Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%15
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri Şaba Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri Şaba

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri

Liste Fiyatı : 109,00TL
İndirimli Fiyat : 92,65TL
Kazancınız : 16,35TL
Taksitli fiyat : 5 x 19,55TL
Havale/EFT ile : 90,80TL
Satış adedi : 160
9786057858382
594611
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri
Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri
Umuttepe Yayınları
92.65

İçindekiler
ÖNSÖZ .................................................................................................................... 5
KISALTMALAR .................................................................................................. 17
BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
§ 1. SOSYAL DÜZEN KURALLARI ve HUKUK KAVRAMI ..................... 19
I. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış ...................................................... 19
II. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları ............................................................................................... 20
A. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ............................ 20
1. Din Kuralları ........................................................................................ 20
2. Ahlak Kuralları .................................................................................... 22
3. Görgü Kuralları ................................................................................... 24
4. Örf ve Âdet Kuralları .......................................................................... 25
B. Hukuk Kuralları ...................................................................................... 26
1. Hukukun Tanımı ................................................................................. 26
2. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki Temel Fark: Yaptırıma Bağlanmış Olma .............................................. 27
3. Hukuk Kurallarının Temel Amaçları ............................................... 28
a. Sosyal Düzeni Sağlamak ................................................................ 28
b. Güvenlik ve Barış Sağlama ............................................................ 29
c. Özgürlükleri Sağlamak................................................................... 29
d. Adaleti Sağlamak ............................................................................ 30
aa. Genel Olarak .............................................................................. 30
bb. Denkleştirici Adalet (Eşitlik) ................................................... 32
cc. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet .................................................... 32
dd. Hakkaniyet ............................................................................... 33
ee. Sosyal Adalet ............................................................................. 34
C. Hukukun Çeşitli Anlamları ................................................................... 34
1. Mevzû Hukuk ...................................................................................... 34
2. Pozitif Hukuk ....................................................................................... 35
3. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk) .............................................................. 35
4. Tarihi Hukuk........................................................................................ 36
5. Objektif Hukuk-Sübjektif Hukuk ...................................................... 37

D. Başlıca Hukuk Sistemleri ....................................................................... 37
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma-Germen Hukuk Sistemi) .. 37
2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi ............................................................ 39
3. İslam Hukuku Sistemi ........................................................................ 41
4. Sosyalist Hukuk Sistemi ..................................................................... 41
5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi ................................................................ 42
E. Hukukun Sınıflandırılması .................................................................... 42
1. Genel Olarak ........................................................................................ 42
2. Özel Hukukun Alt Dalları .................................................................. 43
a. Medeni Hukuk ................................................................................ 43
b. Borçlar Hukuku .............................................................................. 44
c. Ticaret Hukuku ............................................................................... 44
d. Devletler Özel Hukuku .................................................................. 45
3. Kamu Hukukunun Alt Dalları .......................................................... 45
a. Anayasa Hukuku ............................................................................ 46
b. İdare Hukuku .................................................................................. 46
c. Ceza Hukuku ................................................................................... 47
d. Yargılama Hukukları ..................................................................... 47
e. Genel Kamu Hukuku ..................................................................... 48
f. Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Hukuk) .......................... 48
g. Vergi Hukuku ................................................................................. 49
h. İnsan Hakları Hukuku ................................................................... 50
4. Karma Hukuk Dalları ......................................................................... 52
a. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ................................................... 52
aa. Fikri Mülkiyet Hukuku ............................................................ 52
bb. Sınai Mülkiyet Hukuku ........................................................... 53
b. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ..................................................... 53
aa. İş Hukuku .................................................................................. 53
bb. Sosyal Güvenlik Hukuku ........................................................ 54
c. Rekabet Hukuku ............................................................................. 55
d. Tüketici Hukuku ............................................................................. 56
e. Çevre Hukuku ................................................................................. 57
f. Bilişim Hukuku ................................................................................ 57
g. Banka Hukuku ................................................................................ 58
h. Sermaye Piyasası Hukuku ............................................................. 59
§ 2. MEDENİ HUKUK KAVRAMI ................................................................... 60
I. Medeni Hukukun Anlamı ........................................................................... 60
II. Medeni Hukukun Temel Kapsamı............................................................ 60
A. Genel Olarak ............................................................................................ 60

B. TMK.’nın Başlangıç Bölümü .................................................................. 61
C. Medeni Hukukun Alt Dalları ................................................................ 61
1. Kişiler Hukuku .................................................................................... 61
2. Aile Hukuku ........................................................................................ 62
3. Miras Hukuku ...................................................................................... 62
4. Eşya Hukuku ....................................................................................... 62
İKİNCİ BÖLÜM MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
§ 3. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI ..................................................... 63
I. Genel Olarak .................................................................................................. 63
II. Hukukun Yürürlük Kaynakları (Asıl Kaynaklar) ................................... 64
A. Hukukun Şekli Kaynakları (Yazılı Kaynaklar) ................................... 64
1. Anayasa ................................................................................................ 65
2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar ................................................... 65
a. Kanun ............................................................................................... 65
b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .................................................. 67
c. Kanun Hükmünde Kararname ..................................................... 68
d. TBMM. İçtüzüğü ............................................................................. 69
e. İçtihadı Birleştirme Kararları ......................................................... 69
f. Uluslararası Sözleşmeler ................................................................ 70
3. Tüzükler ................................................................................................ 70
4. Yönetmelikler ....................................................................................... 71
5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler ................... 72
B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku) ............................. 72
1. Kavram ................................................................................................. 72
2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar ............... 75
a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur).............................................. 75
b. Genel İnanış (Manevi Unsur) ........................................................ 75
c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur) .................................................... 76
3. Örf ve Adet Hukukunun Türleri ....................................................... 77
4. Örf ve Adet Hukukunun İşlevi ......................................................... 78
C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk .................................................... 79
III. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar) ............................. 81
A. Genel Olarak ............................................................................................ 81
B. Mahkeme Kararları ................................................................................. 81
C. Bilimsel Görüşler (Öğreti-Doktrin) .............................................. 81

§ 4. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN MEDENİ HUKUK KURALLARI ...... 83
I. Emredici Hukuk Kuralları ........................................................................... 83
II. Yedek Hukuk Kuralları .............................................................................. 85
A. Genel Olarak ............................................................................................ 85
B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları .............................................................. 86
C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları ............................................................... 87
§ 5. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI ................................................................ 89
I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma.............................................................. 89
II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma ...................................................... 90
A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ............................................................. 90
B. Kanunların Yürürlükten Kalkması ....................................................... 92
1. Açık Kaldırma ...................................................................................... 92
2. Örtülü Kaldırma .................................................................................. 93
§ 6. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU ........................................ 95
I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu) .................................................................................. 95
A. Genel Olarak Yorum Kavramı .............................................................. 95
B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri........................................... 97
1. Sözel (Lafzî) Yorum............................................................................. 97
2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum) ..................................................... 98
C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları ........................................... 100
1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji) ..................... 100
2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori) ......................... 101
3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum-u Muhalif, Argumentum a Contrario) ................................................................... 102
D. Hüküm İçi Boşluk (Kural İçi Boşluk)ve Hâkimin Takdir Yetkisi .. 103
II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu ........................................................................................ 106
A. Kavram ................................................................................................... 106
B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri ............................................................. 107
1. Bilinçli Boşluk-Bilinçsiz Boşluk ....................................................... 107
2. Açık Boşluklar-Örtülü Boşluklar ..................................................... 108
3. Gerçek Boşluklar-Gerçek Olmayan Boşluklar ............................... 110
III. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar ....................................... 111
A. Hukuk Dışı Alan ................................................................................... 111
B. Bilinçli Susma ......................................................................................... 111

IV. Hukuk Boşluğu: Hâkimin Hukuk Yaratması ...................................... 112
A. Genel Olarak .......................................................................................... 112
B. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Koşulları ........................................... 112
C. Hâkimin Hukuk Yaratmasında İzlenecek Yöntem .......................... 113
D. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı Araçlar ......................... 114
E. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun İşlevi ................................... 115
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
§ 7. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ ................................................. 117
§ 8. HAKKIN ÇEŞİTLERİ ................................................................................ 118
I. Özel Hukuk Hakları ................................................................................... 118
A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar ........................................................................................... 119
1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları) .......................................................................... 119
a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar) .................... 119
b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar ....................................................... 120
aa. Mülkiyet Hakkı ....................................................................... 120
aaa. Genel Olarak ..................................................................... 120
bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet ................................................... 121
ccc. Birlikte Mülkiyet ............................................................... 121
aaaa. Paylı (Müşterek) Mülkiyet ........................................ 121
bbbb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet ........................ 122
bb. Sınırlı Aynî Haklar ................................................................. 123
aaa. İrtifak Hakları ................................................................... 124
aaaa. Eşyaya Bağlı İrtifaklar ............................................... 124
bbbb. Kişiyle Kaim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar ...................... 125
bbb. Rehin Hakları ................................................................... 126
aaaa. Taşınır Rehni ............................................................... 127
aaaaa. Taşınır Rehninde Kural: Teslime bağlı Taşınır Rehni ........................................................................ 127
bbbbb. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari Taşınır Rehni ve Taşıt Rehni ............................................................ 127
ccccc. Hapis Hakkı ............................................................... 130
bbbb. Taşınmaz Rehni ......................................................... 130
ccc. Taşınmaz Yükü.................................................................. 132

c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar ............................ 132
d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar........................................................... 133
2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı/Kişilik Hakları) ............................................................ 133
B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar-Nisbî (Göreceli) Haklar ........................................................... 135
1. Mutlak Haklar .................................................................................... 135 2. Nisbî Haklar (Şahsî/Kişisel Haklar) ................................................ 136
a. Alelade (Sıradan) Nisbî Haklar ................................................... 137
b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar ...................................... 138
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar ...................................... 140
1. Alelade (Sade) Haklar ....................................................................... 140
2. Yenilik Doğuran Haklar ............................................................... 141
a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar ................................................ 141
b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar............................................ 145
c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar ................................................. 146
2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri ................................. 147
a. Şarta Bağlanamama ...................................................................... 147
b. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olma ............................................. 147
c. Kullanılmakla Sona Erme ............................................................ 148
d. Geri Dönülememe ........................................................................ 148
D. Devredilebilip - Devredilememesine Göre Haklar .......................... 149
1. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar) ............... 149
2. Devredilemeyen Haklar: Kişiye Bağlı Haklar ............................... 150
E. Kullanabilecek Kişiler Bakımından Haklar ................................... 150
F. Bağımsız Haklar-Bağlı Haklar ............................................................. 152
1. Bağımsız Haklar ................................................................................ 152
2. Bağlı Haklar ....................................................................................... 153
II. Kamu Hukuku Hakları ............................................................................. 154
A. Genel Olarak .......................................................................................... 154
B. Kamu Haklarının Sınırlandırılması .................................................... 155
C. Kamu Haklarının Korunması .............................................................. 156
§ 9. HUKUKİ OLAY, HUKUKİ FİİL, HUKUKİ İŞLEM ............................. 156
I. Hukuki Olay ................................................................................................ 156
II. Hukuki Fiil ................................................................................................. 157
A. Genel Olarak .......................................................................................... 157
B. Hukuka Uygun Fiiller ........................................................................... 158
C. Hukuka Aykırı Fiiller ........................................................................... 160
III. Hukuki İşlem ............................................................................................ 161

A. Tanımı ve Unsurları ............................................................................. 161
B. Hukuki İşlemin Çeşitleri ...................................................................... 163
1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler .. 163
a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler ........................................................ 163
b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler ....................................................... 164
aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler) ........................... 164
bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler .......................................... 166
aaa. Genel Olarak .......................................................................... 166
bbb. Kararlar .................................................................................. 166
ccc. Ortak İrade Açıklaması ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler ............................................................................ 167
2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler ........................ 167
a. Borçlandırıcı İşlemler (Taahhüt İşlemleri- İltizamî Muameleler) .................................................................... 168
b. Tasarruf İşlemleri (Harcama İşlemleri) ...................................... 169
3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından İşlemler: Sağlararası İşlemler-Ölüme Bağlı Tasarruflar .................................................... 171
C. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü ................................................ 172
1. Yokluk (Keenlemyekün) ................................................................... 172
2. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) ............................................ 174
a. Genel Olarak .................................................................................. 174
b. Kesin Hükümsüzlük Halleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar ......................................................................................... 175
aa. Kesin Hükümsüzlük Halleri ................................................. 175
bb. Kesin Hükümsüzlüğe Bağlanan Hukuki Sonuçlar ............ 178
aaa. Genel Olarak ..................................................................... 178
bbb. Çevirme-Tahvil ................................................................ 181
c. Kısmi Hükümsüzlük .................................................................... 182
3. İptal Edilebilirlik ................................................................................ 184
a. Genel Olarak .................................................................................. 184
b. Düzelebilir Hükümsüzlük Halleri .............................................. 185
aa. Yanılma (Hata) ........................................................................ 185
bb. Aldatma (Hile) ........................................................................ 187
cc. Korkutma (İkrah) .................................................................... 188
dd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hallerine İlişkin Ortak Hüküm (Hak Düşümü Süresi) ............................................. 189
c. Bozulabilir Geçerlilik Hali (Aşırı Yararlanma, Gabin) ............. 190
4. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) ................................................. 191 5. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik .................................................................... 193
IV. Hakların Kazanılış Tarzı ......................................................................... 195

A. Aslen Kazanım ...................................................................................... 195
B. Devren Kazanım .................................................................................... 196
C. Tesisen Kazanım (Kurma Yoluyla Kazanım) .................................... 196
V. Hakların Kaybediliş Biçimleri ................................................................. 197
VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar ................................ 198
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET VE KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI
§ 10. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET ................................... 205
I. İyiniyet Kavramı ve Tanımı ...................................................................... 205
II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An .............................................................. 207
A. İyiniyetin Aranacağı Kişi ..................................................................... 207
1. Temsil Durumunda ........................................................................... 208
2. Tüzel Kişilerde ................................................................................... 208
3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında ......................... 209
B. İyiniyetin Aranacağı An ....................................................................... 209
III. İyiniyetin İşlevi ......................................................................................... 210 A. Aynî Hakların Kazanılmasındaki İşlevi ............................................ 210
1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi .............................. 210
a. Genel Olarak .................................................................................. 210
b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden ........ 211
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden ....................................................................................... 213
aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler ....................... 213
bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden ................................................................... 214
cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden ....................... 214
d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Örneklendirilmesi .......................................................................... 215
2. İyiniyetin Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven) ...................................................... 218
B. İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi ....................................................... 221
C. İyiniyetin Borçlar Hukukundaki İşlevi .............................................. 221
D. İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi .................................................... 222
IV. İyiniyetin İspatı ........................................................................................ 223

§11. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI ......................................... 225
I. Dürüstlük Kuralının Anlamı ..................................................................... 225
A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında .............................. 228
B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında .................................................................................... 229
III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları ......................................... 230
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı .............................................. 231
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları ....................................... 232
1. Bir Hakkın Varlığı ............................................................................. 232
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması ....................................................................................... 233
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması ............... 233
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri .......... 235
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması ........ 235
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması ............. 236
3. Uyandırılan Güvene Aykırı Davranma / Çelişkili Tutum ........... 236
4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi ........... 237
5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak ................................ 239
D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları ............................................ 240
BEŞİNCİ BÖLÜM HAKLARIN KORUNMASI
§ 12. HAKLARIN KORUNMASI ................................................................... 241
I. Genel Olarak ................................................................................................ 241
II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Nedenleri) ................................................................................................... 241
A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma ............................. 242
B. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) ...................................................... 243
C. Zorunluluk (Iztırar) Hâli ...................................................................... 246
D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması ........................... 247
E. Zarar Görenin Rızası ............................................................................. 248
F. Üstün Nitelikte Özel Yarar ................................................................... 249
G. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar .......................................................... 249
III. Hakların Dava Yolu ile Korunması ....................................................... 250
A. Genel Olarak .......................................................................................... 250

B. Talep ........................................................................................................ 250
C. Dava ........................................................................................................ 252
1. Dava Çeşitleri ..................................................................................... 252
a. Eda Davaları .................................................................................. 252
b. Tespit Davaları .............................................................................. 253
c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar) .................................. 254
D. Davaya Karşı Savunma Yolları ........................................................... 255
1. Genel Olarak ...................................................................................... 255
2. İtirazlar ................................................................................................ 257
3. Def'iler ................................................................................................. 258
E. Hakların Elde Edilmesinde İspat Yükü .............................................. 260
1. Genel Olarak ...................................................................................... 260
2. İspat Yükünün Dağılımı ................................................................... 261
a. Kural ............................................................................................... 261
b. İstisnalar ......................................................................................... 262
aa. İkrar Edilen Olaylar ................................................................ 262
bb. Hayatın Olağan Akışına Uyan Durumlar ........................... 264
cc. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar) ...................... 265
dd. Sözleşmeden Doğan Borçların Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinde Kusurun İspatı ...................................... 265
ee. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları ............................... 266
aaa. Karine ................................................................................. 266
aaaa. Kanundan Doğan Karineler ..................................... 267
bbbb. Fiili Karineler ............................................................. 268
bbb. Kanuni Faraziye (Yasal Varsayım) ................................ 268 3. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri ........................................... 269
a. Genel Olarak .................................................................................. 269 b. Resmî Sicil Kavramı...................................................................... 270
c. Senet Kavramı ve Çeşitleri ........................................................... 270
aa. Senet Kavramı ......................................................................... 270
bb. Çeşitleri .................................................................................... 272
aaa. Adi Senetler ....................................................................... 272 bbb. Resmî Senetler .................................................................. 273
YARARLANILAN KAYNAKLAR................................................................... 275

 

 • Açıklama
  • İçindekiler
   ÖNSÖZ .................................................................................................................... 5
   KISALTMALAR .................................................................................................. 17
   BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL DÜZEN, SOSYAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER
   § 1. SOSYAL DÜZEN KURALLARI ve HUKUK KAVRAMI ..................... 19
   I. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış ...................................................... 19
   II. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları ............................................................................................... 20
   A. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ............................ 20
   1. Din Kuralları ........................................................................................ 20
   2. Ahlak Kuralları .................................................................................... 22
   3. Görgü Kuralları ................................................................................... 24
   4. Örf ve Âdet Kuralları .......................................................................... 25
   B. Hukuk Kuralları ...................................................................................... 26
   1. Hukukun Tanımı ................................................................................. 26
   2. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Düzen Kuralları Arasındaki Temel Fark: Yaptırıma Bağlanmış Olma .............................................. 27
   3. Hukuk Kurallarının Temel Amaçları ............................................... 28
   a. Sosyal Düzeni Sağlamak ................................................................ 28
   b. Güvenlik ve Barış Sağlama ............................................................ 29
   c. Özgürlükleri Sağlamak................................................................... 29
   d. Adaleti Sağlamak ............................................................................ 30
   aa. Genel Olarak .............................................................................. 30
   bb. Denkleştirici Adalet (Eşitlik) ................................................... 32
   cc. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet .................................................... 32
   dd. Hakkaniyet ............................................................................... 33
   ee. Sosyal Adalet ............................................................................. 34
   C. Hukukun Çeşitli Anlamları ................................................................... 34
   1. Mevzû Hukuk ...................................................................................... 34
   2. Pozitif Hukuk ....................................................................................... 35
   3. Doğal Hukuk (İdeal Hukuk) .............................................................. 35
   4. Tarihi Hukuk........................................................................................ 36
   5. Objektif Hukuk-Sübjektif Hukuk ...................................................... 37

   D. Başlıca Hukuk Sistemleri ....................................................................... 37
   1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma-Germen Hukuk Sistemi) .. 37
   2. Anglo-Sakson Hukuk Sistemi ............................................................ 39
   3. İslam Hukuku Sistemi ........................................................................ 41
   4. Sosyalist Hukuk Sistemi ..................................................................... 41
   5. Uzak Doğu Hukuk Sistemi ................................................................ 42
   E. Hukukun Sınıflandırılması .................................................................... 42
   1. Genel Olarak ........................................................................................ 42
   2. Özel Hukukun Alt Dalları .................................................................. 43
   a. Medeni Hukuk ................................................................................ 43
   b. Borçlar Hukuku .............................................................................. 44
   c. Ticaret Hukuku ............................................................................... 44
   d. Devletler Özel Hukuku .................................................................. 45
   3. Kamu Hukukunun Alt Dalları .......................................................... 45
   a. Anayasa Hukuku ............................................................................ 46
   b. İdare Hukuku .................................................................................. 46
   c. Ceza Hukuku ................................................................................... 47
   d. Yargılama Hukukları ..................................................................... 47
   e. Genel Kamu Hukuku ..................................................................... 48
   f. Devletler Genel Hukuku (Uluslararası Hukuk) .......................... 48
   g. Vergi Hukuku ................................................................................. 49
   h. İnsan Hakları Hukuku ................................................................... 50
   4. Karma Hukuk Dalları ......................................................................... 52
   a. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ................................................... 52
   aa. Fikri Mülkiyet Hukuku ............................................................ 52
   bb. Sınai Mülkiyet Hukuku ........................................................... 53
   b. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ..................................................... 53
   aa. İş Hukuku .................................................................................. 53
   bb. Sosyal Güvenlik Hukuku ........................................................ 54
   c. Rekabet Hukuku ............................................................................. 55
   d. Tüketici Hukuku ............................................................................. 56
   e. Çevre Hukuku ................................................................................. 57
   f. Bilişim Hukuku ................................................................................ 57
   g. Banka Hukuku ................................................................................ 58
   h. Sermaye Piyasası Hukuku ............................................................. 59
   § 2. MEDENİ HUKUK KAVRAMI ................................................................... 60
   I. Medeni Hukukun Anlamı ........................................................................... 60
   II. Medeni Hukukun Temel Kapsamı............................................................ 60
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 60

   B. TMK.’nın Başlangıç Bölümü .................................................................. 61
   C. Medeni Hukukun Alt Dalları ................................................................ 61
   1. Kişiler Hukuku .................................................................................... 61
   2. Aile Hukuku ........................................................................................ 62
   3. Miras Hukuku ...................................................................................... 62
   4. Eşya Hukuku ....................................................................................... 62
   İKİNCİ BÖLÜM MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI
   § 3. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI ..................................................... 63
   I. Genel Olarak .................................................................................................. 63
   II. Hukukun Yürürlük Kaynakları (Asıl Kaynaklar) ................................... 64
   A. Hukukun Şekli Kaynakları (Yazılı Kaynaklar) ................................... 64
   1. Anayasa ................................................................................................ 65
   2. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar ................................................... 65
   a. Kanun ............................................................................................... 65
   b. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi .................................................. 67
   c. Kanun Hükmünde Kararname ..................................................... 68
   d. TBMM. İçtüzüğü ............................................................................. 69
   e. İçtihadı Birleştirme Kararları ......................................................... 69
   f. Uluslararası Sözleşmeler ................................................................ 70
   3. Tüzükler ................................................................................................ 70
   4. Yönetmelikler ....................................................................................... 71
   5. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler ................... 72
   B. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku) ............................. 72
   1. Kavram ................................................................................................. 72
   2. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar ............... 75
   a. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur).............................................. 75
   b. Genel İnanış (Manevi Unsur) ........................................................ 75
   c. Devlet Desteği (Hukuki Unsur) .................................................... 76
   3. Örf ve Adet Hukukunun Türleri ....................................................... 77
   4. Örf ve Adet Hukukunun İşlevi ......................................................... 78
   C. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk .................................................... 79
   III. Hukukun İkincil Kaynakları (Yardımcı Kaynaklar) ............................. 81
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 81
   B. Mahkeme Kararları ................................................................................. 81
   C. Bilimsel Görüşler (Öğreti-Doktrin) .............................................. 81

   § 4. NİTELİKLERİ BAKIMINDAN MEDENİ HUKUK KURALLARI ...... 83
   I. Emredici Hukuk Kuralları ........................................................................... 83
   II. Yedek Hukuk Kuralları .............................................................................. 85
   A. Genel Olarak ............................................................................................ 85
   B. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları .............................................................. 86
   C. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları ............................................................... 87
   § 5. HUKUK KURALLARININ YER VE ZAMAN İTİBARIYLA UYGULANABİLİR OLMASI ................................................................ 89
   I. Yer İtibarıyla Uygulanabilir Olma.............................................................. 89
   II. Zaman İtibarıyla Uygulanabilir Olma ...................................................... 90
   A. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ............................................................. 90
   B. Kanunların Yürürlükten Kalkması ....................................................... 92
   1. Açık Kaldırma ...................................................................................... 92
   2. Örtülü Kaldırma .................................................................................. 93
   § 6. HUKUK KURALLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI VE KANUN BOŞLUĞU ........................................ 95
   I. Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu) .................................................................................. 95
   A. Genel Olarak Yorum Kavramı .............................................................. 95
   B. Yapılış Şekli Bakımından Yorum Çeşitleri........................................... 97
   1. Sözel (Lafzî) Yorum............................................................................. 97
   2. Amaca Göre Yorum (Gai Yorum) ..................................................... 98
   C. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları ........................................... 100
   1. Örnekseme (Kıyas, Argumentum a Simili, Analoji) ..................... 100
   2. Evleviyet (Hayli Hayli, Argumentum a Fortiori) ......................... 101
   3. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum-u Muhalif, Argumentum a Contrario) ................................................................... 102
   D. Hüküm İçi Boşluk (Kural İçi Boşluk)ve Hâkimin Takdir Yetkisi .. 103
   II. Kanunda Uygulanabilir Bir Hükmün Bulunmaması: Kanun Boşluğu ........................................................................................ 106
   A. Kavram ................................................................................................... 106
   B. Kanun Boşluklarının Çeşitleri ............................................................. 107
   1. Bilinçli Boşluk-Bilinçsiz Boşluk ....................................................... 107
   2. Açık Boşluklar-Örtülü Boşluklar ..................................................... 108
   3. Gerçek Boşluklar-Gerçek Olmayan Boşluklar ............................... 110
   III. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar ....................................... 111
   A. Hukuk Dışı Alan ................................................................................... 111
   B. Bilinçli Susma ......................................................................................... 111

   IV. Hukuk Boşluğu: Hâkimin Hukuk Yaratması ...................................... 112
   A. Genel Olarak .......................................................................................... 112
   B. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Koşulları ........................................... 112
   C. Hâkimin Hukuk Yaratmasında İzlenecek Yöntem .......................... 113
   D. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı Araçlar ......................... 114
   E. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun İşlevi ................................... 115
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAK KAVRAMI HAKKIN ÇEŞİTLERİ VE HAKLARIN KAZANILIP KAYBEDİLMESİ
   § 7. HAK KAVRAMI VE HAK SAHİPLİĞİ ................................................. 117
   § 8. HAKKIN ÇEŞİTLERİ ................................................................................ 118
   I. Özel Hukuk Hakları ................................................................................... 118
   A. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına Göre Haklar ........................................................................................... 119
   1. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları) .......................................................................... 119
   a. Alacak Hakları (Borç İlişkisinden Doğan Haklar) .................... 119
   b. Aynî (Eşyaya İlişkin) Haklar ....................................................... 120
   aa. Mülkiyet Hakkı ....................................................................... 120
   aaa. Genel Olarak ..................................................................... 120
   bbb. Bireysel (Tek) Mülkiyet ................................................... 121
   ccc. Birlikte Mülkiyet ............................................................... 121
   aaaa. Paylı (Müşterek) Mülkiyet ........................................ 121
   bbbb. Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyet ........................ 122
   bb. Sınırlı Aynî Haklar ................................................................. 123
   aaa. İrtifak Hakları ................................................................... 124
   aaaa. Eşyaya Bağlı İrtifaklar ............................................... 124
   bbbb. Kişiyle Kaim (Kişiye Bağlı) İrtifaklar ...................... 125
   bbb. Rehin Hakları ................................................................... 126
   aaaa. Taşınır Rehni ............................................................... 127
   aaaaa. Taşınır Rehninde Kural: Teslime bağlı Taşınır Rehni ........................................................................ 127
   bbbbb. İstisnalar: Hayvan Rehni, Ticari Taşınır Rehni ve Taşıt Rehni ............................................................ 127
   ccccc. Hapis Hakkı ............................................................... 130
   bbbb. Taşınmaz Rehni ......................................................... 130
   ccc. Taşınmaz Yükü.................................................................. 132

   c. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar ............................ 132
   d. Mâli Yönü ile Fikri Haklar........................................................... 133
   2. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı/Kişilik Hakları) ............................................................ 133
   B. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak (Kesin, Salt) Haklar-Nisbî (Göreceli) Haklar ........................................................... 135
   1. Mutlak Haklar .................................................................................... 135 2. Nisbî Haklar (Şahsî/Kişisel Haklar) ................................................ 136
   a. Alelade (Sıradan) Nisbî Haklar ................................................... 137
   b. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar ...................................... 138
   C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar ...................................... 140
   1. Alelade (Sade) Haklar ....................................................................... 140
   2. Yenilik Doğuran Haklar ............................................................... 141
   a. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar ................................................ 141
   b. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar............................................ 145
   c. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar ................................................. 146
   2. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri ................................. 147
   a. Şarta Bağlanamama ...................................................................... 147
   b. Hak Düşürücü Süreye Bağlı Olma ............................................. 147
   c. Kullanılmakla Sona Erme ............................................................ 148
   d. Geri Dönülememe ........................................................................ 148
   D. Devredilebilip - Devredilememesine Göre Haklar .......................... 149
   1. Devredilebilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar) ............... 149
   2. Devredilemeyen Haklar: Kişiye Bağlı Haklar ............................... 150
   E. Kullanabilecek Kişiler Bakımından Haklar ................................... 150
   F. Bağımsız Haklar-Bağlı Haklar ............................................................. 152
   1. Bağımsız Haklar ................................................................................ 152
   2. Bağlı Haklar ....................................................................................... 153
   II. Kamu Hukuku Hakları ............................................................................. 154
   A. Genel Olarak .......................................................................................... 154
   B. Kamu Haklarının Sınırlandırılması .................................................... 155
   C. Kamu Haklarının Korunması .............................................................. 156
   § 9. HUKUKİ OLAY, HUKUKİ FİİL, HUKUKİ İŞLEM ............................. 156
   I. Hukuki Olay ................................................................................................ 156
   II. Hukuki Fiil ................................................................................................. 157
   A. Genel Olarak .......................................................................................... 157
   B. Hukuka Uygun Fiiller ........................................................................... 158
   C. Hukuka Aykırı Fiiller ........................................................................... 160
   III. Hukuki İşlem ............................................................................................ 161

   A. Tanımı ve Unsurları ............................................................................. 161
   B. Hukuki İşlemin Çeşitleri ...................................................................... 163
   1. Gerekli İrade Açıklaması Adedi Bakımından Hukuki İşlemler .. 163
   a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler ........................................................ 163
   b. Çok Taraflı Hukuki İşlemler ....................................................... 164
   aa. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler) ........................... 164
   bb. Diğer Çok Taraflı Hukuki İşlemler .......................................... 166
   aaa. Genel Olarak .......................................................................... 166
   bbb. Kararlar .................................................................................. 166
   ccc. Ortak İrade Açıklaması ile Gerçekleştirilen Hukuki İşlemler ............................................................................ 167
   2. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler ........................ 167
   a. Borçlandırıcı İşlemler (Taahhüt İşlemleri- İltizamî Muameleler) .................................................................... 168
   b. Tasarruf İşlemleri (Harcama İşlemleri) ...................................... 169
   3. Etkilerini Doğurdukları An Açısından İşlemler: Sağlararası İşlemler-Ölüme Bağlı Tasarruflar .................................................... 171
   C. Hukuki İşlemin Hükümsüzlüğü ................................................ 172
   1. Yokluk (Keenlemyekün) ................................................................... 172
   2. Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) ............................................ 174
   a. Genel Olarak .................................................................................. 174
   b. Kesin Hükümsüzlük Halleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar ......................................................................................... 175
   aa. Kesin Hükümsüzlük Halleri ................................................. 175
   bb. Kesin Hükümsüzlüğe Bağlanan Hukuki Sonuçlar ............ 178
   aaa. Genel Olarak ..................................................................... 178
   bbb. Çevirme-Tahvil ................................................................ 181
   c. Kısmi Hükümsüzlük .................................................................... 182
   3. İptal Edilebilirlik ................................................................................ 184
   a. Genel Olarak .................................................................................. 184
   b. Düzelebilir Hükümsüzlük Halleri .............................................. 185
   aa. Yanılma (Hata) ........................................................................ 185
   bb. Aldatma (Hile) ........................................................................ 187
   cc. Korkutma (İkrah) .................................................................... 188
   dd. Düzelebilir Hükümsüzlük Hallerine İlişkin Ortak Hüküm (Hak Düşümü Süresi) ............................................. 189
   c. Bozulabilir Geçerlilik Hali (Aşırı Yararlanma, Gabin) ............. 190
   4. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) ................................................. 191 5. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik .................................................................... 193
   IV. Hakların Kazanılış Tarzı ......................................................................... 195

   A. Aslen Kazanım ...................................................................................... 195
   B. Devren Kazanım .................................................................................... 196
   C. Tesisen Kazanım (Kurma Yoluyla Kazanım) .................................... 196
   V. Hakların Kaybediliş Biçimleri ................................................................. 197
   VI. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar ................................ 198
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET VE KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI
   § 10. HAKLARIN KAZANILMASINDA İYİNİYET ................................... 205
   I. İyiniyet Kavramı ve Tanımı ...................................................................... 205
   II. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve An .............................................................. 207
   A. İyiniyetin Aranacağı Kişi ..................................................................... 207
   1. Temsil Durumunda ........................................................................... 208
   2. Tüzel Kişilerde ................................................................................... 208
   3. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında ......................... 209
   B. İyiniyetin Aranacağı An ....................................................................... 209
   III. İyiniyetin İşlevi ......................................................................................... 210 A. Aynî Hakların Kazanılmasındaki İşlevi ............................................ 210
   1. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasındaki İşlevi .............................. 210
   a. Genel Olarak .................................................................................. 210
   b. Sahibinin Elinden Rızası İle Çıkan Taşınırlar Yönünden ........ 211
   c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınırlar Yönünden ....................................................................................... 213
   aa. Her Türlü Taşınır İçin Geçerli Olan İşlevler ....................... 213
   bb. Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Eşyalar Yönünden ................................................................... 214
   cc. Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Yönünden ....................... 214
   d. İyiniyetin Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasına İlişkin Örneklendirilmesi .......................................................................... 215
   2. İyiniyetin Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılmasındaki Etkisi (Tapu Sicilindeki Kayda Güven) ...................................................... 218
   B. İyiniyetin Aile Hukukunda İşlevi ....................................................... 221
   C. İyiniyetin Borçlar Hukukundaki İşlevi .............................................. 221
   D. İyiniyetin Miras Hukukunda İşlevi .................................................... 222
   IV. İyiniyetin İspatı ........................................................................................ 223

   §11. BORÇLARIN İFASINDA VE HAKLARIN KULLANILMASINDA DÜRÜSTLÜK KURALI ......................................... 225
   I. Dürüstlük Kuralının Anlamı ..................................................................... 225
   A. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında .............................. 228
   B. Hukuki İşlemlerin Özellikle Sözleşmelerin Yorumunda ve Tamamlanmasında .................................................................................... 229
   III. Dürüstlük Kuralına Uymamanın Sonuçları ......................................... 230
   A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı .............................................. 231
   B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları ....................................... 232
   1. Bir Hakkın Varlığı ............................................................................. 232
   2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması ....................................................................................... 233
   3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması ............... 233
   C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri .......... 235
   1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması ........ 235
   2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması ............. 236
   3. Uyandırılan Güvene Aykırı Davranma / Çelişkili Tutum ........... 236
   4. Şekil Eksikliğinin Caiz Olmayan Biçimde İleri Sürülmesi ........... 237
   5. Kendi Ahlaka Aykırı Hareketine Dayanmak ................................ 239
   D. Hakkın Kötüye Kullanımının Sonuçları ............................................ 240
   BEŞİNCİ BÖLÜM HAKLARIN KORUNMASI
   § 12. HAKLARIN KORUNMASI ................................................................... 241
   I. Genel Olarak ................................................................................................ 241
   II. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Hâller (Hukuka Uygunluk Nedenleri) ................................................................................................... 241
   A. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma ............................. 242
   B. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) ...................................................... 243
   C. Zorunluluk (Iztırar) Hâli ...................................................................... 246
   D. Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması ........................... 247
   E. Zarar Görenin Rızası ............................................................................. 248
   F. Üstün Nitelikte Özel Yarar ................................................................... 249
   G. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar .......................................................... 249
   III. Hakların Dava Yolu ile Korunması ....................................................... 250
   A. Genel Olarak .......................................................................................... 250

   B. Talep ........................................................................................................ 250
   C. Dava ........................................................................................................ 252
   1. Dava Çeşitleri ..................................................................................... 252
   a. Eda Davaları .................................................................................. 252
   b. Tespit Davaları .............................................................................. 253
   c. Yenilik Doğuran Davalar (İnşâi Davalar) .................................. 254
   D. Davaya Karşı Savunma Yolları ........................................................... 255
   1. Genel Olarak ...................................................................................... 255
   2. İtirazlar ................................................................................................ 257
   3. Def'iler ................................................................................................. 258
   E. Hakların Elde Edilmesinde İspat Yükü .............................................. 260
   1. Genel Olarak ...................................................................................... 260
   2. İspat Yükünün Dağılımı ................................................................... 261
   a. Kural ............................................................................................... 261
   b. İstisnalar ......................................................................................... 262
   aa. İkrar Edilen Olaylar ................................................................ 262
   bb. Hayatın Olağan Akışına Uyan Durumlar ........................... 264
   cc. Bilinen Olaylar (Maruf ve Meşhur Vakıalar) ...................... 265
   dd. Sözleşmeden Doğan Borçların Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinde Kusurun İspatı ...................................... 265
   ee. Karine ve Kanuni Faraziye Kavramları ............................... 266
   aaa. Karine ................................................................................. 266
   aaaa. Kanundan Doğan Karineler ..................................... 267
   bbbb. Fiili Karineler ............................................................. 268
   bbb. Kanuni Faraziye (Yasal Varsayım) ................................ 268 3. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Güçleri ........................................... 269
   a. Genel Olarak .................................................................................. 269 b. Resmî Sicil Kavramı...................................................................... 270
   c. Senet Kavramı ve Çeşitleri ........................................................... 270
   aa. Senet Kavramı ......................................................................... 270
   bb. Çeşitleri .................................................................................... 272
   aaa. Adi Senetler ....................................................................... 272 bbb. Resmî Senetler .................................................................. 273
   YARARLANILAN KAYNAKLAR................................................................... 275

    

   Stok Kodu
   :
   9786057858382
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   280
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,99   
   95,99   
   3
   32,33   
   97,00   
   4
   24,51   
   98,02   
   5
   19,83   
   99,14   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,71   
   95,43   
   3
   32,12   
   96,36   
   4
   24,32   
   97,28   
   5
   19,55   
   97,75   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,71   
   95,43   
   3
   32,12   
   96,36   
   4
   24,32   
   97,28   
   5
   19,55   
   97,75   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,71   
   95,43   
   3
   32,12   
   96,36   
   4
   24,32   
   97,28   
   5
   19,55   
   97,75   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,71   
   95,43   
   3
   32,12   
   96,36   
   4
   24,32   
   97,28   
   5
   19,55   
   97,75   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   47,71   
   95,43   
   3
   32,12   
   96,36   
   4
   24,32   
   97,28   
   5
   19,55   
   97,75   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   92,65   
   92,65   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat