Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%60
Themis-İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR. ( 2. EL )Themis-İcra ve İflas Hukuku

Liste Fiyatı : 60,00TL
İndirimli Fiyat : 24,00TL
Kazancınız : 36,00TL
Taksitli fiyat : 5 x 5,06TL
Havale/EFT ile : 23,52TL
9786059637053
597725
Themis-İcra ve İflas Hukuku
Themis-İcra ve İflas Hukuku KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR. ( 2. EL )
Kuram Kitap
24.00

KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR. ( 2. EL )

Kitaptaki konuların ana başlıkları:
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
1. KAVRAM
2. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR
1. Taraf Ehliyeti
1. Genel Olarak
2. Gerçek Kişiler
3. Tüzel Kişiler
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar
2. Takip Ehliyeti
3. Sıfat (Husumet)
4. Temsil
5. Takip Arkadaşlığı
6. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi
3. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
1. Genel Kurallar
2. Tatil ve Talikler (Erteleme)
1. Genel Olarak
2. Tatil Saat ve Günleri
3. Talik (Erteleme) Durumları
3. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT

BİRİNCİ KİTAP
İCRA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM GİRİŞ
1. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)
1. Asıl İcra Organları
1. İcra Dairesi
2. İcra Mahkemesi
3. Bölge Adliye Mahkemeleri
Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri
1. Yardımcı İcra Organları
1. Genel Mahkemeler
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri
2. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ
1. İcra Harçları
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri
2. İcra Giderleri

İKİNCİ KISIM TAKİP YOLLARI
BİRİNCİ BÖLÜM HACİZ YOLUYLA TAKİP
BİRİNCİ AYRIM İLAMSIZ TAKİP
1. GENEL OLARAK
2. GÖREV
3. YETKİ
4. Yetkili İcra Dairesi
1. Yetki Kuralları
2. Yetki İtirazı
5. Yetkili İcra Mahkemesi
6. Genel Mahkemelerin Yetkisi
BİRİNCİ KESİM
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. KAVRAM
2. KOŞULLARI
1. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması
1. Para Alacakları
2. Teminat Alacağı
2. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması
3. TAKİBİN AŞAMALARI
4. TAKİP TALEBİ
1. Genel Olarak
2. İçeriği
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi
4. Sonuçları
5. ÖDEME EMRİ
Genel Olarak
1. Ödeme Emrinin İçeriği
2. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği
3. Ödeme Emrine İtiraz
4. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması
1. Takibin Kesinleşmesi
1. Genel Olarak
2. İtirazın İptali Davası
3. İtirazın Kaldırılması
4. Olumsuz Tespit Davası
5. Geri Alma (İstirdat) Davası
6. Mal Beyanı
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
2. Haciz
1. Genel Olarak3
2. Haciz İsteminin Koşulları
3. Usul
4. Haczin Konusu
5. Haczin Sonuçları
6. Hacze Katılma
7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları
8. Borcun Taksitle Ödenmesi5
3. Satış (= Paraya Çevirme)
1. Genel Olarak
2. Satış İsteme Süreleri
3. Taşınır Malların Satılması
4. Taşınmaz Malların Satılması
5. İhalenin Feshi
4. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması
1. Genel Olarak
2. Sıra Cetveli
3. Aciz Belgesi
4. Gemilere İlişkin Hükümler
İKİNCİ KESİM
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
1. GENEL OLARAK
2. YETKİ
3. TAKİBİN AŞAMALARI
4. Takip Talebi
1. Genel Olarak
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü
1. Ödeme Emri
2. Takibin Kesinleşmesi
1. Ödeme Emrine İtiraz
2. Özel Şikâyet Yolu
ÜÇÜNCÜ KESİM KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
1. GENEL OLARAK
2. TÜRLERİ
1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
1. Genel Olarak
2. Takibin Aşamaları
2. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
1. Genel Olarak
2. Takibin Aşamaları
3. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI
4. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI
İKİNCİ AYRIM İLAMLI TAKİP
BİRİNCİ KESİM GİRİŞ
1. GENEL OLARAK
2. KOŞULLARI
1. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması
1. İlam
2. İlam Niteliğinde Belgeler
2. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi
3. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa
İlamın Kesinleşmiş Olması
1. YETKİ
2. TAKİBİN AŞAMALARI
1. Takip Talebi
2. İcra Emri
3. İCRANIN DURDURULMASI
4. Genel Olarak
5. İşleyiş Süreci
6. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
1. Genel Olarak
2. Türleri
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma
İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma
1. İCRANIN İADESİ
1. Genel Olarak
2. İşleyiş Süreci
İKİNCİ KESİM İLAMLARIN İCRASI
1. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI
2. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI
İKİNCİ BÖLÜM
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
1. GİRİŞ
2. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI
• TAKİP TÜRLERİ
1. İlamsız Takip
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
2. İlamlı Takip
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
3. ORTAK HÜKÜMLER
1. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması
2. Rehin Açığı Belgesi
1. Genel Olarak
2. Türleri
3. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER
ÜÇÜNCÜ KISIM İHTİYATİ HACİZ
1. GENEL OLARAK
2. KOŞULLARI
3. YARGILAMA USULÜ VE KARAR
4. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ
5. SONUÇLARI
6. KARARIN KALDIRILMASI
1. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz
2. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması
7. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)
8. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI
9. Genel Olarak
Yargılama Usulü

İKİNCİ KİTAP
İFLAS HUKUKU
BİRİNCİ KISIM GİRİŞ
1. GENEL OLARAK
2. İFLAS ORGANLARI
1. Resmi İflas Organları
1. Asıl İflas Organları
2. Yardımcı İflas Organları
2. Özel İflas Organları
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı
2. İflas Bürosu
3. İflas İdaresi
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı
3. İFLASTA YETKİ
4. İCRA DAİRESİ
5. TİCARET MAHKEMESİ
6. İFLAS DAİRESİ
1. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ
1. İflas Harçları
2. İflas Giderleri
2. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
İKİNCİ KISIM İFLAS YOLUYLA TAKİP
BİRİNCİ BÖLÜM KOŞULLARI
1. Borç: Para veya Teminat Gösterme
2. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi
1. Tacirler
2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler
3. Neden: İflas Nedenleri
1. Genel İflas Nedeni
2. Özel İflas Nedenleri
İKİNCİ BÖLÜM İFLAS YOLLARI
BİRİNCİ AYRIM TAKİPLI İFLAS
1. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU
Takip Talebi
1. Ödeme Emri
2. Takibin Kesinleşmesi
3. İflas Davası
1. Genel Olarak
2. İflas Davasının İşleyişi
4. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU
1. Takip Talebi
2. Ödeme Emri
3. Takibin Kesinleşmesi
4. İflas Davası
İKİNCİ  AYRIM TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
1. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
1. İflas Nedenleri (İİY 177)
2. İşleyiş Usulü
2. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS
1. İflas Nedenleri
1. İhtiyari İflas Nedeni
2. Zorunlu İflas Nedeni
2. İşleyiş Usulü

ÜÇÜNCÜ AYRIM
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
1. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI
1. Özel Hukuk Bakımından
1. Ehliyet
2. İyi Niyet
3. Takipler
4. Davalar
2. Kamu Hukuku Bakımından
1. Adi İflas
2. Taksirli İflas
3. Dolanlı (Hileli) İflas
3. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI
1. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi
2. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi
3. Sözleşmelere Etkisi
4. Takas Hakkına Etkisi
Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İFLAS TASFİYESİ
1. MASANIN OLUŞMASI
1. Masa Nedir?
2. İflas Masasının Mevcudu
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar
3. Masadan Çıkarma Hakkı
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi
3. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI
2. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
3. BASİT TASFİYE
4. ADİ TASFİYE
5. İlan
6. Birinci Alacaklılar Toplantısı
7. İflas İdaresi
8. İflasta İstihkak Davaları
9. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış
10. İflas Alacaklarının İncelenmesi
11. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
1. Genel Olarak
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi
12. Geç Bildirilen Alacaklar
13. İkinci Alacaklılar Toplantısı
14. Masa Mallarının Satışı
15. Paraların Paylaştırılması
1. Pay Cetveli ve Son Hesap
2. Paraların Dağıtılması
16. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
1. Genel Olarak
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması
17. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar
18. İflasın Kapanması
BEŞİNCİ BÖLÜM
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
1. İFLASIN KALDIRILMASI
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Usul ve Sonuçları
Yasa Yolları
1. İTİBARIN YERİNE GELMESİ
1. Genel Olarak
2. Koşulları
1. Genel Koşullar
2. Özel Koşullar
3. Karar

ÜÇÜNCÜ KİTAP
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
BİRİNCİ KISIM KONKORDATO HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İLKELER
1. KAVRAM
2. TÜRLERİ
1. Oluşum Biçimine Göre
1. Mahkeme Dışı Konkordato
2. Mahkeme İçi Konkordato
2. Etkisine Göre
1. Adi Konkordato
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
İKİNCİ BÖLÜM ADİ KONKORDATO
BİRİNCİ AYRIM İFLAS DIŞI KONKORDATO
1. GENEL OLARAK
2. İŞLEYİŞ SÜRECİ
1. Konkordato Teklifi
1. Başvurabilecek Kişiler
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler
4. Harç ve Giderler
2. Konkordato Mühleti
1. Genel Olarak
2. Geçici Mühlet
3. Kesin Mühlet
4. Yasa Yolları
3. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü
Genel Olarak
1. Kabul İçin Gereken Çoğunluk
2. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma
1. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
2. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)
1. Koşulları
2. Karar
3. Yasa Yolları
3. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
1. Alacaklılara Etkisi
2. Takiplere Etkisi
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi
4. Borçluya Etkisi
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi
4. Konkordatonun Feshi
1. Kısmi Fesih
2. Tamamen Fesih
3. Usul
IKINCI AYRIM
İFLAS İÇİ (IFLASTAN SONRA) KONKORDATO
1. GENEL OLARAK
2. İŞLEYİŞ USULÜ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
1. GENEL OLARAK
2. YETKİLİ ORGANLAR
1. Tasfiye Memurları
2. Alacaklılar Kurulu
3. İŞLEYİŞ USULÜ
4. Konkordato Masasının Oluşması
5. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması
6. Paraya Çevirme
7. Paraların Paylaştırılması
8. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi
İKİNCİ KISIM
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
1. GENEL OLARAK
2. KOŞULLARI
3. USUL
SONUÇLARI
1. FESİH VE TADİL
2. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS

DÖRDÜNCÜ KİTAP
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
BİRİNCİ KISIM TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
1. GENEL OLARAK
2. HUKUKSAL NİTELİĞİ
1. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması
2. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması
3. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
4. Butlan Davası
5. Muvazaa Davası
6. İstihkak Davası
1. KONUSU
1. Genel Olarak
2. İptale Tabi İşlemler
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler
3. KOŞULLARI
4. USUL
1. Genel Olarak
2. Taraflar
1. Davacı
2. Davalı
3. Yetkili ve Görevli Mahkeme
4. Dava Açma Süresi
2. SONUÇLARI
3. Hacizdeki İptal Davası
4. İflastaki İptal Davası
5. Ortak Hükümler
EK - 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER

 • Açıklama
  • KELEPİR ÜRÜN İADESİZDİR. ( 2. EL )

   Kitaptaki konuların ana başlıkları:
   TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
   1. KAVRAM
   2. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR
   1. Taraf Ehliyeti
   1. Genel Olarak
   2. Gerçek Kişiler
   3. Tüzel Kişiler
   4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar
   2. Takip Ehliyeti
   3. Sıfat (Husumet)
   4. Temsil
   5. Takip Arkadaşlığı
   6. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi
   3. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
   1. Genel Kurallar
   2. Tatil ve Talikler (Erteleme)
   1. Genel Olarak
   2. Tatil Saat ve Günleri
   3. Talik (Erteleme) Durumları
   3. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT

   BİRİNCİ KİTAP
   İCRA HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM GİRİŞ
   1. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)
   1. Asıl İcra Organları
   1. İcra Dairesi
   2. İcra Mahkemesi
   3. Bölge Adliye Mahkemeleri
   Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri
   1. Yardımcı İcra Organları
   1. Genel Mahkemeler
   2. Savcı ve Adalet Müfettişleri
   2. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ
   1. İcra Harçları
   1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar
   2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar
   3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri
   2. İcra Giderleri

   İKİNCİ KISIM TAKİP YOLLARI
   BİRİNCİ BÖLÜM HACİZ YOLUYLA TAKİP
   BİRİNCİ AYRIM İLAMSIZ TAKİP
   1. GENEL OLARAK
   2. GÖREV
   3. YETKİ
   4. Yetkili İcra Dairesi
   1. Yetki Kuralları
   2. Yetki İtirazı
   5. Yetkili İcra Mahkemesi
   6. Genel Mahkemelerin Yetkisi
   BİRİNCİ KESİM
   GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
   1. KAVRAM
   2. KOŞULLARI
   1. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması
   1. Para Alacakları
   2. Teminat Alacağı
   2. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması
   3. TAKİBİN AŞAMALARI
   4. TAKİP TALEBİ
   1. Genel Olarak
   2. İçeriği
   3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi
   4. Sonuçları
   5. ÖDEME EMRİ
   Genel Olarak
   1. Ödeme Emrinin İçeriği
   2. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği
   3. Ödeme Emrine İtiraz
   4. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması
   1. Takibin Kesinleşmesi
   1. Genel Olarak
   2. İtirazın İptali Davası
   3. İtirazın Kaldırılması
   4. Olumsuz Tespit Davası
   5. Geri Alma (İstirdat) Davası
   6. Mal Beyanı
   7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
   2. Haciz
   1. Genel Olarak3
   2. Haciz İsteminin Koşulları
   3. Usul
   4. Haczin Konusu
   5. Haczin Sonuçları
   6. Hacze Katılma
   7. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları
   8. Borcun Taksitle Ödenmesi5
   3. Satış (= Paraya Çevirme)
   1. Genel Olarak
   2. Satış İsteme Süreleri
   3. Taşınır Malların Satılması
   4. Taşınmaz Malların Satılması
   5. İhalenin Feshi
   4. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması
   1. Genel Olarak
   2. Sıra Cetveli
   3. Aciz Belgesi
   4. Gemilere İlişkin Hükümler
   İKİNCİ KESİM
   KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
   1. GENEL OLARAK
   2. YETKİ
   3. TAKİBİN AŞAMALARI
   4. Takip Talebi
   1. Genel Olarak
   2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi
   3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi
   4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü
   1. Ödeme Emri
   2. Takibin Kesinleşmesi
   1. Ödeme Emrine İtiraz
   2. Özel Şikâyet Yolu
   ÜÇÜNCÜ KESİM KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
   1. GENEL OLARAK
   2. TÜRLERİ
   1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
   1. Genel Olarak
   2. Takibin Aşamaları
   2. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
   1. Genel Olarak
   2. Takibin Aşamaları
   3. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI
   4. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI
   İKİNCİ AYRIM İLAMLI TAKİP
   BİRİNCİ KESİM GİRİŞ
   1. GENEL OLARAK
   2. KOŞULLARI
   1. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması
   1. İlam
   2. İlam Niteliğinde Belgeler
   2. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi
   3. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa
   İlamın Kesinleşmiş Olması
   1. YETKİ
   2. TAKİBİN AŞAMALARI
   1. Takip Talebi
   2. İcra Emri
   3. İCRANIN DURDURULMASI
   4. Genel Olarak
   5. İşleyiş Süreci
   6. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma
   İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma
   1. İCRANIN İADESİ
   1. Genel Olarak
   2. İşleyiş Süreci
   İKİNCİ KESİM İLAMLARIN İCRASI
   1. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI
   2. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI
   İKİNCİ BÖLÜM
   REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
   1. GİRİŞ
   2. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI
   • TAKİP TÜRLERİ
   1. İlamsız Takip
   1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
   2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
   2. İlamlı Takip
   1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
   2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
   3. ORTAK HÜKÜMLER
   1. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması
   2. Rehin Açığı Belgesi
   1. Genel Olarak
   2. Türleri
   3. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER
   ÜÇÜNCÜ KISIM İHTİYATİ HACİZ
   1. GENEL OLARAK
   2. KOŞULLARI
   3. YARGILAMA USULÜ VE KARAR
   4. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ
   5. SONUÇLARI
   6. KARARIN KALDIRILMASI
   1. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz
   2. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması
   7. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)
   8. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI
   9. Genel Olarak
   Yargılama Usulü

   İKİNCİ KİTAP
   İFLAS HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM GİRİŞ
   1. GENEL OLARAK
   2. İFLAS ORGANLARI
   1. Resmi İflas Organları
   1. Asıl İflas Organları
   2. Yardımcı İflas Organları
   2. Özel İflas Organları
   1. Birinci Alacaklılar Toplantısı
   2. İflas Bürosu
   3. İflas İdaresi
   4. İkinci Alacaklılar Toplantısı
   3. İFLASTA YETKİ
   4. İCRA DAİRESİ
   5. TİCARET MAHKEMESİ
   6. İFLAS DAİRESİ
   1. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ
   1. İflas Harçları
   2. İflas Giderleri
   2. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
   İKİNCİ KISIM İFLAS YOLUYLA TAKİP
   BİRİNCİ BÖLÜM KOŞULLARI
   1. Borç: Para veya Teminat Gösterme
   2. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi
   1. Tacirler
   2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
   3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler
   3. Neden: İflas Nedenleri
   1. Genel İflas Nedeni
   2. Özel İflas Nedenleri
   İKİNCİ BÖLÜM İFLAS YOLLARI
   BİRİNCİ AYRIM TAKİPLI İFLAS
   1. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU
   Takip Talebi
   1. Ödeme Emri
   2. Takibin Kesinleşmesi
   3. İflas Davası
   1. Genel Olarak
   2. İflas Davasının İşleyişi
   4. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU
   1. Takip Talebi
   2. Ödeme Emri
   3. Takibin Kesinleşmesi
   4. İflas Davası
   İKİNCİ  AYRIM TAKİPSİZ (= DOĞRUDAN) İFLAS
   1. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
   1. İflas Nedenleri (İİY 177)
   2. İşleyiş Usulü
   2. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS
   1. İflas Nedenleri
   1. İhtiyari İflas Nedeni
   2. Zorunlu İflas Nedeni
   2. İşleyiş Usulü

   ÜÇÜNCÜ AYRIM
   TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
   1. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI
   1. Özel Hukuk Bakımından
   1. Ehliyet
   2. İyi Niyet
   3. Takipler
   4. Davalar
   2. Kamu Hukuku Bakımından
   1. Adi İflas
   2. Taksirli İflas
   3. Dolanlı (Hileli) İflas
   3. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI
   1. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi
   2. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi
   3. Sözleşmelere Etkisi
   4. Takas Hakkına Etkisi
   Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İFLAS TASFİYESİ
   1. MASANIN OLUŞMASI
   1. Masa Nedir?
   2. İflas Masasının Mevcudu
   1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar
   2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar
   3. Masadan Çıkarma Hakkı
   4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi
   3. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI
   2. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
   3. BASİT TASFİYE
   4. ADİ TASFİYE
   5. İlan
   6. Birinci Alacaklılar Toplantısı
   7. İflas İdaresi
   8. İflasta İstihkak Davaları
   9. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış
   10. İflas Alacaklarının İncelenmesi
   11. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
   1. Genel Olarak
   2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası
   3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları
   4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi
   12. Geç Bildirilen Alacaklar
   13. İkinci Alacaklılar Toplantısı
   14. Masa Mallarının Satışı
   15. Paraların Paylaştırılması
   1. Pay Cetveli ve Son Hesap
   2. Paraların Dağıtılması
   16. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
   1. Genel Olarak
   2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması
   17. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar
   18. İflasın Kapanması
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
   1. İFLASIN KALDIRILMASI
   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   3. Usul ve Sonuçları
   Yasa Yolları
   1. İTİBARIN YERİNE GELMESİ
   1. Genel Olarak
   2. Koşulları
   1. Genel Koşullar
   2. Özel Koşullar
   3. Karar

   ÜÇÜNCÜ KİTAP
   İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
   BİRİNCİ KISIM KONKORDATO HUKUKU
   BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İLKELER
   1. KAVRAM
   2. TÜRLERİ
   1. Oluşum Biçimine Göre
   1. Mahkeme Dışı Konkordato
   2. Mahkeme İçi Konkordato
   2. Etkisine Göre
   1. Adi Konkordato
   2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
   İKİNCİ BÖLÜM ADİ KONKORDATO
   BİRİNCİ AYRIM İFLAS DIŞI KONKORDATO
   1. GENEL OLARAK
   2. İŞLEYİŞ SÜRECİ
   1. Konkordato Teklifi
   1. Başvurabilecek Kişiler
   2. Yetkili ve Görevli Mahkeme
   3. Başvuruya Eklenecek Belgeler
   4. Harç ve Giderler
   2. Konkordato Mühleti
   1. Genel Olarak
   2. Geçici Mühlet
   3. Kesin Mühlet
   4. Yasa Yolları
   3. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü
   Genel Olarak
   1. Kabul İçin Gereken Çoğunluk
   2. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma
   1. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
   2. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)
   1. Koşulları
   2. Karar
   3. Yasa Yolları
   3. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
   1. Alacaklılara Etkisi
   2. Takiplere Etkisi
   3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi
   4. Borçluya Etkisi
   5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi
   6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi
   4. Konkordatonun Feshi
   1. Kısmi Fesih
   2. Tamamen Fesih
   3. Usul
   IKINCI AYRIM
   İFLAS İÇİ (IFLASTAN SONRA) KONKORDATO
   1. GENEL OLARAK
   2. İŞLEYİŞ USULÜ
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
   1. GENEL OLARAK
   2. YETKİLİ ORGANLAR
   1. Tasfiye Memurları
   2. Alacaklılar Kurulu
   3. İŞLEYİŞ USULÜ
   4. Konkordato Masasının Oluşması
   5. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması
   6. Paraya Çevirme
   7. Paraların Paylaştırılması
   8. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi
   İKİNCİ KISIM
   YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
   1. GENEL OLARAK
   2. KOŞULLARI
   3. USUL
   SONUÇLARI
   1. FESİH VE TADİL
   2. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS

   DÖRDÜNCÜ KİTAP
   ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER ÖNLEMLER
   BİRİNCİ KISIM TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
   1. GENEL OLARAK
   2. HUKUKSAL NİTELİĞİ
   1. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması
   2. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması
   3. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
   4. Butlan Davası
   5. Muvazaa Davası
   6. İstihkak Davası
   1. KONUSU
   1. Genel Olarak
   2. İptale Tabi İşlemler
   1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)
   2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler
   3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler
   3. KOŞULLARI
   4. USUL
   1. Genel Olarak
   2. Taraflar
   1. Davacı
   2. Davalı
   3. Yetkili ve Görevli Mahkeme
   4. Dava Açma Süresi
   2. SONUÇLARI
   3. Hacizdeki İptal Davası
   4. İflastaki İptal Davası
   5. Ortak Hükümler
   EK - 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER

   Stok Kodu
   :
   9786059637053
   Baskı
   :
   14
   Basım Tarihi
   :
   2018
   Kapak Türü
   :
   Karton kapak
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,35   
   24,70   
   3
   8,31   
   24,94   
   4
   6,29   
   25,18   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,36   
   24,72   
   3
   8,32   
   24,96   
   4
   6,30   
   25,20   
   5
   5,06   
   25,32   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,36   
   24,72   
   3
   8,32   
   24,96   
   4
   6,30   
   25,20   
   5
   5,06   
   25,32   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,36   
   24,72   
   3
   8,32   
   24,96   
   4
   6,30   
   25,20   
   5
   5,06   
   25,32   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,36   
   24,72   
   3
   8,32   
   24,96   
   4
   6,30   
   25,20   
   5
   5,06   
   25,32   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   12,36   
   24,72   
   3
   8,32   
   24,96   
   4
   6,30   
   25,20   
   5
   5,06   
   25,32   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   24,00   
   24,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat