

   aa)Kiraya verenin ve yakınlarının kiralanana

    duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

    sona ermesi419

   aaa)Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu,

    üstsoyu veya kanun gereği bakmakla

    yükümlü olduğu diğer kişiler için

    kiralananı konut ya da işyeri gereksinimi

    sebebiyle kullanma zorunluluğu

    olmalıdır420

   bbb)Gereksinim, gerçek ve samimi olmalıdır421

   ccc)Tahliye davası, sözleşme süresinin

    sona ermesinden itibaren bir ay içinde

    açılmalıdır423

   ddd)Üç yıl geçmeden kiraya verme yasağı424

   bb)Mülkiyeti sonradan kazanan malikin

    duyduğu gereksinim nedeniyle sözleşmenin

    sona ermesi424

   aaa)Yeni malik veya bazı yakınları

    kiralanan konut veya işyerine gereksinim

    duymalıdır424

   bbb)Yeni malik mülkiyeti kazandığı tarihten

    itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarda

    bulunmalı ve altı ay sonrası için

    kiralananı boşaltmasını (tahliye etmesini)

   talep etmelidir425

   ccc)Bu halde de kiraya veren kiralananı

    üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye

    kiraya veremez426

   cc)Kiraya verenin kira sözleşmesini,

    kiralananı yeniden inşası veya imarı amacıyla

    sona erdirmesi426

   aaa)Genel bilgi426

   bbb)Şartları426

   1/a)Taşınmazın yeniden inşası veya

    imarı amacıyla esaslı onarımı,

    genişletilmesi veya değiştirilmesi

    gerekir426

   1/b)Ayrıca, yeni inşa, esaslı onarım,

    değişiklik ve genişletme işlerinin

    yapıldığı sırada taşınmazın konut

    veya işyeri olarak kullanılması,

    teknik açıdan mümkün olmamalıdır427

   1/c)Bu sebebe dayalı tahliye davası

    sözleşmenin sona ermesinden

    itibaren bir ay içinde açılmalıdır428

   ccc)Hüküm ve sonuçları428

   b)Kira sözleşmesinin kiracıdan kaynaklanan

    sebeplerle sona ermesi428

   aa)Kiracının boşaltma (tahliye) taahhütü428

   aaa)Şartları428

   1/a)Boşaltma taahhüdünün geçerliği,

    yazılı şekilde yapılmış olmasına

    bağlıdır428

   1/b)Boşaltma taahhüdü, boşaltma 

    tarihini içermelidir429

   bbb)Hüküm ve sonuçları429

   bb)Kiraya verenin, kiracının aynı kira süresi içinde

    kira bedelini ödememesi nedeniyle yazılı olarak

    iki haklı ihtarda bulunmasına dayanan tahliye

    talebi430

   aaa)Şartları430

    

   1/a)Kiraya veren, kira bedelini

    ödemediği için kiracıya aynı

    kira süresi içinde iki haklı ihtarda

    bulunmuş olmalıdır430

   1/b)İhtar yazılı olmalıdır431

   1/c)İhtarda ödenmeyen ayın kirası,

    bunun miktarı ve ödenme gereği

    bildirilmelidir431

   1/d)İhtar haklı olmalıdır431

   1/e)Kiraya veren kira süresinin

    bitimini izleyen bir ay içinde

    tahliye davasını açmalıdır432

   cc)Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin

    aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde

    oturmaya elverişli bir konutunun bulunması432

   aaa)Kiracının konut olarak kullandığı

    taşınmazın bulunduğu il veya

    belediye sınırları içinde kendisinin

    veya birlikte yaşadığı eşinin

    bir taşınmaza sahip olması gerekir432

   bbb)Kiraya veren, sözleşmeyi yaparken

    kiracının veya birlikte yaşadığı

    eşinin konut olarak oturmaya

    elverişli bir yerinin olduğunu

    bilmemelidir433

   ccc)Kiraya veren, sözleşmenin bitiminden

    itibaren bir ay içinde tahliye davasını

    açmalıdır433

   dd)Kiracının kiralananı başkasına kiralaması

    nedenine dayanan tahliye davası433

   § 11.ÜRÜN KİRASI435

   I-TanImI, NİTELİKLERİ VE UNSURLARI435

   a)Tanımı435

   b)Ürün kirası sözleşmesinin nitelikleri436

   1)Ürün kirası, tam iki tarafa borç yükleyen

    bir sözleşmedir437

   2)Ürün kirası, ivazlı bir sözleşmedir437

   3)Ürün kirası, rızaî bir sözleşmedir437

   4)Ürün kirası, sürekli borç doğuran bir sözleşmedir437

   c)Ürün kirasının unsurları438

   1)Ürün veren bir şey-ürün veren bir hak438

   2)Kullanma ve yararlanmanın belirli bir süre için devri439

   3)Kira bedeli439

   4)Tarafların anlaşması440

   a)Karşılıklı irade beyanlarının birbirine

    uygun olması440

   b)Tarafların ehliyeti440

   c)Şekil şartı440

   II-Benzer kurumlarla karşılaştırılması441

   a)Olağan kira-Ürün kirası ilişkisi441

   1)Olağan kira, maddî bir malın (bir şeyin)

    yalnız kullanılmasının devri borcunu içerir.

    Buna karşılık ürün kirası, şeyin kullanılması

    yanında ondan yararlanmanın, özellikle de

    ürünlerinin devşirilmesinin devri borcunu içerir441

   2)Olağan kiranın konusunu yalnız maddî mallar,

    yani şeyler oluştururken, ürün kirasının konusunu

    hem ürün veren şeyler (maddî mallar) hem de

    ürün veren haklar oluşturur441

   b)Ürün kirası-Lisans sözleşmesi ilişkisi442

   c)Ürün kirası-Adi ortaklık ilişkisi442

   d)Ürün kirası-Kullanım ödüncü ilişkisi442

   e)Ürün kirası- Satış sözleşmesi442

   III-TARAFLARIN BORÇLARI443

   a)Kiraya verenin borçları443

   1)Kiraya verenin, kiralananı sözleşmenin

    amacına uygun bir biçimde kullanma ve

    yararlanmaya (işletmeye) elverişli bir durumda

    teslim ve bu durumda bulundurma borcu443

   2)Kiraya verenin esaslı onarımları yapma borcu445

   3)Zapttan sorumluluk446

   4)Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından

    sonra kiralananın mülkiyetini kazanması

    (üstün hak sahibi olması)447

   5)Vergi ve harçları ödeme borcu448

   b)Kiracının borçları448

   1)Kira bedelini ve yan giderleri ödeme borcu448

   a)Genel olarak448

   b)Olağanüstü durumlarda kira bedelinden

    indirim isteme hakkı449

   2)Kiracının kiralananı özgülendiği amaca uygun ve

    iyi bir biçimde işletme borcu450

   3)Kiralanana gereği gibi bakım borcu450

   4)Kiralanandaki ayıbı ve üçüncü kişilerin

    hak iddialarını kiraya verene bildirme borcu451

   5)Alt kira ve kullanım hakkını devir yasağı451

   IV-ÜRÜN KİRASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ452

   a)Belirli sürenin sona ermesi452

   b)Fesih bildirimi453

   c)Olağanüstü fesih454

   1)Önemli sebepler454

   2)Kiracının iflası454

   3)Kiracının ölümü455

   d)Sona ermenin sonuçları457

   1)Kiralananın geri verilmesi457

   2)Tutanağa geçirilmiş eşya458

   3)Ürün ve yetişme giderleri458

   4)Saman, gübre ve benzerleri459

   V-HAYVAN KİRASI459

   a)Konusu459

   b)Sorumluluk460

   c)Hayvan kirasının sona ermesi461

   1)Belirli süreli hayvan kirasının sona ermesi461

   2)Belirsiz süreli hayvan kirasının sona ermesi

    (olağan fesih)462

   3)Olağanüstü fesih462

   KISIM İKİ

   FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

   § 12.TANIMI, NİTELİKLERİ, ÇEŞİTLERİ, UNSURLARI

   VE TARAFLARIN BORÇLARI465

   I-TANIM465

   II-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ467

   A)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

    İSİMLİ BİR SÖZLEŞMEDİR467

   B)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ TAM İKİ

    TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR467

   C)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

    İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR468

   D)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ, 

    RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR468

   E)FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÜREKLİ

    BİR SÖZLEŞMEDİR468

   III-KİRALAMA (LEASING) ÇEŞİTLERİ469

   A)DOĞRUDAN KİRALAMA-DOLAYLI KİRALAMA469

   B)FİNANSAL KİRALAMA-FAALİYET KİRALAMASI470

   C)YATIRIM MALLARI KİRALAMASI-

    TÜKETİM MALLARI KİRALAMASI470

   D)TAŞINIR KİRALAMASI-TAŞINMAZ KİRALAMASI470

   E)SAT VE GERİ KİRALA471

   IV-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI471

   A)KİRALANAN MALIN ZİLYETLİĞİNİN DEVRİ471

   1)Mal kavramı471

   a)Taşınır veya taşınmaz mal471

   b)Kiracının işletmesinde üretim faaliyetinde 

    kullanılan bir mal472

   2)Malın zilyetliği devredilmiş olmalıdır473

   B)KİRA BEDELİ473

   C)KİRA SÜRESİ474

   D)SÖZLEŞME SONUNDA KİRACIYA TANINAN

    SEÇİMLİK HAKLAR474

   E)ANLAŞMA UNSURU474

   V-SÖZLEŞMENİN KURULMASI475

   A)SÖZLEŞMENİN TARAFLARI475

   1)Kiralayan475

   2)Kiracı475

   B)SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ476

   C)SÖZLEŞMENİN ŞERH VE TESCİLİ476

   VI-TARAFLARIN BORÇLARI477

   A)KİRALAYANIN BORÇLARI477

   1)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

    belirlediği malın mülkiyetini üçüncü kişi veya

    bizzat kiracıdan devralmak suretiyle edinme borcu477

   2)Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine 

    belirlediği malın zilyetliğini devretme borcu477

   3)Kiralayanın, kiracının sözleşme konusu 

    malı kullanıp yararlanmasına katlanma borcu478

   4)Kiralayanın, kiralanan malın mülkiyetini

    üçüncü bir kişiye devretmeme borcu479

   5)Kiralananı sigorta ettirme borcu479

   6)Kiralayanın kiralananın ayıbından sorumluluğu 479

   7)Kiralayanın, malın üstün hak sahibi

    üçüncü kişi tarafından zaptedilmesi halinde

    sorumluluğu481

   8)Sözleşmede kararlaştırılmışsa, kiralayanın 

    malın mülkiyetini sözleşme sonunda 

    kiracıya devretme borcu481

   B)KİRACININ BORÇLARI482

   1)Kiracının kiralananı teslim alma (kabul etme) borcu482

   2)Kiracının kiralama bedelini ödeme borcu482

   3)Kiracının, sözleşme konusu malı

    özenle kullanma borcu483

   4)Kiracının mala bakma ve onu koruma borcu484

   5)Malın zilyetliğini ve kiracılık sıfatını başkasına

    devretmeme borcu484

   6)Sigorta primlerini ödeme borcu485

   7)Kiracının hasardan sorumluluğu485

   8)Kiracının, sözleşme sonunda malı

    kiralayana geri verme borcu486

   § 13.SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ487

   I-SÖZLEŞMENİN OLAĞAN SEBEPLERLE

    SONA ERMESİ487

   A)SÜRENİN DOLMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN

    SONA ERMESİ487

   B)KİRACININ İFLASI, ÖLÜMÜ VEYA FİİL EHLİYETİNİ

    KAYBETMESİ NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA

    ERMESİ488

   C)SÖZLEŞMENİN KİRACININ TASFİYE SÜRECİNE

    GİRMESİ NEDENİYLE VAKTİNDEN ÖNCE SONA

    ERMESİ 488

   II-SÖZLEŞMENİN OLAĞANÜSTÜ SEBEPLERLE 

   SONA ERMESİ488

   A)SÖZLEŞMENİN İHLÂLİ NEDENİYLE488

   B)SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ SEBEPLERLE

    SONA ERMESİ489

   III-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI489

   KISIM ÜÇ

   ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ 

   § 14.KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ491

   I-Tanımı491

   II-Bazı sözleşmelerden farkı493

   III-Unsurları494

   a)Bir malın (bir şeyin veya hakkın)

    kullanılmasının devri494

   1)Bir mal devredilmelidir494

   2)Malın kullanılması (gerekiyorsa yararlanılması)

   devredilmelidir495

   b)Devir karşılıksız olmalıdır496

   c)Tarafların anlaşması496

   IV-Tarafların borçları497

   a)Ödünç verenin borçları497

   1)Sözleşme konusu malın kullanılmasını

    devir (bırakma) borcu497

   2)Olağanüstü giderleri ödeme borcu498

   b)Ödünç alanın borçları499

   1)Ödünç alanın ödünç konusu malı;

    sözleşmede kararlaştırılan şekilde,

    sözleşmede hüküm yoksa, niteliğine ya da

    özgülendiği amaca göre kullanma borcu499

   2)Ödünç alanın ödünç konusunu başkasına

    kullandırmama borcu500

   3)Bakım ve koruma borcu500

   4)Ödünç alanın sorumluluğu500

   5)Şeyi geri verme borcu501

   V-Birden çok ödünç alanın sorumluluğu502

   VI-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ502

   a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

    sona ermesi503

   1)Belirli süreli sözleşmelerde503

   2)Belirsiz süreli sözleşmelerde503

   b)Sözleşmenin olağanüstü sebeplerle

    sona ermesi503

   1)Ödünç konusu malın sözleşmeye aykırı kullanılması503

   2)Önceden bilinmeyen bir sebeple ödünç verenin

    ödünç konusu şeye ivedi olarak ihtiyaç duyması504

   3)Ödünç alanın ölmesi504

   4)Ödünç alanın iflâs etmesi505

   5)Ödünç konusu malın yok olması veya kaybolması505

   § 15.TÜKETİM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ506

   I-Tanım506

   II-Nitelikleri508

   III-Çeşitleri508

   IV-Unsurları509

   a)Bir miktar para veya tüketilebilen

    bir şey509

   b)Ödünç konusu şeyin mülkiyetinin

    ödünç alana devredilmesi510

   c)Ödünç alan, ödünç alınan şeyle

    aynı nitelik ve miktarda şeyi

    ödünç verene geri vermek zorundadır510

   d)Tarafların anlaşması511

   V-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

    benzer hukukî işlemlerden farkı512

   a)Tüketim ödüncü sözleşmesinin

    banka tasarruf hesabı sözleşmesinden

    farkı512

   1)Kavram512

   2)Hukukî niteliği513

   b)Kredi açma sözleşmesinden farkı514

   1)Tanım514

   2)Unsurları515

   a)Taraflar arasında karşılıklı güven unsuru515

   b)Bir kredi limitinin kararlaştırılması515

   c)Kredi verenin kredi limitleri içinde

    kredi verme yükümlülüğü516

   d)Münferit kredi işlemlerinin önceden

    kararlaştırılması516

   e)Kredi alanın kredi talep özgürlüğü516

   f)Mükerrer kredi talebi516

   g)Kredi alanın bir bedel (ücret) ödeme borcu517

   3)Hukukî niteliği517

   4)Hüküm ve sonuçları517

   c)Tüketici kredisi sözleşmesi518

   1)Genel olarak518

   2)Sözleşmenin şeklî518

   3)Tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü518

   4)Sözleşmeden cayma (dönme) hakkı519

   5)Ödenecek faiz oranı519

   6)Krediyi erken ödeme hakkı520

   7)Tüketicinin taksitleri ödemede temerrütü520

   8)Bağlı kredi sözleşmeleri520

    

   d)Kâra katılmalı ödünç sözleşmesi521

   e)Misli şeyleri saklama (usulsüz tevdi)

   sözleşmesi521

   VI-Tarafların borçları522

   a)Ödünç verenin borçları522

   1)Para ve tüketilebilen şeyin mülkiyetini devir borcu522

   a)Devir borcu522

   b)Şeyin teslim ve kabulüne ilişkin dava ve

    bu davanın zamanaşımı523

   2)Ödünç verenin ödünç konusu şeyi

    sözleşme süresince ödünç alanın emrinde

    sürekli olarak bulundurma borcu524

   3)Zapttan ve ayıptan sorumluluk525

   b)Ödünç alanın borçları525

   1)Ödünç verilen para ve şeyi teslim alma borcu525

   2)Ödünç alanın, ödünç alınan şeyle aynı nitelik ve

    miktarda bir şeyi geri verme borcu526

   3)Ödünç alanın faiz ödeme borcu527

   a)Genel bilgi527

   b)Faiz borcunun kaynakları529

   c)Faiz oranı529

   aa)Anaparada faiz oranı529

   aaa)Anaparada kanunî faiz oranı530

   1/a)Ticarî olmayan ödünçte

    kanuni faiz oranı530

   1/b)Ticarî ödünçte kanuni faiz oranı530

   bb)Akdî faiz oranı531

   aaa)Ticarî olmayan ödünçte akdî faiz oranı531

   bbb)Ticarî ödünçte akdî faiz oranı531

   d)Temerrüt faizi ve oranı532

   aa)Ticarî olmayan ödünçte temerrüt faiz oranı532

   bb)Ticarî ödünçte temerrüt faizi oranı532

   e)Yabancı para borçlarında faiz ve oranı534

   f)Bileşik faiz534

    

   aa)Ticarî olmayan ödünçte bileşik faiz535

   bb)Ticarî ödünçte bileşik faiz535

   g)Ödünç para verme işlemlerinde faiz535

   VII-Tüketim ödüncü sözleşmesinin

    sona ermesi536

   a)Sözleşmenin olağan sebeplerle

    sona ermesi536

   1)Tüketim ödüncü sözleşmesinin, kararlaştırılan

    belirli sürenin dolmasıyla sona ermesi536

   2)Fesih bildirimi538

   3)Sözleşmenin feshi538

   a)Bildirimsiz fesih538

   b)Önemli sebeplerle fesih538

   b)KanunÎ sona erme539

   BÖLÜM ÜÇ

   İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER

   KISIM BİR

   HİZMET SÖZLEŞMELERİ

   § 16.GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ541

   I-Tanımı541

   II-Unsurları542

   a)İşgörme unsuru542

   b)Bağımlılık unsuru543

   c)Zaman unsuru544

   d)Ücret unsuru544

   e)Anlaşma unsuru

    (Hizmet sözleşmesinin kurulması)545

   1)Hizmet sözleşmesinin açık olarak kurulması545

   2)Hizmet sözleşmesinin örtülü olarak kurulması545

   III-Hizmet sözleşmesini düzenleyen

    hükümlerin hukukî niteliği546

   IV-Türk Borçlar Kanununa göre

    hizmet sözleşmesinin çeşitleri547

   V-Hizmet sözleşmesinin nitelikleri547

   a)Hizmet sözleşmesi, bir borç

    sözleşmesidir547

   b)Hizmet sözleşmesi, iki tarafa

    tam borç yükleyen bir sözleşmedir548

   c)Hizmet sözleşmesi, ivazlı bir

    sözleşmedir548

   d)Hizmet sözleşmesi sürekli

    borç doğuran bir sözleşmedir548

   e)Hizmet sözleşmesi işçinin kişiliğine

    bağlı bir sözleşmedir549

   VI-TARAFLARIN BORÇLARI549

   a)İşçinin borçları549

   1)İşi bizzat (şahsen) görme borcu549

   2)İşçinin işi özenle görme ve işverene bağlılık

    (sadakat) borcu550

   3)İşçinin sadakat (bağlılık) borcu550

   a)İşçi, işverene ait makineleri,

    araç ve gereçleri korumak zorundadır551

   b)İşçi başka işveren yanında çalışmamak,

    işverenle rekabet etmemek zorundadır551

   c)Sır saklama borcu551

   d)Alınan ve elde edilen şeyleri teslim ve

    hesap verme borcu552

   e)Fazla çalışma borcu552

   4)Düzenlemelere ve talimata uyma borcu552

   5)İşçinin sorumluluğu553

   b)İşverenin borçları554

   1)Ücret ödeme borcu554

   a)Genel olarak554

   b)Ücret çeşitleri555

   c)Fazla çalışma ücreti557

   d)Ücret ödeme zamanı557

   e)Ücret ödeme yeri558

   f)İşçiye ücretine mahsuben avans verme 

    yükümlülüğü559

   g)Takas yasağı559

   h)İşgörme ediminin ifasının engellenmesi

    hâlinde ücret559

   aa)İşverenin temerrüdü hâlinde559

   bb)İşçinin çalışmayı durdurması hâlinde560

   i)Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi560

   2)İş verme borcu561

   a)Genel olarak561

   b)Birim ücreti561

   3)İş araç ve malzemelerini verme borcu561

   4)Giderleri ödeme borcu562

   a)Genel olarak562

   b)Taşıma araçları562

   c)Giderlerin ödenmesi563

   5)İşverenin işçiyi gözetme, özellikle kişiliğini

    koruma borcu563

   a)Genel olarak563

   b)Ev düzeni içinde çalışmada564

   c)Kişisel verilerin kullanılmasında565

   d)Ceza şartı ve ibra565

   6)Tatil ve izin verme borcu566

   a)Hafta tatili ve iş arama izni566

   b)Yıllık izin566

   aa)Genel olarak566

   bb)Yıllık iznin kullanılması567

   cc)Yıllık izin ücreti567

   7)Hizmet belgesi verme borcu567

   8)Sınaî ve fikrî mülkiyet hakkına saygı borcu568

   VII-Hizmet ilişkisinin devri568

   a)İşyerinin tamamının veya

    bir bölümünün devri568

   b)Hizmet sözleşmesinin devri568

   VIII-Hizmet sözleşmesinin sona ermesi569

   a)Belirli süreli hizmet sözleşmesinin

    sona ermesi569

   b)Belirsiz süreli sözleşmenin sona ermesi570

   1)Genel olarak fesih hakkı570

   2)Deneme süresi içinde fesih571

   c)İşçinin, fesih hakkının kötüye

    kullanılmasına karşı korunması572

   d)Hizmet sözleşmesinin haklı sebeplerle

    derhâl feshi572

   1)İşverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi574

   2)İşçinin haksız olarak işe başlamaması veya

    işi bırakması574

   3)İşçinin veya işverenin ölümü574

   a)İşçinin ölümü574

   b)İşverenin ölümü575

   IX-Sözleşmenin sona ermesinin sonuçları575

   a)Borçların muaccel olması575

   b)Hizmetle ilgili şeyleri geri verme

    yükümlülüğü575

   X-Rekabet yasağı576

   a)Rekabet yasağının şartları576

   1)Her şeyden önce işçi ile işveren arasında

    bir rekabet ilişkisi bulunmalı ve bu anlaşmayla işçi,

    hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra

    işverenle rekabet etmeme yükümlülüğünü

    üstlenmelidir576

   2)Böyle bir anlaşmanın geçerli olması için

    işverenle olan hizmet ilişkisinin işçiye,

    müşteri çevresini tanıma, üretim sırlarını

    öğrenme imkânı vermesi ve bunları

    kullandığı zaman işverene önemli

    ölçüde zarar verme potansiyeline sahip

    olması gerekir577

   3)İşçi, fiil ehliyetine sahip olmalıdır577

   4)Rekabet yasağı anlaşması yazılı şekilde yapılmalıdır577

   b)Sınırlandırılması578

   c)Aykırı davranışların sonuçları578

   d)Sona ermesi578

   § 17. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ579

   I-Genel bilgi ve tanım579

   II-İşçi ve işverenin evde hizmet sözleşmesine

    özgü özel borçları580

   a)İşçinin özel borçları580

   1)İşin yapılması580

   2)İşveren tarafından sağlanan malzeme ve

    iş araçlarına gereken özeni gösterme581

   b)İşverenin özel borçları581

   1)Ürünün kabulü ve ayıp bildirimi581

   2)Ücret582

   a)Genel olarak582

   b)Çalışmanın engellenmesi hâlinde ücret ödenmesi582

   III-Evde hizmet sözleşmesinin sona ermesi582

   IV-Evde hizmet sözleşmesine

    genel hükümlerin uygulanması583

   § 18.PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ584

   ı-Tanımı584

   II-Pazarlamacılık sözleşmesinin özellikleri584

   III-Pazarlamacılık sözleşmesinin

    kurulması ve şeklî585

   IV-Pazarlamacının yükümlülük ve yetkileri585

   a)Pazarlamacının yükümlülükleri585

   1)Pazarlamacının müşterileri ziyaret yükümlülüğü585

   2)Pazarlamacının kendisi ve üçüncü kişi hesabına

    işlem yapmama yükümlülüğü585

   3)Pazarlamacının talimatta öngörülen fiyatlara 

    uyma yükümlüğü586

   4)Pazarlamacının, pazarlama faaliyetleri ile ilgili

    olarak işverene düzenli bilgi verme yükümlülüğü586

   5)Pazarlamacının, müşterilerin ödememe

    yapmamalarından veya diğer yükümlülüklerini 

    ifa etmemelerinden dolayı sorumlu olacağına ilişkin

    yaptığı garanti anlaşmaları, kesin olarak hükümsüzdür586

   b)Pazarlamacının yetkileri586

    

   V-İşverenin özel yükümlülükleri587

   a)Pazarlamacıya tanınan faaliyet

    alanında başkalarına faaliyette

    bulunma yetkisi tanımama 

    yükümlülüğü587

   b)Ücret ödeme yükümlülüğü587

   c)Komisyon ödeme yükümlülüğü588

   d)Pazarlama faaliyetinin engellenmesi

    halinde ücret ödeme yükümlülüğü588

   e)Harcamalar588

   VI-Hapis hakkı589

   VII-Pazarlamacılık sözleşmesinin sona ermesi589

   a)Özel fesih süresi589

   b)Pazarlamacıya ödenecek komisyon589

   VIII-Hizmet sözleşmesine ilişkin

    hükümlerin uygulanması590

   KISIM İKİ

   ESER SÖZLEŞMESİ

   § 19.SÖZLEŞMENİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE

   UNSURLARI591

   ı-SÖZLEŞMENİN TANIMI591

   ıı-SÖZLEŞMENİN NİTELİKLERİ592

   A)ESER SÖZLEŞMESİ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİDİR593

   B)ESER SÖZLEŞMESİ, TAM İKİ TARAFA BORÇ 

    YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞMEDİR593

   C)ESER SÖZLEŞMESİ İVAZLI BİR SÖZLEŞMEDİR593

   D)ESER SÖZLEŞMESİ RIZAİ BİR SÖZLEŞMEDİR593

   E)ESER SÖZLEŞMESİ, ANİ EDİMLİ, FAKAT BAZI

    HALLERDE UZUN SÜRELİ BİR SÖZLEŞMEDİR595

   III-SÖZLEŞMENİN UNSURLARI596

   A)BİR ESER MEYDANA GETİRME UNSURU596

   1)Genel bilgi596

   2)Eser kavramını açıklayan görüşler596

   a)Maddî eser görüşü596

   b)Maddî ve manevi eser görüşü597

   3)Meydana getirme602

   a)Kavram602

   b)Türleri602

   aa)Yeni (ilk defa) bir eser meydana getirme602

   bb)Mevcut bir eseri değiştirme603

   cc)Mevcut bir eseri ortadan kaldırma, yok etme603

   B)BEDEL UNSURU603

   C)ANLAŞMA UNSURU603

   IV-BAZI SÖZLEŞMEERDENFARKI606

   a)Hizmet sözleşmesinden farkı606

   b)Vekâlet sözleşmesinden farkı608

   c)Satış sözleşmesinden farkı609

   d)Yayım sözleşmesinden farkı611

   § 20. TARAFLARIN BORÇLARI613

   I-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI613

   II-YÜKLENİCİNİN BORÇLARI615

   A)BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU615

   1)Genel olarak615

   2)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme borcu616

   a)Yüklenicinin eseri şahsen meydana getirme veya

    kendi yönetiminde başkasına yaptırma borcu616

   b)Yüklenicinin eseri başkasına yaptırma yetkisi618

   aa)Genel olarak alt yüklenicilik ilişkisi618

   bb)Asıl yüklenici ile alt yüklenici

    arasındaki ilişki620

   cc)İşsahibi ile alt yüklenici arasındaki ilişki620

   dd)Asıl yüklenicinin, alt yüklenicinin

    eylemlerinden dolayı işsahibine kar

   Stok Kodu
   :
   9786050509281
   Boyut
   :
   16x24 cm
   Baskı
   :
   9
   Basım Tarihi
   :
   2021/10
   Kapak Türü
   :
   Sert Kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   109,97   
   219,95   
   3
   74,03   
   222,09   
   4
   56,06   
   224,22   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   110,08   
   220,16   
   3
   74,10   
   222,30   
   4
   56,11   
   224,44   
   5
   45,10   
   225,51   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   110,08   
   220,16   
   3
   74,10   
   222,30   
   4
   56,11   
   224,44   
   5
   45,10   
   225,51   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   110,08   
   220,16   
   3
   74,10   
   222,30   
   4
   56,11   
   224,44   
   5
   45,10   
   225,51   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   110,08   
   220,16   
   3
   74,10   
   222,30   
   4
   56,11   
   224,44   
   5
   45,10   
   225,51   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   110,08   
   220,16   
   3
   74,10   
   222,30   
   4
   56,11   
   224,44   
   5
   45,10   
   225,51   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   213,75   
   213,75   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat