Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%25
Tesir Ticaret Hukuku Konu Anlatımı Bahar Yıldızhan Tesir Ticaret Hukuku Konu Anlatımı Bahar Yıldızhan

Tesir Ticaret Hukuku Konu Anlatımı

Liste Fiyatı : 25,00TL
İndirimli Fiyat : 18,75TL
Kazancınız : 6,25TL
Taksitli fiyat : 5 x 3,96TL
Havale/EFT ile : 18,38TL
9786057731517
594565
Tesir Ticaret Hukuku Konu Anlatımı
Tesir Ticaret Hukuku Konu Anlatımı
Temsil Kitap
18.75

İçindekiler
Ticari İşletme Hukuku
Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler.................................................................... 1
Birinci Bölüm
Ticari İşletme.......................................................................................................................... 1
Ticari İşletmenin Yapısı...................................................................................................... 2
Ticari İşletmede Merkez ve Şube...................................................................................... 3
Şubenin Unsurları.............................................................................................................5
Ticari İşletmeyi Konu Alan Hukuki İşlemler.......................................................................5
Ticari İşletmenin Devri...................................................................................................... 7
Genel Olarak Devrin Anlamı.............................................................................................. 5
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.......................................................................................... 8
İkinci Bölüm
Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler................................................................................... 9
A. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi)...............................................9
B. Uygulanacak Faiz Oranlarının Değişmesi.................................................................... 10
I. Genel Olarak........................................................................................................... 10
II. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri................................................................................ 10
III. Faiz Oranları.......................................................................................................... 10
Ticari Hükümler.................................................................................................................... 11
Ticari Yargı ........................................................................................................................... 12
I. Mutlak Ticari Davalar .................................................................................................. 12
A. TTK’da Gösterilen Hususlardan Doğan Davalar..................................................... 12
B. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar................................13
Hususlardan Doğan Davalar................................................................................................. 13
II. Havale, Vedia ve Telif Hakkından Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar ..13
III. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar ......................................13
Üçüncü Bölüm
Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri......................................................................................... 13
Tacir Sıfatı............................................................................................................................. 13
A. Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatı.......................................................................................... 13
B. Tüzel Kişilerin Tacir Sıfatı............................................................................................. 14
Tacir Sıfatını Sona Erdiren Hâller..................................................................................... 15
Tacir Olmanın Sonuçları.................................................................................................. 15
1. Tacirin Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranma Yükümlülüğü.....................................15

2. Tacir Hakkında Ticari Hükümlerin Öncelikle Uygulanması.....................................16
3. Tacirin Ücret ve Cezai Şartlarından İndirim İsteme Hakkından Mahrum Olması...16
4. Tacirin Ticari Defterler Tutma Zorunluluğu............................................................ 16
5. Tacirin İflasa Tâbi Olması....................................................................................... 16
6. Tacirin Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu........................................16
7. Tacirin İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme Zorunluluğu.................................16
8. Tacirin Ticaret Veya Sanayi Odasına Kaydolma Zorunluluğu..................................17
9. Tacirin Fatura Düzenleme Zorunluluğu.................................................................. 17
10. Tacirin Teyit Mektubu Verme Zorunluluğu.......................................................... 17
11. Tacirin Ücret ve Faiz İsteme Hakkı....................................................................... 17
İki Tarafın Tacir Olduğu İlişkilerde Uygulanacak Özel Kurallar...............................................17
Dördüncü Bölüm
Tacir Yardımcıları.................................................................................................................. 18
I. Bağımlı Tacir Yardımcıları............................................................................................. 19
Bağımlı Tacir Yardımcıların Ortak Özellikleri....................................................................19
A. Ticari Temsilci........................................................................................................ 19
B. Ticari Vekil............................................................................................................. 21
II. Bağımsız Tacir Yardımcıları.......................................................................................... 21
A. Acente................................................................................................................... 22
B. Komisyoncu........................................................................................................... 24
Beşinci Bölüm
Ticaret Sicili.......................................................................................................................... 25
Sicile Tescil İşlemi................................................................................................................. 25
Tescilin Fonksiyonları............................................................................................................ 26
Altıncı Bölüm
Ticaret Unvanı ...................................................................................................................... 27
Ticaret Unvanının Şekli.................................................................................................... 27
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı............................................................................. 28
B. Adi Şirketin Ticaret Unvanı.................................................................................... 28
C. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanları ..............................................28
D. Limited ve Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı.........................28
E. Diğer Tüzel Kişi Tacirler.......................................................................................... 29
F. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı........................................................................ 29
Ekler.......................................................................................................................... 29
Ticaret Unvanıyla İlgili Özellikler..................................................................................... 30
Ticaret Unvanı Üzerindeki Hak ve Ticaret Unvanının Korunması....................................30
İşletme Adı......................................................................................................................31

Yedinci Bölüm
Marka .................................................................................................................................. 32
Markanın Tanımı ve Türleri............................................................................................. 32
Markanın Tescili..............................................................................................................32
Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler....................................................................32
Tescilin Yapılışı.................................................................................................................35
A. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler........................................................................... 35
B. Başvurunun İncelenmesi ve İtirazlar..................................................................... 35
Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi.............................................36
1. Markanın Hükümsüzlüğü....................................................................................... 36
2. Marka Hakkının Sona Ermesi................................................................................. 36
Marka Hakkının Korunması............................................................................................. 37
6769 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Koruma.............................................................. 37
Sekizinci Bölüm
Haksız Rekabet..................................................................................................................... 39
Haksız Rekabetin Unsurları............................................................................................. 39
Haksız Rekabet Halleri .................................................................................................... 39
Haksız Rekabetin Sonuçları............................................................................................. 41
1. Tazminat Davası..................................................................................................... 41
2. Tespit Davası.......................................................................................................... 41
3. Men Davası............................................................................................................ 41
4. Düzeltme (Eski Hale İade) Davası.......................................................................... 41
5. Ceza Davaları......................................................................................................... 42
Haksız Rekabet Davasında Taraflar.................................................................................. 42
1. Haksız Rekabet Davasında Davacılar...................................................................... 42
2. Haksız Rekabet Davasında Davalılar...................................................................... 42
Haksız Rekabette Zamanaşımı......................................................................................... 42
Dokuzuncu Bölüm
Ticari Defterler...................................................................................................................... 43
Defter Tutma Yükümlülüğü............................................................................................. 43
Defterlerin Saklanması.................................................................................................... 43
Tasdik ve Beyan Yükümlülüğü......................................................................................... 44
Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı.................................................................................... 44
Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması......................................................................44
Onuncu Bölüm
Cari Hesap............................................................................................................................ 45
Cari Hesaba Geçirilecek Alacaklar................................................................................... 45

Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar............................................................................. 45
Cari Hesapta Süreler.......................................................................................................46
Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri.............................................................................. 46
Bakiyeyi Kabulün Sonuçları............................................................................................. 46
Bakiyenin Haczi ..............................................................................................................46
Cari Hesabın Sona Ermesi............................................................................................... 47
Taraflardan Birinin İflas Etmesi....................................................................................... 47
Kıymetli Evrak Hukuku
I. Kıymetli Evrak Tanımı......................................................................................................... 48
II. Türk Hukukunda Düzenlenmiş Olan Kıymetli Evrak Türleri...............................................48
III. Teşhis ve İbraz Senetlerinin Durumu............................................................................... 49
IV. Kıymetli Evrak Borçlusunun Hukuki Durumu................................................................... 49
V. Kıymetli Evrakın Tasnifi..................................................................................................... 50
VI. Senedin Türünün Değiştirilmesi...................................................................................... 53
VII. Emre Yazılı Senetlerde Defiler........................................................................................ 53
Hamiline Yazılı Senetlerde Defiler................................................................................... 55
Kıymetli Evrakın Ziyaı (Kaybı) ve İptali............................................................................. 55
VIII. Kambiyo Senetleri......................................................................................................... 59
Poliçe...............................................................................................................................60
Kavram ve Nitelikler.................................................................................................. 60
Poliçede Bulunması Zorunlu Unsurlar....................................................................... 61
Poliçedeki Alternatif Unsurlar................................................................................... 63
Poliçede İsteğe Bağlı Kayıtlar (İhtiyari Kayıtlar)......................................................... 63
Poliçeye Yazılmamış Sayılacak Kayıtlar...................................................................... 65
Poliçeyi Geçersiz Kılan Kayıtlar.................................................................................. 66
Poliçede Kabul........................................................................................................... 66
Poliçede Ciro.............................................................................................................. 78
İbraz ve Ödeme......................................................................................................... 79
Vadede Müracaat Hakkı............................................................................................ 80
Protestodan Muafiyet Halleri.................................................................................... 82
Vadeden Önce Müracaat Hakkı................................................................................. 82
Zamanaşımı............................................................................................................... 83
Bono ..............................................................................................................................84
I. Mahiyeti ve Hukukî Niteliği..................................................................................... 84
II. Bonodaki Şekil Şartları........................................................................................... 85
III. Bonoya Uygulanacak Hükümler ........................................................................... 86

Çek..................................................................................................................................88
I. Çekin Özellikleri...................................................................................................... 88
II. Çekte Şekil Şartları................................................................................................. 89
III. Çekin İbrazı ve İbraz Süreleri................................................................................ 91
Çekte Müracaat Hakkı.......................................................................................... 93
IV. Çekte Zaman aşımı............................................................................................... 97
Çizgili Çek.............................................................................................................. 98
Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek (Mahsup Çek)....................................98
Makbuz Senedi ve Varant............................................................................................... 99
A. Umumi Mağazalar................................................................................................. 99
B. Makbuz Senedi ve Varant.................................................................................... 100
C. Mallar Üzerinde Tasarruflar................................................................................. 101
D. Zaman aşımı........................................................................................................ 102
E. Senetlerin Ziyaı.................................................................................................... 102
Şirketler Hukuku
I. Genel Olarak Şirket Kavramı............................................................................................ 103
A. Dar ve Geniş Anlamda Şirket.................................................................................... 103
B. Şirketin Unsurları...................................................................................................... 103
Şirketlerin Tasnifi....................................................................................................... 105
1. Tüzel Kişiliğin Bulunup Bulunmamasına Göre Şirketler...................................... 105
2. Şahıs Şirketleri - Sermaye Şirketleri.................................................................... 105
3. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler...................................................................... 106
4. Şirketin Üçüncü Kişilere Borcu Sebebiyle Ortakların Sorumluluğuna Göre Şirketler.........107
II. Adi Şirket........................................................................................................................ 108
A. Genel Açıklama.........................................................................................................108
B. Adi Şirketin Özellikleri............................................................................................... 108
C. Adi Şirketin Kuruluşu................................................................................................. 109
IV. Adi Şirketin İşleyişi......................................................................................................... 109
V. Adi Şirketin Sona Ermesi................................................................................................. 111
A. Sona Erme Sebepleri................................................................................................. 111
B. Sona Ermenin Hükümleri.......................................................................................... 113
C. Tasfiye.......................................................................................................................113
Ticaret Şirketleri................................................................................................................. 114
Ticaret Şirketlerinin Özellikleri...................................................................................... 114
Sermaye Şirketlerinin Özellikleri................................................................................... 114
Ticaret Şirketlerinin Çeşitleri......................................................................................... 115

Kollektif Şirket............................................................................................................... 115
Adi Komandit Şirket...................................................................................................... 126
Tanımı ve Unsurları....................................................................................................... 126
Komandit Şirketin Kuruluşu........................................................................................... 127
Komandit Şirketin İşleyişi.............................................................................................. 128
1. İç İlişki.................................................................................................................. 128
2. Dış İlişki................................................................................................................ 128
Ortaklar Arasında Değişiklikler...................................................................................... 129
Sona Erme ve Tasfiye.................................................................................................... 129
Anonim Şirket............................................................................................................... 129
Ortaklık Borçlarından Sorumluluk................................................................................. 131
Anonim Ortaklığın Kuruluşu.......................................................................................... 131
Kuruluş ......................................................................................................................... 131
Kuruluştan Doğan Sorumluluk...................................................................................... 132
Anonim Ortaklığın Teşkilat ve İşleyişi............................................................................ 132
Yönetim Kurulu............................................................................................................. 133
Yönetim Kurulunun Oluşumu........................................................................................ 133
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri.......................................................................... 135
Şirketin Temsili.............................................................................................................. 136
Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ...................................................................... 137
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Borç ve Yükümlülükleri........................................... 137
Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları................................................................................ 138
Genel Kurul................................................................................................................... 140
A. Genel Kurulun Yetkileri........................................................................................ 140
B. Genel Kurul Toplantıları....................................................................................... 141
C. Genel Kurul Toplantıya Çağırmaya Yetkili Organlar............................................. 141
D. Çağrının Şekli....................................................................................................... 142
E. Toplantı Yeri......................................................................................................... 143
F. Çağrısız Toplantı................................................................................................... 143
G. Genel Kurula Katılabilecekler.............................................................................. 143
H. Gündem.............................................................................................................. 144
İ. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter sayıları.......................................................... 144
J. Genel Kurulda Oy Hakkı....................................................................................... 146
K. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İhlali........................................................... 147
Denetçiler..................................................................................................................... 149
Anonim Ortaklıkta Dış Denetim.................................................................................... 151
A. Kurtuluşta İzin..................................................................................................... 151
B. KTK Tarafından Üye Seçimi.................................................................................. 151

C. Ticaret Bakanlığı Denetimi................................................................................... 151
D. SPK – BİST Denetimi............................................................................................ 151
Anonim Şirkette Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi......................................................... 151
A. Sözleşme Değişikliği............................................................................................ 151
1. Usul................................................................................................................. 151
2. Tescil................................................................................................................ 152
B. Esas Sermayenin Artırılması................................................................................ 152
1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım (Dış Kaynaklardan).................................. 152
2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı................................................................... 153
3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı........................................................................... 153
4. Ticaret Siciline Tescil........................................................................................ 153
C. Sermaye Azaltımı................................................................................................. 153
1. Karar................................................................................................................ 153
2. Alacaklılara Çağrı............................................................................................. 154
3. Kararların Yerine Getirilmesi........................................................................... 154
4. Sermaye Azaltım Yöntemleri........................................................................... 154
Anonim Şirkette Pay Kavramı........................................................................................ 154
A. Pay Senedi (Hisse Senedi)................................................................................... 154
1. Nama Yazılı Hisse Senetleri............................................................................. 155
2. Hamiline Yazılı Hisse Senetleri ........................................................................ 155
3. Pay Defteri....................................................................................................... 155
B. Pay Çeşitleri......................................................................................................... 156
1. Oy Hakkı Bulunan Pay – Oy Hakkı Bulunmayan Pay........................................ 156
2. İtibari Değerden Aşağı Bedelli Pay- İtibari Değerden Yüksek Bedelli Pay........ 156
3. İmtiyazlı Pay.................................................................................................... 156
4. Öz Varlıktan Kaynaklanan( Bedelsiz/Gıratis) Pay............................................. 157
5. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri..................................................................... 157
Anonim Ortaklığın Sona Ermesi.................................................................................... 158
A. İnfisah Sebepleri.................................................................................................. 158
B. Fesih Sebepleri.................................................................................................... 158
İradi Fesih Sebepleri...................................................................................................... 158
Limited Şirket................................................................................................................ 159
Pay Defteri ve Ortaklar Listesi....................................................................................... 160
Limited Şirketin Yapısı................................................................................................... 161
Ortaklar Genel Kurulu................................................................................................... 161
Yönetim ve Temsil......................................................................................................... 162
Denetçiler..................................................................................................................... 162
Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye........................................................................ 162

 

 • Açıklama
  • İçindekiler
   Ticari İşletme Hukuku
   Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler.................................................................... 1
   Birinci Bölüm
   Ticari İşletme.......................................................................................................................... 1
   Ticari İşletmenin Yapısı...................................................................................................... 2
   Ticari İşletmede Merkez ve Şube...................................................................................... 3
   Şubenin Unsurları.............................................................................................................5
   Ticari İşletmeyi Konu Alan Hukuki İşlemler.......................................................................5
   Ticari İşletmenin Devri...................................................................................................... 7
   Genel Olarak Devrin Anlamı.............................................................................................. 5
   Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni.......................................................................................... 8
   İkinci Bölüm
   Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler................................................................................... 9
   A. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi)...............................................9
   B. Uygulanacak Faiz Oranlarının Değişmesi.................................................................... 10
   I. Genel Olarak........................................................................................................... 10
   II. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri................................................................................ 10
   III. Faiz Oranları.......................................................................................................... 10
   Ticari Hükümler.................................................................................................................... 11
   Ticari Yargı ........................................................................................................................... 12
   I. Mutlak Ticari Davalar .................................................................................................. 12
   A. TTK’da Gösterilen Hususlardan Doğan Davalar..................................................... 12
   B. Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar................................13
   Hususlardan Doğan Davalar................................................................................................. 13
   II. Havale, Vedia ve Telif Hakkından Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar ..13
   III. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar ......................................13
   Üçüncü Bölüm
   Tacir ve Tacir Olmanın Hükümleri......................................................................................... 13
   Tacir Sıfatı............................................................................................................................. 13
   A. Gerçek Kişilerin Tacir Sıfatı.......................................................................................... 13
   B. Tüzel Kişilerin Tacir Sıfatı............................................................................................. 14
   Tacir Sıfatını Sona Erdiren Hâller..................................................................................... 15
   Tacir Olmanın Sonuçları.................................................................................................. 15
   1. Tacirin Basiretli Bir İşadamı Gibi Davranma Yükümlülüğü.....................................15

   2. Tacir Hakkında Ticari Hükümlerin Öncelikle Uygulanması.....................................16
   3. Tacirin Ücret ve Cezai Şartlarından İndirim İsteme Hakkından Mahrum Olması...16
   4. Tacirin Ticari Defterler Tutma Zorunluluğu............................................................ 16
   5. Tacirin İflasa Tâbi Olması....................................................................................... 16
   6. Tacirin Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Zorunluluğu........................................16
   7. Tacirin İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme Zorunluluğu.................................16
   8. Tacirin Ticaret Veya Sanayi Odasına Kaydolma Zorunluluğu..................................17
   9. Tacirin Fatura Düzenleme Zorunluluğu.................................................................. 17
   10. Tacirin Teyit Mektubu Verme Zorunluluğu.......................................................... 17
   11. Tacirin Ücret ve Faiz İsteme Hakkı....................................................................... 17
   İki Tarafın Tacir Olduğu İlişkilerde Uygulanacak Özel Kurallar...............................................17
   Dördüncü Bölüm
   Tacir Yardımcıları.................................................................................................................. 18
   I. Bağımlı Tacir Yardımcıları............................................................................................. 19
   Bağımlı Tacir Yardımcıların Ortak Özellikleri....................................................................19
   A. Ticari Temsilci........................................................................................................ 19
   B. Ticari Vekil............................................................................................................. 21
   II. Bağımsız Tacir Yardımcıları.......................................................................................... 21
   A. Acente................................................................................................................... 22
   B. Komisyoncu........................................................................................................... 24
   Beşinci Bölüm
   Ticaret Sicili.......................................................................................................................... 25
   Sicile Tescil İşlemi................................................................................................................. 25
   Tescilin Fonksiyonları............................................................................................................ 26
   Altıncı Bölüm
   Ticaret Unvanı ...................................................................................................................... 27
   Ticaret Unvanının Şekli.................................................................................................... 27
   A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı............................................................................. 28
   B. Adi Şirketin Ticaret Unvanı.................................................................................... 28
   C. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanları ..............................................28
   D. Limited ve Anonim Şirketlerin ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı.........................28
   E. Diğer Tüzel Kişi Tacirler.......................................................................................... 29
   F. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı........................................................................ 29
   Ekler.......................................................................................................................... 29
   Ticaret Unvanıyla İlgili Özellikler..................................................................................... 30
   Ticaret Unvanı Üzerindeki Hak ve Ticaret Unvanının Korunması....................................30
   İşletme Adı......................................................................................................................31

   Yedinci Bölüm
   Marka .................................................................................................................................. 32
   Markanın Tanımı ve Türleri............................................................................................. 32
   Markanın Tescili..............................................................................................................32
   Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler....................................................................32
   Tescilin Yapılışı.................................................................................................................35
   A. Başvuruda Bulunabilecek Kişiler........................................................................... 35
   B. Başvurunun İncelenmesi ve İtirazlar..................................................................... 35
   Markanın Hükümsüzlüğü ve Marka Hakkının Sona Ermesi.............................................36
   1. Markanın Hükümsüzlüğü....................................................................................... 36
   2. Marka Hakkının Sona Ermesi................................................................................. 36
   Marka Hakkının Korunması............................................................................................. 37
   6769 Sayılı KHK Hükümlerine Göre Koruma.............................................................. 37
   Sekizinci Bölüm
   Haksız Rekabet..................................................................................................................... 39
   Haksız Rekabetin Unsurları............................................................................................. 39
   Haksız Rekabet Halleri .................................................................................................... 39
   Haksız Rekabetin Sonuçları............................................................................................. 41
   1. Tazminat Davası..................................................................................................... 41
   2. Tespit Davası.......................................................................................................... 41
   3. Men Davası............................................................................................................ 41
   4. Düzeltme (Eski Hale İade) Davası.......................................................................... 41
   5. Ceza Davaları......................................................................................................... 42
   Haksız Rekabet Davasında Taraflar.................................................................................. 42
   1. Haksız Rekabet Davasında Davacılar...................................................................... 42
   2. Haksız Rekabet Davasında Davalılar...................................................................... 42
   Haksız Rekabette Zamanaşımı......................................................................................... 42
   Dokuzuncu Bölüm
   Ticari Defterler...................................................................................................................... 43
   Defter Tutma Yükümlülüğü............................................................................................. 43
   Defterlerin Saklanması.................................................................................................... 43
   Tasdik ve Beyan Yükümlülüğü......................................................................................... 44
   Ticari Defterlerin Teslim ve İbrazı.................................................................................... 44
   Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması......................................................................44
   Onuncu Bölüm
   Cari Hesap............................................................................................................................ 45
   Cari Hesaba Geçirilecek Alacaklar................................................................................... 45

   Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar............................................................................. 45
   Cari Hesapta Süreler.......................................................................................................46
   Cari Hesap Sözleşmesinin Hükümleri.............................................................................. 46
   Bakiyeyi Kabulün Sonuçları............................................................................................. 46
   Bakiyenin Haczi ..............................................................................................................46
   Cari Hesabın Sona Ermesi............................................................................................... 47
   Taraflardan Birinin İflas Etmesi....................................................................................... 47
   Kıymetli Evrak Hukuku
   I. Kıymetli Evrak Tanımı......................................................................................................... 48
   II. Türk Hukukunda Düzenlenmiş Olan Kıymetli Evrak Türleri...............................................48
   III. Teşhis ve İbraz Senetlerinin Durumu............................................................................... 49
   IV. Kıymetli Evrak Borçlusunun Hukuki Durumu................................................................... 49
   V. Kıymetli Evrakın Tasnifi..................................................................................................... 50
   VI. Senedin Türünün Değiştirilmesi...................................................................................... 53
   VII. Emre Yazılı Senetlerde Defiler........................................................................................ 53
   Hamiline Yazılı Senetlerde Defiler................................................................................... 55
   Kıymetli Evrakın Ziyaı (Kaybı) ve İptali............................................................................. 55
   VIII. Kambiyo Senetleri......................................................................................................... 59
   Poliçe...............................................................................................................................60
   Kavram ve Nitelikler.................................................................................................. 60
   Poliçede Bulunması Zorunlu Unsurlar....................................................................... 61
   Poliçedeki Alternatif Unsurlar................................................................................... 63
   Poliçede İsteğe Bağlı Kayıtlar (İhtiyari Kayıtlar)......................................................... 63
   Poliçeye Yazılmamış Sayılacak Kayıtlar...................................................................... 65
   Poliçeyi Geçersiz Kılan Kayıtlar.................................................................................. 66
   Poliçede Kabul........................................................................................................... 66
   Poliçede Ciro.............................................................................................................. 78
   İbraz ve Ödeme......................................................................................................... 79
   Vadede Müracaat Hakkı............................................................................................ 80
   Protestodan Muafiyet Halleri.................................................................................... 82
   Vadeden Önce Müracaat Hakkı................................................................................. 82
   Zamanaşımı............................................................................................................... 83
   Bono ..............................................................................................................................84
   I. Mahiyeti ve Hukukî Niteliği..................................................................................... 84
   II. Bonodaki Şekil Şartları........................................................................................... 85
   III. Bonoya Uygulanacak Hükümler ........................................................................... 86

   Çek..................................................................................................................................88
   I. Çekin Özellikleri...................................................................................................... 88
   II. Çekte Şekil Şartları................................................................................................. 89
   III. Çekin İbrazı ve İbraz Süreleri................................................................................ 91
   Çekte Müracaat Hakkı.......................................................................................... 93
   IV. Çekte Zaman aşımı............................................................................................... 97
   Çizgili Çek.............................................................................................................. 98
   Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek (Mahsup Çek)....................................98
   Makbuz Senedi ve Varant............................................................................................... 99
   A. Umumi Mağazalar................................................................................................. 99
   B. Makbuz Senedi ve Varant.................................................................................... 100
   C. Mallar Üzerinde Tasarruflar................................................................................. 101
   D. Zaman aşımı........................................................................................................ 102
   E. Senetlerin Ziyaı.................................................................................................... 102
   Şirketler Hukuku
   I. Genel Olarak Şirket Kavramı............................................................................................ 103
   A. Dar ve Geniş Anlamda Şirket.................................................................................... 103
   B. Şirketin Unsurları...................................................................................................... 103
   Şirketlerin Tasnifi....................................................................................................... 105
   1. Tüzel Kişiliğin Bulunup Bulunmamasına Göre Şirketler...................................... 105
   2. Şahıs Şirketleri - Sermaye Şirketleri.................................................................... 105
   3. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler...................................................................... 106
   4. Şirketin Üçüncü Kişilere Borcu Sebebiyle Ortakların Sorumluluğuna Göre Şirketler.........107
   II. Adi Şirket........................................................................................................................ 108
   A. Genel Açıklama.........................................................................................................108
   B. Adi Şirketin Özellikleri............................................................................................... 108
   C. Adi Şirketin Kuruluşu................................................................................................. 109
   IV. Adi Şirketin İşleyişi......................................................................................................... 109
   V. Adi Şirketin Sona Ermesi................................................................................................. 111
   A. Sona Erme Sebepleri................................................................................................. 111
   B. Sona Ermenin Hükümleri.......................................................................................... 113
   C. Tasfiye.......................................................................................................................113
   Ticaret Şirketleri................................................................................................................. 114
   Ticaret Şirketlerinin Özellikleri...................................................................................... 114
   Sermaye Şirketlerinin Özellikleri................................................................................... 114
   Ticaret Şirketlerinin Çeşitleri......................................................................................... 115

   Kollektif Şirket............................................................................................................... 115
   Adi Komandit Şirket...................................................................................................... 126
   Tanımı ve Unsurları....................................................................................................... 126
   Komandit Şirketin Kuruluşu........................................................................................... 127
   Komandit Şirketin İşleyişi.............................................................................................. 128
   1. İç İlişki.................................................................................................................. 128
   2. Dış İlişki................................................................................................................ 128
   Ortaklar Arasında Değişiklikler...................................................................................... 129
   Sona Erme ve Tasfiye.................................................................................................... 129
   Anonim Şirket............................................................................................................... 129
   Ortaklık Borçlarından Sorumluluk................................................................................. 131
   Anonim Ortaklığın Kuruluşu.......................................................................................... 131
   Kuruluş ......................................................................................................................... 131
   Kuruluştan Doğan Sorumluluk...................................................................................... 132
   Anonim Ortaklığın Teşkilat ve İşleyişi............................................................................ 132
   Yönetim Kurulu............................................................................................................. 133
   Yönetim Kurulunun Oluşumu........................................................................................ 133
   Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri.......................................................................... 135
   Şirketin Temsili.............................................................................................................. 136
   Yönetim Kurulu Kararlarının Geçersizliği ...................................................................... 137
   Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev, Borç ve Yükümlülükleri........................................... 137
   Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları................................................................................ 138
   Genel Kurul................................................................................................................... 140
   A. Genel Kurulun Yetkileri........................................................................................ 140
   B. Genel Kurul Toplantıları....................................................................................... 141
   C. Genel Kurul Toplantıya Çağırmaya Yetkili Organlar............................................. 141
   D. Çağrının Şekli....................................................................................................... 142
   E. Toplantı Yeri......................................................................................................... 143
   F. Çağrısız Toplantı................................................................................................... 143
   G. Genel Kurula Katılabilecekler.............................................................................. 143
   H. Gündem.............................................................................................................. 144
   İ. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter sayıları.......................................................... 144
   J. Genel Kurulda Oy Hakkı....................................................................................... 146
   K. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İhlali........................................................... 147
   Denetçiler..................................................................................................................... 149
   Anonim Ortaklıkta Dış Denetim.................................................................................... 151
   A. Kurtuluşta İzin..................................................................................................... 151
   B. KTK Tarafından Üye Seçimi.................................................................................. 151

   C. Ticaret Bakanlığı Denetimi................................................................................... 151
   D. SPK – BİST Denetimi............................................................................................ 151
   Anonim Şirkette Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi......................................................... 151
   A. Sözleşme Değişikliği............................................................................................ 151
   1. Usul................................................................................................................. 151
   2. Tescil................................................................................................................ 152
   B. Esas Sermayenin Artırılması................................................................................ 152
   1. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım (Dış Kaynaklardan).................................. 152
   2. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı................................................................... 153
   3. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı........................................................................... 153
   4. Ticaret Siciline Tescil........................................................................................ 153
   C. Sermaye Azaltımı................................................................................................. 153
   1. Karar................................................................................................................ 153
   2. Alacaklılara Çağrı............................................................................................. 154
   3. Kararların Yerine Getirilmesi........................................................................... 154
   4. Sermaye Azaltım Yöntemleri........................................................................... 154
   Anonim Şirkette Pay Kavramı........................................................................................ 154
   A. Pay Senedi (Hisse Senedi)................................................................................... 154
   1. Nama Yazılı Hisse Senetleri............................................................................. 155
   2. Hamiline Yazılı Hisse Senetleri ........................................................................ 155
   3. Pay Defteri....................................................................................................... 155
   B. Pay Çeşitleri......................................................................................................... 156
   1. Oy Hakkı Bulunan Pay – Oy Hakkı Bulunmayan Pay........................................ 156
   2. İtibari Değerden Aşağı Bedelli Pay- İtibari Değerden Yüksek Bedelli Pay........ 156
   3. İmtiyazlı Pay.................................................................................................... 156
   4. Öz Varlıktan Kaynaklanan( Bedelsiz/Gıratis) Pay............................................. 157
   5. Bağlı Nama Yazılı Hisse Senetleri..................................................................... 157
   Anonim Ortaklığın Sona Ermesi.................................................................................... 158
   A. İnfisah Sebepleri.................................................................................................. 158
   B. Fesih Sebepleri.................................................................................................... 158
   İradi Fesih Sebepleri...................................................................................................... 158
   Limited Şirket................................................................................................................ 159
   Pay Defteri ve Ortaklar Listesi....................................................................................... 160
   Limited Şirketin Yapısı................................................................................................... 161
   Ortaklar Genel Kurulu................................................................................................... 161
   Yönetim ve Temsil......................................................................................................... 162
   Denetçiler..................................................................................................................... 162
   Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye........................................................................ 162

    

   Stok Kodu
   :
   9786057731517
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   172
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Ağustos 2020
   Kapak Türü
   :
   Karton Kapak
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,65   
   19,29   
   3
   6,49   
   19,48   
   4
   4,92   
   19,67   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,66   
   19,31   
   3
   6,50   
   19,50   
   4
   4,92   
   19,69   
   5
   3,96   
   19,78   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,66   
   19,31   
   3
   6,50   
   19,50   
   4
   4,92   
   19,69   
   5
   3,96   
   19,78   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,66   
   19,31   
   3
   6,50   
   19,50   
   4
   4,92   
   19,69   
   5
   3,96   
   19,78   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,66   
   19,31   
   3
   6,50   
   19,50   
   4
   4,92   
   19,69   
   5
   3,96   
   19,78   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   9,66   
   19,31   
   3
   6,50   
   19,50   
   4
   4,92   
   19,69   
   5
   3,96   
   19,78   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   18,75   
   18,75   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat