Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Yeni
Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı Levent Ersin

Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı

Liste Fiyatı : 200,00TL
İndirimli Fiyat : 150,00TL
Kazancınız : 50,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 31,65TL
Havale/EFT ile : 147,00TL
9786050678253
598665
Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı
Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı
Akfon Kitap
150.00

Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı Akfon Yayınları 2021

Cilt 1
Anayasa Hukuku
Anayasa Hukukuna İlişkin Kavramlar ve Genel Esaslar
Türk Anayasalcılık Hareketleri
1982 ANAYASASI
Türkiye’nin İdari Yapısı
1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi
Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
4 Sayılı Bakanlıklar Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında CB Kararnamesi
6 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CB Kararnamesi
3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CB Kararnamesi
14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi…
13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
7 Sayılı Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12 Sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
8 Sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
9 Sayılı Uluslararası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
11 Sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
Türkiye Varlık Fonu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kurulu
Türkiye Çevre Ajansı
23 Sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında CB Kararnamesi
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında 68 Sayılı CB Kararnamesi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulması Teşkilat ve Görevleri Hakkında 47 Sayılı CB Kararnamesi
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı CB Kararnamesi
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı CB Kararnamesi
Türkiye Adalet Akademisi Hakkında 34 Sayılı CB Kararnamesi
Suç Mağdurlarının Düzenlenmesine Dair CB Kararnamesi
Türkiye’de Mahalli İdareler
Genel Esaslar
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
Mahalli İdareler Kasım 2018 Değişiklikleri Tablosu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
442 Sayılı Köy Kanunu
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku İle İlgili Önemli Hususlar

CİLT 2
Devlet Memurları Mevzuatı
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

İdare Hukuku Teorisi
İdare Hukukuna Giriş-Genel Esaslar
İdare Hukukuna İlişkin Anayasal ilkeler
İdari İşlemler
İdarenin Yetkileri
Kolluk Faaliyetleri
Kamu Hizmetleri
Kamu Malları
İdarenin Mali Sorumluluğu

İdare Hukuku Kapsamındaki Mevzuatlar
4734 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
657 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4483 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale kanunu
3194 Sayılı Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanunu
233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
6176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
4283 Sayılı Ya-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hak. Kanun
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
2575 sayılı Danıştay Kanunu
7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
2272 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

Anayasa Hukuku Kapsamındaki Diğer Mevzuatlar
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Kapsamındaki
Ulusal Mevzuatlar

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
6284 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
6284 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
İl ve İlçe İnsan Haklarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
6701 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kanunu
6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözülmesine Dair Kanun
4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenemsi Hakkında Kanun

İnsan Hakları İle İlgili Genel Esaslar
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
Avrupa Konseyi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa Sosyal Şartı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Uluslararası Af Örgütü
Avrupa Birliği
Kaymakamlık Sınavı Yıllara Göre Soru Dağılımı
Kaynakça


ÖNSÖZ
Kıymetli Kardeşlerim;
2018 yılından itibaren kaymakamlık sınavında yeniden test usulüne geçilmiştir. 100 sorudan oluşan sınavda, Anayasa Hukuku (13 Soru), İdare Hukuku (18 soru), Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru), Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru), Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratikleşme (6 soru) kısımlarından toplam 60 soru bulunmaktadır.
Kaymakamlık sınavında mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Sınavın ortalama yüzde 55’i (55 soru) mevzuattan oluşmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda, son 20 yılın kaymakamlık sınav soruları incelenerek, sınavda soru gelen ve gelebilecek mevzuatlara yer verilmiştir. Bunun yanında, sınav müfredatında yer alan Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun teori kısımları da sınav müfredatı kapsamında yeterli olacak şekilde eserimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla eserimiz, Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun tüm konularını kapsamaktadır.
Dolayısıyla eserimizde yer alan dersler;
Anayasa Hukuk (13 Soru)
İdare Hukuku (18 Soru)
Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru)
Türkiye’de Mahalli İdareler (9 Soru)
İnsan Hakları ve Demokratikleşme - Yardımcı Kaynak (6 Soru)
Kaim Makam konu anlatım kitabı iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Teşkilat Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, yer almaktadır. Sınavda, bu kısımlardan ortalama 45 soru gelmektedir. Dolayısıyla birinci ciltte yer alan tüm hususlar defalarca tekrar edilerek iyice pekiştirilmelidir.
Kitabımızın ikinci cildinde Devlet Memurları Mevzuatı, İdare Hukuku teori kısımları, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku kapsamındaki mevzuatlar, İnsan Hakları ve Demokratikleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilmiştir. Sınavda bu kısımlardan ortalama 15 soru gelmektedir.
Eserimizden yararlanılırken elbette birinci ciltte yer alan kısımlarla Devlet Memurları Mevzuatına öncelik verilmelidir. Ancak her sorunun hayati derecede önemli olduğu sınavda başarılı olmak için ikinci cildin de yıllara göre soru dağılımları da göz önünde bulundurularak etkili bir şekilde çalışılması gerekmektedir.
Kaim Makam Konu Anlatım kitabıyla aynı doğrultuda Kaim Makam Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası hazırlanmıştır. Konu anlatım kısmı çalışıldıktan hemen sonra çözümlü soru bankası kitabımızda ilgili konuya dair soruların çözülmesi konunun pekişmesini sağlayacaktır.
Son yılların Kaymakamlık sınav soru dağılımları çalışmada rehberlik edecektir. Çalışmaya başlamadan önce 2. Cildin sonunda yer alan tablolar detaylı bir şekilde incelenmelidir.
İnsan Hakları ve Demokratikleşmeyle ilgili kavramlar, haklar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar yer almaktadır. Önemle belirtelim ki insan hakları kısmı yardımcı olma özelliğine sahip olup bu dersin alanında yetkin bir insan hakları kitabıyla desteklenmesi faydalı olacaktır.
Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Kitabı, Kaymakamlık 2014 Test Sınavı 1.’liği, TODAİE 2018 Test Sınavı 1.’liği, Kaymakamlık test ve açık uçlu sınav dereceleri, KPSS A 2. 3. likleri başta olmak üzere diğer dereceler, Kurum Sınavları 1.’likleri ve diğer derecelerinin kazandırdığı tecrübeyle, ÖSYM sınav formatında hazırlanmıştır. Kaim Makam kitabı 10 yıllık yoğun sınav tecrübelerinin kazandırdığı perspektifle oluşturulmuştur.
Sınav hazırlık sürecinde konu anlatımları iyice çalışıldıktan sonra bol soru çözmek başarının anahtarıdır.
Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyorum.
                                                                                                              
YİĞİT YILMAZ

 • Açıklama
  • Kaim Makam Sınav Mevzuatı Konu Çalışma Kitabı Akfon Yayınları 2021

   Cilt 1
   Anayasa Hukuku
   Anayasa Hukukuna İlişkin Kavramlar ve Genel Esaslar
   Türk Anayasalcılık Hareketleri
   1982 ANAYASASI
   Türkiye’nin İdari Yapısı
   1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
   Kararnamesi
   Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları
   5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
   3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun
   Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
   5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
   4 Sayılı Bakanlıklar Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   5 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Hakkında CB Kararnamesi
   6 Sayılı Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve
   Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CB Kararnamesi
   3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair CB Kararnamesi
   14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi…
   13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   7 Sayılı Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
   10 Sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   12 Sayılı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   8 Sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
   Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   9 Sayılı Uluslararası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
   11 Sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında CB Kararnamesi
   Türkiye Varlık Fonu
   1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıha Kurulu
   Türkiye Çevre Ajansı
   23 Sayılı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında CB Kararnamesi
   Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında 68 Sayılı CB Kararnamesi
   Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulması Teşkilat ve Görevleri Hakkında 47 Sayılı CB Kararnamesi
   Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı CB Kararnamesi
   Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında 38 sayılı CB Kararnamesi
   Türkiye Adalet Akademisi Hakkında 34 Sayılı CB Kararnamesi
   Suç Mağdurlarının Düzenlenmesine Dair CB Kararnamesi
   Türkiye’de Mahalli İdareler
   Genel Esaslar
   5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
   5393 Sayılı Belediye Kanunu
   Mahalli İdareler Kasım 2018 Değişiklikleri Tablosu
   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
   442 Sayılı Köy Kanunu
   5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
   2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
   5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
   Anayasa Hukuku ve İdare Hukuku İle İlgili Önemli Hususlar

   CİLT 2
   Devlet Memurları Mevzuatı
   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
   4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

   İdare Hukuku Teorisi
   İdare Hukukuna Giriş-Genel Esaslar
   İdare Hukukuna İlişkin Anayasal ilkeler
   İdari İşlemler
   İdarenin Yetkileri
   Kolluk Faaliyetleri
   Kamu Hizmetleri
   Kamu Malları
   İdarenin Mali Sorumluluğu

   İdare Hukuku Kapsamındaki Mevzuatlar
   4734 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
   657 Sayılı Kamu İhale Kanunu
   4483 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
   6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
   4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   2886 Sayılı Devlet İhale kanunu
   3194 Sayılı Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
   Mücadele Kanunu
   233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   6176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kanunu
   3194 Sayılı İmar Kanunu
   3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
   4283 Sayılı Ya-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hak. Kanun
   6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
   3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
   Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
   7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
   2575 sayılı Danıştay Kanunu
   7062 Sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
   2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu
   2272 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

   Anayasa Hukuku Kapsamındaki Diğer Mevzuatlar
   2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu
   2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
   6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
   3376 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
   6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
   584 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

   Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Kapsamındaki
   Ulusal Mevzuatlar

   6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu
   3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
   6284 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
   6284 Sayılı Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
   İl ve İlçe İnsan Haklarının Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
   6701 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kanunu
   6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözülmesine Dair Kanun
   4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları
   5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
   2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu
   6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenemsi Hakkında Kanun

   İnsan Hakları İle İlgili Genel Esaslar
   İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması
   Avrupa Konseyi
   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
   Avrupa Sosyal Şartı
   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
   Birleşmiş Milletler
   İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
   Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
   Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
   Uluslararası Ceza Mahkemesi
   Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
   Uluslararası Af Örgütü
   Avrupa Birliği
   Kaymakamlık Sınavı Yıllara Göre Soru Dağılımı
   Kaynakça


   ÖNSÖZ
   Kıymetli Kardeşlerim;
   2018 yılından itibaren kaymakamlık sınavında yeniden test usulüne geçilmiştir. 100 sorudan oluşan sınavda, Anayasa Hukuku (13 Soru), İdare Hukuku (18 soru), Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru), Türkiye’de Mahalli İdareler (9 soru), Türkiye’de İnsan Hakları ve Demokratikleşme (6 soru) kısımlarından toplam 60 soru bulunmaktadır.
   Kaymakamlık sınavında mevzuat önemli bir yer tutmaktadır. Sınavın ortalama yüzde 55’i (55 soru) mevzuattan oluşmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kitabımızda, son 20 yılın kaymakamlık sınav soruları incelenerek, sınavda soru gelen ve gelebilecek mevzuatlara yer verilmiştir. Bunun yanında, sınav müfredatında yer alan Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun teori kısımları da sınav müfredatı kapsamında yeterli olacak şekilde eserimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla eserimiz, Anayasa Hukuku ve İdare Hukukunun tüm konularını kapsamaktadır.
   Dolayısıyla eserimizde yer alan dersler;
   Anayasa Hukuk (13 Soru)
   İdare Hukuku (18 Soru)
   Türkiye’nin İdari Yapısı (14 Soru)
   Türkiye’de Mahalli İdareler (9 Soru)
   İnsan Hakları ve Demokratikleşme - Yardımcı Kaynak (6 Soru)
   Kaim Makam konu anlatım kitabı iki ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Teşkilat Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, yer almaktadır. Sınavda, bu kısımlardan ortalama 45 soru gelmektedir. Dolayısıyla birinci ciltte yer alan tüm hususlar defalarca tekrar edilerek iyice pekiştirilmelidir.
   Kitabımızın ikinci cildinde Devlet Memurları Mevzuatı, İdare Hukuku teori kısımları, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku kapsamındaki mevzuatlar, İnsan Hakları ve Demokratikleşme ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata yer verilmiştir. Sınavda bu kısımlardan ortalama 15 soru gelmektedir.
   Eserimizden yararlanılırken elbette birinci ciltte yer alan kısımlarla Devlet Memurları Mevzuatına öncelik verilmelidir. Ancak her sorunun hayati derecede önemli olduğu sınavda başarılı olmak için ikinci cildin de yıllara göre soru dağılımları da göz önünde bulundurularak etkili bir şekilde çalışılması gerekmektedir.
   Kaim Makam Konu Anlatım kitabıyla aynı doğrultuda Kaim Makam Kaymakamlık Çözümlü Soru Bankası hazırlanmıştır. Konu anlatım kısmı çalışıldıktan hemen sonra çözümlü soru bankası kitabımızda ilgili konuya dair soruların çözülmesi konunun pekişmesini sağlayacaktır.
   Son yılların Kaymakamlık sınav soru dağılımları çalışmada rehberlik edecektir. Çalışmaya başlamadan önce 2. Cildin sonunda yer alan tablolar detaylı bir şekilde incelenmelidir.
   İnsan Hakları ve Demokratikleşmeyle ilgili kavramlar, haklar, ulusal ve uluslararası mevzuatlar yer almaktadır. Önemle belirtelim ki insan hakları kısmı yardımcı olma özelliğine sahip olup bu dersin alanında yetkin bir insan hakları kitabıyla desteklenmesi faydalı olacaktır.
   Kaim Makam Kaymakamlık Mevzuat ve Teori Kitabı, Kaymakamlık 2014 Test Sınavı 1.’liği, TODAİE 2018 Test Sınavı 1.’liği, Kaymakamlık test ve açık uçlu sınav dereceleri, KPSS A 2. 3. likleri başta olmak üzere diğer dereceler, Kurum Sınavları 1.’likleri ve diğer derecelerinin kazandırdığı tecrübeyle, ÖSYM sınav formatında hazırlanmıştır. Kaim Makam kitabı 10 yıllık yoğun sınav tecrübelerinin kazandırdığı perspektifle oluşturulmuştur.
   Sınav hazırlık sürecinde konu anlatımları iyice çalışıldıktan sonra bol soru çözmek başarının anahtarıdır.
   Hayatınızdaki tüm sınavlarda başarılar diliyorum.
                                                                                                                 
   YİĞİT YILMAZ

   Stok Kodu
   :
   9786050678253
   Boyut
   :
   16x24
   Sayfa Sayısı
   :
   1002
   Baskı
   :
   4
   Basım Tarihi
   :
   Şubat 2021
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,18   
   154,35   
   3
   51,95   
   155,85   
   4
   39,34   
   157,35   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,25   
   154,50   
   3
   52,00   
   156,00   
   4
   39,38   
   157,50   
   5
   31,65   
   158,25   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,25   
   154,50   
   3
   52,00   
   156,00   
   4
   39,38   
   157,50   
   5
   31,65   
   158,25   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,25   
   154,50   
   3
   52,00   
   156,00   
   4
   39,38   
   157,50   
   5
   31,65   
   158,25   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,25   
   154,50   
   3
   52,00   
   156,00   
   4
   39,38   
   157,50   
   5
   31,65   
   158,25   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   77,25   
   154,50   
   3
   52,00   
   156,00   
   4
   39,38   
   157,50   
   5
   31,65   
   158,25   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   150,00   
   150,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat