Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%20
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law) Şaban Kayıhan Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law) Şaban Kayıhan

Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)

Liste Fiyatı : 84,00TL
İndirimli Fiyat : 67,20TL
Kazancınız : 16,80TL
Taksitli fiyat : 5 x 14,18TL
Havale/EFT ile : 65,86TL
Satış adedi : 7
9786057858375
594617
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)
Deniz Ticareti Hukuku (Maritime Law)
Umuttepe Yayınları
67.20

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................... 4
KISALTMALAR ...................................................................................................22
§ 1. Giriş, Kısa Tarihçe, Temel Kaynaklar ve Görevli ve Yetkili Mahkeme ... 25
I. Giriş ...................................................................................................... 25
II. Kısa Tarihçe ......................................................................................... 27
III. Temel Kaynaklar ................................................................................. 29
A. Kanunlar ......................................................................................... 29
B. Uluslararası Andlaşmalar ................................................................ 31
IV. Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................................................................... 33
BİRİNCİ BÖLÜM
GEMİ
§ 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri ...................................... 39
I. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Hukuki Niteliği ............................ 39
A. Genel Olarak ................................................................................... 39
B. Tanımı ve Yasal Unsurları ............................................................... 39
C. Geminin Hukuki Niteliği .................................................................. 40
II. Geminin Türleri ve Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri ...................... 41
A. Geminin Türleri ve TTK.’nın Uygulama Alanı .................................. 41
1. Geminin Türleri .......................................................................... 41
2. Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulama Alanı .................................. 42
B. Geminin Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri ................................... 43
1. Genel Olarak ............................................................................... 43
2. Bütünleyici Parça ve Eklenti Olmanın Hukuki Sonucu ................ 44
§ 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar . 45
I. Geminin Adı ......................................................................................... 45
II. Tanıma İşareti ..................................................................................... 45
III. Bağlama Limanı .................................................................................. 46
IV. Tonajı ................................................................................................. 47
V. Klası (Sınıfı) ......................................................................................... 48
A. Genel Olarak ................................................................................... 48

B. Klas, Geminin Kamu Düzenine Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesidir ............................................................................. 50
C. Tarafların Akit Yapma Amacı Geminin Klas Denetiminden Geçirilmesidir ................................................................................. 51
D. Klas Denetimi Deneme Sürüşüyle Yapılır ....................................... 52
E. Tersanenin Edimini İfası Klas Onayından Sonra Gerçekleşir ve Ücret Talep Hakkı Bundan Sonra Doğar ......................................... 56
F. Uluslararası sözleşmelerdeki Kamu Düzenine İlişkin Düzenlemelerin Denetimi Klas Kuruluşu Tarafından Yapılır ........... 59
G. Gemi Klas İşlemi Bitmeden Ayrılmaya Hazır Olmaz ....................... 60
VI. Geminin Milliyeti – Türk Bayrağı Çekme ............................................ 60
A. Genel Olarak ................................................................................... 60
B. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması ve Kullanılması ........... 62
1. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması ................................ 62
a. Türk Bayrağı Çekebilecek Gemiler ......................................... 62
2. Yabancı Bir Geminin Türk Bayrağı Çekebilmesinin Koşulları ..... 64
3. Bir Türk Gemisinin Yabancı Bayrak Çekebilmesinin Koşulları .... 65
4. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılması ................................ 65
a. Genel Olarak .......................................................................... 65
b. Kural ....................................................................................... 66
c. Gemi Tasdiknamesinin İstisnaları (Gemi Tasdiknamesi Olmadan Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılabilmesi) ..... 66
C. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kaybedilmesi ................................... 67
Ç. Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS.) Kanunu Çerçevesinde Türk Bayrağı Çekme Hakkı ...................................................................... 68
1. Genel Olarak ............................................................................... 68
2. TUGSK. Çerçevesinde Bayrak Çekme Hakkı ................................ 68
§ 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi .......................................... 69
I. Gemi Niteliğinin Edinimi ...................................................................... 69
II. Gemi Niteliğinin Sona Ermesi .............................................................. 70
A. Kurtarılamayacak Şekilde Batma .................................................... 70
B. Tamir Kabul Etmez ve Tamire Değmez Gemi ................................. 70
§ 5. Gemi Sicilleri .................................................................................... 71
I. Genel Olarak ........................................................................................ 71
II. Millî Gemi Sicili .................................................................................... 73
A. Gemi Sicilini Tutma Yetkisi, Aleniyet ve Sorumluluk ...................... 73
1. Genel Olarak ............................................................................... 73
2. Gemi Sicilini Tutma Yetkisi ve Yetkili Sicil Müdürlüğü ................ 74

3. Aleniyet ...................................................................................... 75
4. Sicilin Tutulmasından Sorumluluk .............................................. 75
B. Gemilerin Sicile Tescili .................................................................... 75
1. Gemi Siciline Tescili .................................................................... 75
a. Tescili Zorunlu Gemiler .......................................................... 75
b. Tescili İhtiyari Gemiler ........................................................... 76
2. Gemi Siciline Tescili Hukuken Mümkün Olmayan Gemiler ........ 76
3. Tescil Usulü ................................................................................ 76
a. Talep Üzerine Tescil ............................................................... 76
b. Sicil İşlemlerini Yaptırmaya Davet .......................................... 77
C. Gemilerin Sicilden Terkini (Silinmesi) ............................................. 78
1. İstem Üzerine Terkin .................................................................. 78
2. Re’sen Terkin .............................................................................. 79
a. Genel Olarak .......................................................................... 79
b. Özel Durumlar ........................................................................ 79
Ç. Gemi Sicilindeki Kayıtlar ve Hukuki Etkileri .................................... 80
1. Açıklayıcı - Kurucu Etki ............................................................... 80
2. Karineler ve Gemi Siciline Güven ............................................... 81
a. Karineler ................................................................................. 81
b. Sicile Güven İlkesi .................................................................. 81
D. Sicilin Tadili, Tashihi, İtiraz ve Şerh................................................. 82
1. Sicilin Tadili ve Tashihi ................................................................ 82
2. İtirazın Sicile Kaydı ...................................................................... 83
3. Sicile Şerh Verilmesi ................................................................... 83
III. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 84
A. Genel Olarak ................................................................................... 84
B. Yapının Tescili ................................................................................. 85
C. Yapının Terkini ................................................................................ 85
IV. Türk Uluslararası Gemi Sicili .............................................................. 86
A. Genel Olarak ................................................................................... 86
B. TUGSK.’nın İrdelenmesi .................................................................. 87
1- Kuruluş, Tanım ve Amaç ............................................................. 87
2- TUGS.’a Tescil Koşulları .............................................................. 88
3- Gemi Adamı Çalıştırılması Kabotaj Hakkına İlişkin Düzenleme . 88
4- Bayrak Çekme Hakkı ................................................................... 89
5- Mali Hükümler ........................................................................... 89
V. Bağlama Kütüğü .................................................................................. 89
§ 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar .............................................................. 90

I. Genel Olarak ........................................................................................ 90

II. Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı ........................................................... 91
A. Gemi Mülkiyetinin Edinimi ............................................................. 91
1. Gemi Mülkiyetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Edinimi ...... 91
a. Hukuki İşlem Yoluyla .............................................................. 91
b. Hukuki İşlem Dışında Yollarla Edinimi (Aslen Kazanım) ......... 93
2. Gemi Mülkiyetinin Kamu Hukukuna Göre Edinimi ..................... 95
a. Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu (10/07/1940 tarihli ve 3894 Sayılı) Hükümlerine Göre .............................................. 95
b. TCK. Hükümlerine Aykırılık Sebebiyle ................................... 96
c. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerine Göre ............... 96
B. Gemi Mülkiyetinin Kaybedilmesi .................................................... 96
1. Geminin Zıyaı .............................................................................. 96
2. Terk ............................................................................................ 97
3. Kazandırıcı Zamanaşımı .............................................................. 97
4. Sicile Kayıtlı Gemi Payı ile İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyetin Sona Ermesi ............................................................................... 97
III. Gemi İpoteği....................................................................................... 97
A. Genel Olarak ................................................................................... 97
B. Tanımı ve Kurulması ....................................................................... 99
1. Tanımı ......................................................................................... 99
2. Kurulması ................................................................................. 100
C. İpotek Hakkının Kapsamı .............................................................. 102
1. Gemi ve Kira ............................................................................. 102
2. Sigorta Tazminatı ...................................................................... 103
3. Kamulaştırma Bedeli Tazminat İstemleri.................................. 103
Ç. İpotek Hakkının Derecesi ve İpoteğin Devri ile Değiştirilmesi ..... 104
1. İpotek Hakkının Derecesi .......................................................... 104
2. İpoteğin Devri ile Değiştirilmesi ............................................... 105
D. İpotekli Alacaklının Hakları ........................................................... 106
1. Alacak Muaccel Olduktan Sonraki Zaman Diliminde ................ 106
2. Alacak Muaccel Olmadan Önceki Zaman Diliminde ................. 106
E. İpoteğin Sona Ermesi ve Sicilden Terkini ...................................... 107
F. İpoteğin Özel Türleri ..................................................................... 109
1. Birlikte Gemi İpoteği................................................................. 109
2. Üst Sınır (Maksimal) İpotek ...................................................... 110
3. Yabancı Para Üzerinden İpotek ................................................ 110
4. Kıymetli Evraktan Doğan Borçlar İçin Gemi İpoteği .................. 111
5. Sabit Değerli İpotek .................................................................. 111
6. Yapı İpoteği............................................................................... 112
7. Kanuni İpotek ........................................................................... 112

IV. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı .............................................................. 113
§ 7. Geminin Borda Evrakı ..................................................................... 113
İKİNCİ BÖLÜM
DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ
§ 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi ........................................... 115
I. Donatan – Geminin Mülkiyetine Sahip Olan ...................................... 115
A. Tanımı ve Unsurları ...................................................................... 115
1. Tanımı ....................................................................................... 115
2. Unsurları ................................................................................... 115
B. Donatanın Tacir Sıfatı ................................................................... 116
II. Gemi İşletme Müteahhidi – Geminin Mülkiyetine Sahip Olmayan Donatan ........................................................................ 116
A. Tanımı ........................................................................................... 116
B. Unsurları ....................................................................................... 116
C. Gemi İşletme Müteahhidinin Hukuki Konumu ............................. 117
1. Gemi Maliki ile Olan Hukuki İlişkisi ........................................... 117
2. Üçüncü Kişilerle Olan Hukuki İlişkisi ......................................... 118
Ç. Gemi Malikinin Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Konumu ................ 118
§ 9. Donatma İştiraki ............................................................................ 119
I. Donatma İştirakinin Tanımı ve Unsurları ........................................... 119
A. Tanımı ........................................................................................... 119
B. Unsurları ....................................................................................... 120
1. Kişi Unsuru ............................................................................... 120
2. Gemi Üzerinde Paylı (Müşterek) Mülkiyet Bulunmalıdır .......... 120
3. Gemi Bütün Paylı Ortaklar Adına ve Hesabına İşletilmelidir .... 120
4. Sözleşme Unsuru ...................................................................... 120
5. Gemin Suda Hareket Etmesini Gerektirecek Bir Amaca Özgülenmesi ............................................................................ 121
6. Geminin Suda Ticari Bir Amaç İçin İşletilmesi........................... 121
II. Donatma İştirakinin Tescili ................................................................ 121
III. Donatma İştirakinin Yönetimi ve Temsili ......................................... 122
A. Genel Olarak ................................................................................. 122
B. Donatma İştirakinin Temsili .......................................................... 122
C. Donatma İştirakinin Yönetimi ....................................................... 123
Ç. Kâr ve Zarara Katılım ile Masraflar ............................................... 123

D. İştirak Payının Hukuki İşlemlere Konu Olması .............................. 124
1. Temliki (Devri) .......................................................................... 124
2. Rehni ........................................................................................ 124
IV. Gemi Müdürü .................................................................................. 125
A. Atanması ve Azli ........................................................................... 125
B. Görev ve Yetkileri ......................................................................... 125
1. Yönetim .................................................................................... 125
2. Temsil ....................................................................................... 126
a. Genel Temsil Yetkisi ............................................................. 126
b. Özel Temsil Yetkisi ............................................................... 126
c. Yetkilerin Sınırlandırılması .................................................... 127
3. Gemi Müdürünün Yükümlülükleri ............................................ 127
a. Özen Yükümlülüğü ............................................................... 127
b. Defter Tutma ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ................ 127
c. Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğü ...................................... 127
V. Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ve Yetkili Mahkeme.. 128
VI. Donatma İştirakinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi ................................. 128
A. Sona Ermesi .................................................................................. 128
1. İradi Sona Erme Sebepleri ........................................................ 128
a. Fesih Kararı .......................................................................... 128
b. Geminin Devri ...................................................................... 128
2. Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkma Talebi Sonucu Mahkeme Kararı İle Fesih ......................................................................... 129
3. Donatma İştirakinin İflası ......................................................... 129
B. Donatma İştirakinin Tasfiyesi ....................................................... 130
§ 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar ........................................................................................ 130
I. Donatanın Sorumluluğu ..................................................................... 130
A. Genel Olarak ................................................................................. 130
B. Donatanın Sorumluluğuna İlişkin Özel Düzenlemeler .................. 132
1. TTK.’dan Doğan Sorumluluğu ................................................... 132
a. Gemi Adamlarının ve Kılavuzların Görevlerini İfa Ederken Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu ...................................... 132
b. Kaptanın Yasal Temsil Yetkisine Dayanarak Akdettiği Hukuki İşlemlerden Doğan Sorumluğu ................................ 135
c. Müşterek Avaryada Kurtarılan Gemi ve Navlun Sebebiyle Sorumluluğu ......................................................................... 136
ç. Çatma ve Kurtarma Sebebiyle Donatanın Sorumluluğu ....... 136
2. Çevre Kanunu’ndan Doğan Sorumluluk ................................... 136

II. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması ................................... 137
A. Genel Olarak ................................................................................. 137
B. Sorumluluğun Sınırlandırılmasında Sistem ................................... 140
§ 11. Gemi Adamları ............................................................................. 145
I. Kaptan ................................................................................................ 146
A. Kaptanın Görevleri ....................................................................... 146
1. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olup Olmadığına Dikkat Etme Görevi ...................................................................................... 146
2. Geminin Yüklemeye ve Boşaltmaya Elverişli Olup Olmadığına Dikkat Etme Görevi ................................................................. 146
3. Yabancı Mevzuata Uyma .......................................................... 146
4. Yola Çıkma ................................................................................ 146
5. Gemide Hazır Bulunma ............................................................ 147
6. Gemi Jurnali Tutma Görevi ....................................................... 147
7. Deniz Raporu Tutma Görevi ..................................................... 148
B. Kaptanın Yetkileri ......................................................................... 149
1. Donatanı Temsil Yetkisi ............................................................ 149
a. Kapsamı ................................................................................ 149
b. Kaptanın Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ........................ 150
c. Fesihten Sonra Kaptanın Yetkilerinin Kaldırılması ................ 150
ç. Kaptanın Vekâletsiz İş Görmesi ............................................ 150
2. Taşıyanı Temsil Yetkisi .............................................................. 151
3. Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi ...................................................... 151
C. Kaptanın Hukuki Sorumluluğu ...................................................... 152
1. Özen Yükümlülüğü ................................................................... 152
2. Sorumluluğu ............................................................................. 152
II. Diğer Gemi Adamları ......................................................................... 152
§ 11. Gemi Acenteleri ........................................................................... 153
I. Genel Olarak ...................................................................................... 153
II. Acentelerin Türleri ............................................................................ 155
III. Acentenin Temsil Yetkisi .................................................................. 155
IV. Acentenin Belirlenmesi .................................................................... 158
V. Acentenin Görevlendirilmesi ............................................................ 160

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
§ 12. Gemi Kira Sözleşmesi ................................................................... 163
I. Genel Olarak ...................................................................................... 163
II. Tanımı, Unsurları ve Türleri............................................................... 163
A. Tanımı ........................................................................................... 163
B. Unsurları ....................................................................................... 164
C. Türleri ........................................................................................... 164
III. Sözleşmenin Kurulması ve Gemi Siciline Şerh .................................. 164
A. Sözleşmenin Kurulması ................................................................ 164
B. Gemi Siciline Şerh ......................................................................... 166
IV. Tarafların Hak ve Borçları ................................................................ 167
A. Kiralayanın Borçları ve Hakları ...................................................... 167
1. Borçları ..................................................................................... 167
2. Hakları ...................................................................................... 168
B. Kiracının Borçları ve Hakları .......................................................... 168
1. Borçları ..................................................................................... 168
2. Hakları ...................................................................................... 170
V. Zamanaşımı ....................................................................................... 170
§ 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties) ............................ 170
I. Genel Olarak ...................................................................................... 170
II. Tanımı, Hukuki Niteliği, Kurulması ve Tarafları ................................. 171
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği .............................................................. 171
1. Tanımı ....................................................................................... 171
2. Hukuki Niteliği .......................................................................... 172
B. Kurulması, Şekli, Tarafları ile Tarafların Hakları ve Borçları .......... 173
1. Kurulması ve Şekli .................................................................... 173
2. Tarafları .................................................................................... 173
3. Tarafların Borçları ve Hakları .................................................... 174
a. Tahsis Edenin Borçları ve Hakları ......................................... 174
b. Tahsis Olunanın Borçları ve Hakları ..................................... 175
4. Zamanaşımı .............................................................................. 176
§ 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri ............................. 176
I. Navlun Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Diğer İlgili Kişiler ve Çeşitleri ............................................................................................... 176
A. Tanımı ve Unsurları ...................................................................... 176
1. Tanımı ....................................................................................... 176

2. Unsurları ................................................................................... 177
a. Eşya (Yük) Taşınmasının Üstlenilmesi .................................. 177
b. Taşımanın Deniz Yolu ile Yapılması ...................................... 177
c. Taşımanın Gemi ile Yapılması ............................................... 178
ç. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğine Girmiş Olması ........................ 178
d. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması ................. 178
B. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve Diğer İlgili Kişiler .................... 179
1.Tarafları ..................................................................................... 179
a. Taşıyan ................................................................................. 179
b. Taşıtan ................................................................................. 179
2. Diğer İlgili Kişiler ....................................................................... 180
a. Fiilî Taşıyan ......................................................................... 1810
b. Yükleten ............................................................................... 181
c. Gönderilen ........................................................................... 181
C. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Kurulması ..................... 182
1. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ...................................... 182
2. Navlun Sözleşmesinin Kurulması .............................................. 182
Ç. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri ..................................................... 183
1. Genel Olarak ............................................................................. 183
2. Yolculuk Çarteri (Voyage Charter) Sözleşmeleri ....................... 184
a. Tam Yolculuk Çarteri Sözleşmesi.......................................... 184
b. Kısmi Yolculuk Çarteri Sözleşmesi ........................................ 184
3. Kırkambar Sözleşmesi .............................................................. 185
4. Asıl Navlun – Alt Navlun Sözleşmeleri ...................................... 186
II. Navlun Sözleşmesinin İfası ................................................................ 187
A. Yolculuğa/Sefere Hazırlık ............................................................. 187
1. Sözleşmede Kararlaştırılan Geminin Kullanılması .................... 187
2. Geminin Yükleme Limanına Getirilmesi ................................... 188
3. Geminin Yolculuğa/Sefere Elverişli Halde Bulundurulması ...... 189
a. Denize Elverişli Gemi ............................................................ 189
b. Yola Elverişli Gemi ................................................................ 190
c. Yüke Elverişli Gemi ............................................................... 191
B. Yükleme ........................................................................................ 191
1. Yüklemeye Hazırlık İhbarı ve Belgeler ...................................... 192
2. Yükleme – İstif İşlemleri ve Giderleri ........................................ 193
3. Güvertede Taşınan Eşya ........................................................... 194
4. Yükleme İçin Bekleme Süreleri ................................................. 194
a. Genel Olarak ........................................................................ 194
b. Starya Süresi (Yükleme Süresi - Laytime) ............................. 195
c. Sürastarya Süresi (Demuraj) ................................................. 196

ç. Yükleme Sürelerinin Hesaplanması ve Süreleri Etkileyen Durumlar .............................................................................. 198
d. Bekleme Süreleri İçinde Hiç Yükleme Yapılmaması veya Eksik Yükleme Yapılması ............................................................... 199
D. Yolculuk ........................................................................................ 200
E. Boşaltma ....................................................................................... 201
1. Boşaltmada Bekleme Süreleri .................................................. 201
a. Genel Olarak ........................................................................ 201
b. Boşaltma İçin Hazırlık Bildirimi ............................................ 201
c. Boşaltma Süresi (Starya) ...................................................... 202
ç. Sürastarya Süresi ve Parası................................................... 203
2. Boşaltma Sürelerinin Hesaplanması ve Süreleri Etkileyen Durumlar ................................................................................. 204
3. Boşaltmanın Hiç veya Süresinde Yapılmaması ......................... 204
F. Yükleme / Boşaltmada Hızlandırma Parası (Dispatch Money)...... 205
III. Taşıma Senetleri ............................................................................... 206
A. Konişmento (Bill of Lading) .......................................................... 206
1. Tanımı ....................................................................................... 206
2. Türleri ....................................................................................... 206
3. Düzenlenmesi ........................................................................... 207
4. Konişmentonun Muhtevası ...................................................... 207
5. Konişmentonun Hükümleri ...................................................... 208
a. Kıymetli Evrak Olma Niteliği ................................................. 208
b. Konişmentonun Eşyayı Temsil Niteliği ................................. 210
6. Konişmentonun İspat İşlevi ...................................................... 211
a. Hukuki İlişkiyi İspat İşlevi ...................................................... 211
b. Taşıyanı İspat İşlevi .............................................................. 211
c. Eşyanın Genel Olarak Cinsini, İşaretlerini, Koli veya Parça Adedini, Ağırlık ve Miktarını İspat İşlevi .............................. 212
ç. Navlunu İspat İşlevi .............................................................. 213
d. Yükleten Tarafından Konişmentoya Verilen Garantiler ....... 213
B. Diğer Taşıma Senetleri .................................................................. 214
§ 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller ..... 215
I. Genel Olarak Uluslararası Hukuk’ta ve Ulusal Hukukta Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenlenmesi ........................................................ 215
II. Taşıyanın Sorumluluğunun Sebepleri ve Sorumluluktan Kurtulabilme Halleri ................................................................................................ 218
A. Geminin Başlangıçta Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olması .......... 218
B. Eşyanın Zıyaı veya Hasara Uğraması ya da Eşyanın Geç Teslimi ... 218

1. Sorumluluk Koşulları ................................................................ 218
2. Sorumluluktan Kurtulma Halleri ............................................... 221
a. Genel Olarak ........................................................................ 221
b.Taşıyanın Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspat Etmesi ......................................................................... 222
c. Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Halleri ................................. 223
ç. Taşıyanın Muhtemel Sorumsuzluk Halleri ............................ 226
III. Eşyanın İncelenmesi ve Bildirim ....................................................... 227
A. Eşyanın İncelenmesi ..................................................................... 227
B. Bildirim ......................................................................................... 228
IV. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı ve Bu Hakkın Kaybı ... 229
A. Sorumluluk Sınırları ...................................................................... 229
1. Eşyanın Zıyaa veya Hasara Uğraması Halinde .......................... 229
a. Zararın Tespiti ...................................................................... 229
b. Sorumluluğun Sınırı .............................................................. 230
2. Eşyanın Geç Teslim Edilmesi Halinde ....................................... 232
3. Sınırların Birlikte Uygulanması ................................................. 232
B. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ........................ 232
V. Taşıyanın ve Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu...................... 233
VI. Yükün Zıyaı ve Hasarından ya da Geç Tesliminden Doğan Dava Hakkının Düşmesi ................................................................... 234
VIII. Zamanaşımı ................................................................................... 234
VIII. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Emredici Hükümler ve Uygulanmadığı Haller ..................................................................... 234
A. Emredici Niteliği Haiz Hükümler ................................................... 234
B. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Haller (Emredici Hükümlerin İstisnaları) ................................................. 236
1. Yolculuk / Sefer Çarteri Sözleşmesi .......................................... 236
2. Canlı Hayvan Taşıması .............................................................. 237
2. Güverte Yükü .......................................................................... 2378
4. Taşımanın Yüklemeden Önce ve Boşaltmadan Sonraki Safhaları ...................................................................... 240
5. Mutad (Alışılmış) Taşıma İşlerinden Olmayan Sözleşmeler ...... 241
6. Müşterek Avaryaya İlişkin Anlaşmalar ..................................... 242
IX. Taşımanın İcra Edilmesinin Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu ............................................ 242
A. Fiilî Taşıyan (Taşıyıcı) Kavramı ...................................................... 242
B. Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu ........................................................... 242

§ 16. Taşıyanın Hakları .......................................................................... 244
I. Navlun Alacağı ve Diğer Alacaklar ...................................................... 244
A. Navlun Alacağı Hakkı .................................................................... 244
1. Genel Olarak ............................................................................. 244
2. Navlun Miktarının Belirlenmesi ................................................ 244
a. Genel Olarak ........................................................................ 244
c. Navlun Alacağının Muacceliyeti ........................................... 245
ç. Navlun Alacağının Borçlusu .................................................. 245
B. Diğer Alacaklar.............................................................................. 246
II. Eşyanın Zıyaa ve Hasara Uğramasının Navlun Alacağına Etkisi ......... 246
A. Eşyanın Hasara Uğraması ............................................................. 246
B. Eşyanın Zıyaa Uğraması ................................................................ 247
III. Taşıyanın Kanundan Doğan Rehin Hakkı (Hapis Hakkı) .................... 247
§ 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi............................................... 250
I. Genel Olarak ...................................................................................... 250
II. Navlun Sözleşmesini Hükümden Düşüren Haller .............................. 251
A. Geminin Zayi Olması veya Denize Elverişsiz Hale Gelmesi ........... 251
1. Geminin Zayi Olması................................................................. 251
a. Yolculuk Başlamadan Önce Geminin Zayi Olması ................ 251
b. Yolculuk Başladıktan Sonra Gemini Zayi Olması .................. 251
2. Geminin Denize Elverişsiz Hale Gelmesi ................................... 252
B. Yükün Zayi Olması ........................................................................ 252
1. Yolculuk Başlamadan Önce ...................................................... 252
a. Eşya Sözleşmede Ferden Belirlenmişse ............................... 252
b. Eşya Navlun Sözleşmesinde Tür veya Cinsi ile Belirlenmişse ....................................................................... 253
2. Yolculuk Başladıktan Sonra ...................................................... 253
a. Eşyanın Tamamının Zayi Olması Durumu ............................. 253
b) Eşyanın Bir Kısmının Zayi Olması Durumu ........................... 254
II. Tarafların (Taşıyan veya Taşıtanın) Belirli Kanuni Sebeplerle Navlun Sözleşmesini Feshetmesi .................................................................. 254
A. Taraflara Fesih Hakkı Veren Hal ................................................... 254
B. Tarafların Fesih Hakkına Sahip Olmadığı Hâller ............................ 255
III. Taşıtanın Navlun Sözleşmesini Feshetmesi ...................................... 256
A. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi .......................................................... 256
B. Kırkambar Sözleşmesi ................................................................... 256
§ 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi ........................................ 257
I. Genel Olarak ...................................................................................... 257

II. Tanımı ............................................................................................... 258
III. Sözleşmenin Kurulması Hukuki Niteliği ve Tarafları ......................... 259
A. Kurulması...................................................................................... 259
B. Hukuki Niteliği .............................................................................. 259
C. Tarafları ........................................................................................ 260
1. Taşıyan – Fiilî Taşıyan ............................................................... 260
a. Taşıyan ................................................................................. 260
b. Fiilî Taşıyan ........................................................................... 260
2. Yolcu ......................................................................................... 261
Ç. Bagaj ............................................................................................. 262
IV. Tarafların Borçları ve Hakları ........................................................... 263
A. Genel Olarak ................................................................................. 263
B. Yolcunun Borç ve Yükümlülükleri ................................................. 263
1. Taşıma Ücretini Ödeme Borcu ................................................. 263
2. Kaptanın Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü ............................. 264
3. Bagaj Hakkında Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü ..................... 264
4. Gemiye Zamanında Gelme Yükümlülüğü ................................. 265
B. Taşıyanın Borçları ......................................................................... 265
1. Yolculuğu Zamanında Yapma ................................................... 265
2. Yolcuyu Sağ – Salim Taşıma ...................................................... 266
3. Yolcu Beraberindeki Bagajı Taşıma .......................................... 266
4. Sorumluluk Sigortası Yaptırma ................................................. 267
V. Taşıyanın Sorumluluğu ..................................................................... 267
A. Yolcunun Ölümü ve Yaralanmasından Sorumluluk ve Sınırı .... 267
1. Genel Olarak ............................................................................. 267
2. Gemi Kazası Sonucu Yolcunun Yaralanması veya Ölümü ......... 268
a. Taşıyanın Kusursuz Sorumluluğu.......................................... 268
b. Taşıyanın Sorumluluğunun Yasal Sınırı ................................ 268
3. Gemi Kazası Dışında Bir Sebep Yüzünden Yolcunun Ölümü veya Yaralanması ............................................................................. 270
B. Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğramasından ya da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk ve Sınırı ............................................... 270
1. Genel Olarak ............................................................................. 270
2. Kabin Bagajı .............................................................................. 271
3. Kabin Bagajı Dışındaki Bagaj ..................................................... 272
4. Kıymetli Eşya ............................................................................ 272
C. Taşımanın Kısmen ya da Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Durumunda Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu .................. 273
Ç. Sorumluluk Sınırlarının Sözleşme ile Değiştirilebilirliği ................ 274
D. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ........................ 274

VI. Zamanaşımı ...................................................................................... 275
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENİZ KAZALARI
§ 19. Müşterek Avarya .......................................................................... 277
I. Müşterek Avarya Kavramı ve Kısa Tarihçesi ....................................... 277
II. Müşterek Avaryaya Uygulanması Gereken Hükümler ...................... 280
III. Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları ......................................... 281
A. Tanımı ........................................................................................... 281
B. Unsurları ....................................................................................... 282
1. Gemi ve Yükün Müşterek Deniz Serüvenine Atılmış Olması .... 282
2. Gemi ve Yükün Müşterek Bir Tehlike İle Karşılaşmış Olması .... 283
3. Müşterek Tehlikeden Gemi ve Yükü Korumak Amacıyla Olağanüstü Bir Fedakârlık veya Olağanüstü Bir Masraf Yapılmış Olması ....................................................................... 284
4. Fedakârlığın İradi Yapılması ...................................................... 285
5. Fedakârlığın Makul Olması ....................................................... 286
6. Fedakârlığın Faydalı Sonuç Vermesi ......................................... 287
IV. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar .................................. 287
V. İkame Masrafları ............................................................................... 288
VI. Belli Başlı Müşterek Avarya Türleri .................................................. 289
A. Denize Yük Atılması ...................................................................... 289
B. Karaya Oturtma ............................................................................ 290
C. Yüzdürmede Makine ve Kazanlara Verilen Zarar.......................... 291
Ç. Hafifletme ..................................................................................... 292
D. Yangın Söndürme ......................................................................... 293
E. Barınma ........................................................................................ 294
F. Geçici Tamir .................................................................................. 296
G. Kurtarma ...................................................................................... 297
VI. Dispeç .............................................................................................. 298
§ 20. Çatma ........................................................................................... 301
I. Genel Olarak ...................................................................................... 301
II. Çatma Fiilînin Uluslararası Alanda Düzenlenmesi ............................. 301
III. Çatma Fiilinin Tanımı Unsurları ........................................................ 303
IV. Çatmada Hukuki Sorumluluk ........................................................... 304
V. Çatma Hükümlerinde Sorumluluk..................................................... 305
A. Kusursuz Çatma ............................................................................ 305

B. Kusurlu Çatma .............................................................................. 305
1. Bir Tarafın Kusuru ile Çatma ..................................................... 305
2. Ortak Kusurlu Çatma ................................................................ 306
C. Vasıtalı (Kıyasen) Çatma ............................................................... 308
VI. Tazminat Davası ............................................................................... 308
§ 21. Kurtarma ...................................................................................... 309
I. Genel Olarak ...................................................................................... 309
II. Uluslararası Düzenlemeler ................................................................ 310
III. Türk Ticaret Kanunu’nda Kurtarmanın Tanımı ve Unsurları ............ 310
A. Tanımı ........................................................................................... 310
B. Unsurları ....................................................................................... 311
1. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet ... 311
2. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye Maruz Kalmış Olması............................................... 312
3. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olma ................................ 312
4. Faydalı Sonuç (No Cure – No Pay) ............................................ 314
III. Kurtarma Ücreti ............................................................................... 315
IV. Kurtarma Sözleşmesi ....................................................................... 318
V. Özel Tazminat ................................................................................... 320
VI. Zamanaşımı ...................................................................................... 321
VII. İnsan Kurtarma ............................................................................... 321
BEŞİNCİ BÖLÜM
DENİZ İCRA HUKUKU
§ 22. Gemi Haczi ................................................................................... 323
I. Genel Olarak ...................................................................................... 323
II. Uygulanacak Hukuk ........................................................................... 325
III. Gemi, Menkul Maldır Ancak Gayrımenkul Gibi İşlem Görür ............ 325
IV. İhtiyati Haciz .................................................................................... 326
A. Genel Olarak ................................................................................. 326
B. Deniz Alacakları ............................................................................ 326
C. İhtiyati Haciz İsteyebilme Hakkı .................................................... 328
1. Genel Olarak ............................................................................. 328
2. İcra İflas Kanunu ile İlişki .......................................................... 330
3. Alacak Deniz Alacağı Olmalıdır ................................................. 330
4. Alacak Muaccel Olmalıdır ......................................................... 330
5. Rehinli Alacakların Durumu ...................................................... 332

D. Yetkili Mahkeme .......................................................................... 333
V. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi .............................................. 337
VI. Alacaklı Tarafından Teminat Yatırılması ve Teminatın Artırılması/Azaltılması ...................................................................... 337
VII. İhtiyati Haczin Yapılması ................................................................. 340
A. Genel Olarak ................................................................................. 340
B. Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri .............................. 340
C. İhtiyati Haczin Kapsamı ................................................................ 343
Ç. Geminin Haczedildiği Zamandaki Durumunun Korunması ile İdaresi ve İşletilmesi Masraflarının Alacaklıdan Alınması ........ 343
D. İhtiyati Haciz Hakkının Kullanılması .............................................. 348
E. Geminin Serbest Bırakılması ......................................................... 349
1. Gemi Değeri Depo Edilerek Geminin Serbest Bırakılması ........ 349
2. Alacak Miktarınca Teminat Yatırarak İhtiyati Haczin Kaldırılması .............................................................................. 351
3. Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz ............................. 351
VIII. Rehinli Alacakların Takibi ............................................................... 352
A. Rehnin Feriliği İlkesi ...................................................................... 352
B. İflas Yoluyla Takip Hakkı ............................................................... 353
C. Diğer Takip Yolları ......................................................................... 354
D. Rehinli Alacaklıların Takip Hakkı ................................................... 354
1. Kanunî ve Akdî Hapis Hakkı ve Rehin Hakkı .............................. 354
2. İpotek Sahipleri ........................................................................ 357
IX. Cebrî Satış ........................................................................................ 359
A. Haciz ............................................................................................. 359
B. Paraya Çevirme ............................................................................. 360
C. Yabancı Sicile Kayıtlı Gemilerin Satışı İçin Hazırlıklar .................... 360
D. Artırmanın İlanı ............................................................................ 362
E. Vaktinden Evvel Satış .................................................................... 363
1. Genel Olarak ............................................................................. 363
2. Mali Nedenlerle Vaktinden Evvel Satış ..................................... 364
3. Faciaların Önlenmesi Amacıyla Vaktinden Evvel Satış ............. 366
F. Satış ve İhalenin Sonucu .............................................................. 371
X. Eşya Hakkında ................................................................................... 373
A. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması ................................................ 373
B. İlâmlı İcra ...................................................................................... 374
C. İlamsız İcra .................................................................................... 374
EK:.............................................................................................................. 381
DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI ....................... 381

 

 • Açıklama
  • İÇİNDEKİLER
   BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ..................................................................................... 4
   KISALTMALAR ...................................................................................................22
   § 1. Giriş, Kısa Tarihçe, Temel Kaynaklar ve Görevli ve Yetkili Mahkeme ... 25
   I. Giriş ...................................................................................................... 25
   II. Kısa Tarihçe ......................................................................................... 27
   III. Temel Kaynaklar ................................................................................. 29
   A. Kanunlar ......................................................................................... 29
   B. Uluslararası Andlaşmalar ................................................................ 31
   IV. Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................................................................................... 33
   BİRİNCİ BÖLÜM
   GEMİ
   § 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri ...................................... 39
   I. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Hukuki Niteliği ............................ 39
   A. Genel Olarak ................................................................................... 39
   B. Tanımı ve Yasal Unsurları ............................................................... 39
   C. Geminin Hukuki Niteliği .................................................................. 40
   II. Geminin Türleri ve Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri ...................... 41
   A. Geminin Türleri ve TTK.’nın Uygulama Alanı .................................. 41
   1. Geminin Türleri .......................................................................... 41
   2. Türk Ticaret Kanunu’nun Uygulama Alanı .................................. 42
   B. Geminin Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri ................................... 43
   1. Genel Olarak ............................................................................... 43
   2. Bütünleyici Parça ve Eklenti Olmanın Hukuki Sonucu ................ 44
   § 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar . 45
   I. Geminin Adı ......................................................................................... 45
   II. Tanıma İşareti ..................................................................................... 45
   III. Bağlama Limanı .................................................................................. 46
   IV. Tonajı ................................................................................................. 47
   V. Klası (Sınıfı) ......................................................................................... 48
   A. Genel Olarak ................................................................................... 48

   B. Klas, Geminin Kamu Düzenine Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesidir ............................................................................. 50
   C. Tarafların Akit Yapma Amacı Geminin Klas Denetiminden Geçirilmesidir ................................................................................. 51
   D. Klas Denetimi Deneme Sürüşüyle Yapılır ....................................... 52
   E. Tersanenin Edimini İfası Klas Onayından Sonra Gerçekleşir ve Ücret Talep Hakkı Bundan Sonra Doğar ......................................... 56
   F. Uluslararası sözleşmelerdeki Kamu Düzenine İlişkin Düzenlemelerin Denetimi Klas Kuruluşu Tarafından Yapılır ........... 59
   G. Gemi Klas İşlemi Bitmeden Ayrılmaya Hazır Olmaz ....................... 60
   VI. Geminin Milliyeti – Türk Bayrağı Çekme ............................................ 60
   A. Genel Olarak ................................................................................... 60
   B. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması ve Kullanılması ........... 62
   1. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kazanılması ................................ 62
   a. Türk Bayrağı Çekebilecek Gemiler ......................................... 62
   2. Yabancı Bir Geminin Türk Bayrağı Çekebilmesinin Koşulları ..... 64
   3. Bir Türk Gemisinin Yabancı Bayrak Çekebilmesinin Koşulları .... 65
   4. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılması ................................ 65
   a. Genel Olarak .......................................................................... 65
   b. Kural ....................................................................................... 66
   c. Gemi Tasdiknamesinin İstisnaları (Gemi Tasdiknamesi Olmadan Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılabilmesi) ..... 66
   C. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kaybedilmesi ................................... 67
   Ç. Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS.) Kanunu Çerçevesinde Türk Bayrağı Çekme Hakkı ...................................................................... 68
   1. Genel Olarak ............................................................................... 68
   2. TUGSK. Çerçevesinde Bayrak Çekme Hakkı ................................ 68
   § 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi .......................................... 69
   I. Gemi Niteliğinin Edinimi ...................................................................... 69
   II. Gemi Niteliğinin Sona Ermesi .............................................................. 70
   A. Kurtarılamayacak Şekilde Batma .................................................... 70
   B. Tamir Kabul Etmez ve Tamire Değmez Gemi ................................. 70
   § 5. Gemi Sicilleri .................................................................................... 71
   I. Genel Olarak ........................................................................................ 71
   II. Millî Gemi Sicili .................................................................................... 73
   A. Gemi Sicilini Tutma Yetkisi, Aleniyet ve Sorumluluk ...................... 73
   1. Genel Olarak ............................................................................... 73
   2. Gemi Sicilini Tutma Yetkisi ve Yetkili Sicil Müdürlüğü ................ 74

   3. Aleniyet ...................................................................................... 75
   4. Sicilin Tutulmasından Sorumluluk .............................................. 75
   B. Gemilerin Sicile Tescili .................................................................... 75
   1. Gemi Siciline Tescili .................................................................... 75
   a. Tescili Zorunlu Gemiler .......................................................... 75
   b. Tescili İhtiyari Gemiler ........................................................... 76
   2. Gemi Siciline Tescili Hukuken Mümkün Olmayan Gemiler ........ 76
   3. Tescil Usulü ................................................................................ 76
   a. Talep Üzerine Tescil ............................................................... 76
   b. Sicil İşlemlerini Yaptırmaya Davet .......................................... 77
   C. Gemilerin Sicilden Terkini (Silinmesi) ............................................. 78
   1. İstem Üzerine Terkin .................................................................. 78
   2. Re’sen Terkin .............................................................................. 79
   a. Genel Olarak .......................................................................... 79
   b. Özel Durumlar ........................................................................ 79
   Ç. Gemi Sicilindeki Kayıtlar ve Hukuki Etkileri .................................... 80
   1. Açıklayıcı - Kurucu Etki ............................................................... 80
   2. Karineler ve Gemi Siciline Güven ............................................... 81
   a. Karineler ................................................................................. 81
   b. Sicile Güven İlkesi .................................................................. 81
   D. Sicilin Tadili, Tashihi, İtiraz ve Şerh................................................. 82
   1. Sicilin Tadili ve Tashihi ................................................................ 82
   2. İtirazın Sicile Kaydı ...................................................................... 83
   3. Sicile Şerh Verilmesi ................................................................... 83
   III. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil ..................................................... 84
   A. Genel Olarak ................................................................................... 84
   B. Yapının Tescili ................................................................................. 85
   C. Yapının Terkini ................................................................................ 85
   IV. Türk Uluslararası Gemi Sicili .............................................................. 86
   A. Genel Olarak ................................................................................... 86
   B. TUGSK.’nın İrdelenmesi .................................................................. 87
   1- Kuruluş, Tanım ve Amaç ............................................................. 87
   2- TUGS.’a Tescil Koşulları .............................................................. 88
   3- Gemi Adamı Çalıştırılması Kabotaj Hakkına İlişkin Düzenleme . 88
   4- Bayrak Çekme Hakkı ................................................................... 89
   5- Mali Hükümler ........................................................................... 89
   V. Bağlama Kütüğü .................................................................................. 89
   § 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar .............................................................. 90

   I. Genel Olarak ........................................................................................ 90

   II. Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı ........................................................... 91
   A. Gemi Mülkiyetinin Edinimi ............................................................. 91
   1. Gemi Mülkiyetinin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Edinimi ...... 91
   a. Hukuki İşlem Yoluyla .............................................................. 91
   b. Hukuki İşlem Dışında Yollarla Edinimi (Aslen Kazanım) ......... 93
   2. Gemi Mülkiyetinin Kamu Hukukuna Göre Edinimi ..................... 95
   a. Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu (10/07/1940 tarihli ve 3894 Sayılı) Hükümlerine Göre .............................................. 95
   b. TCK. Hükümlerine Aykırılık Sebebiyle ................................... 96
   c. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerine Göre ............... 96
   B. Gemi Mülkiyetinin Kaybedilmesi .................................................... 96
   1. Geminin Zıyaı .............................................................................. 96
   2. Terk ............................................................................................ 97
   3. Kazandırıcı Zamanaşımı .............................................................. 97
   4. Sicile Kayıtlı Gemi Payı ile İştirak Payı Üzerindeki Mülkiyetin Sona Ermesi ............................................................................... 97
   III. Gemi İpoteği....................................................................................... 97
   A. Genel Olarak ................................................................................... 97
   B. Tanımı ve Kurulması ....................................................................... 99
   1. Tanımı ......................................................................................... 99
   2. Kurulması ................................................................................. 100
   C. İpotek Hakkının Kapsamı .............................................................. 102
   1. Gemi ve Kira ............................................................................. 102
   2. Sigorta Tazminatı ...................................................................... 103
   3. Kamulaştırma Bedeli Tazminat İstemleri.................................. 103
   Ç. İpotek Hakkının Derecesi ve İpoteğin Devri ile Değiştirilmesi ..... 104
   1. İpotek Hakkının Derecesi .......................................................... 104
   2. İpoteğin Devri ile Değiştirilmesi ............................................... 105
   D. İpotekli Alacaklının Hakları ........................................................... 106
   1. Alacak Muaccel Olduktan Sonraki Zaman Diliminde ................ 106
   2. Alacak Muaccel Olmadan Önceki Zaman Diliminde ................. 106
   E. İpoteğin Sona Ermesi ve Sicilden Terkini ...................................... 107
   F. İpoteğin Özel Türleri ..................................................................... 109
   1. Birlikte Gemi İpoteği................................................................. 109
   2. Üst Sınır (Maksimal) İpotek ...................................................... 110
   3. Yabancı Para Üzerinden İpotek ................................................ 110
   4. Kıymetli Evraktan Doğan Borçlar İçin Gemi İpoteği .................. 111
   5. Sabit Değerli İpotek .................................................................. 111
   6. Yapı İpoteği............................................................................... 112
   7. Kanuni İpotek ........................................................................... 112

   IV. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı .............................................................. 113
   § 7. Geminin Borda Evrakı ..................................................................... 113
   İKİNCİ BÖLÜM
   DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ
   § 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi ........................................... 115
   I. Donatan – Geminin Mülkiyetine Sahip Olan ...................................... 115
   A. Tanımı ve Unsurları ...................................................................... 115
   1. Tanımı ....................................................................................... 115
   2. Unsurları ................................................................................... 115
   B. Donatanın Tacir Sıfatı ................................................................... 116
   II. Gemi İşletme Müteahhidi – Geminin Mülkiyetine Sahip Olmayan Donatan ........................................................................ 116
   A. Tanımı ........................................................................................... 116
   B. Unsurları ....................................................................................... 116
   C. Gemi İşletme Müteahhidinin Hukuki Konumu ............................. 117
   1. Gemi Maliki ile Olan Hukuki İlişkisi ........................................... 117
   2. Üçüncü Kişilerle Olan Hukuki İlişkisi ......................................... 118
   Ç. Gemi Malikinin Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Konumu ................ 118
   § 9. Donatma İştiraki ............................................................................ 119
   I. Donatma İştirakinin Tanımı ve Unsurları ........................................... 119
   A. Tanımı ........................................................................................... 119
   B. Unsurları ....................................................................................... 120
   1. Kişi Unsuru ............................................................................... 120
   2. Gemi Üzerinde Paylı (Müşterek) Mülkiyet Bulunmalıdır .......... 120
   3. Gemi Bütün Paylı Ortaklar Adına ve Hesabına İşletilmelidir .... 120
   4. Sözleşme Unsuru ...................................................................... 120
   5. Gemin Suda Hareket Etmesini Gerektirecek Bir Amaca Özgülenmesi ............................................................................ 121
   6. Geminin Suda Ticari Bir Amaç İçin İşletilmesi........................... 121
   II. Donatma İştirakinin Tescili ................................................................ 121
   III. Donatma İştirakinin Yönetimi ve Temsili ......................................... 122
   A. Genel Olarak ................................................................................. 122
   B. Donatma İştirakinin Temsili .......................................................... 122
   C. Donatma İştirakinin Yönetimi ....................................................... 123
   Ç. Kâr ve Zarara Katılım ile Masraflar ............................................... 123

   D. İştirak Payının Hukuki İşlemlere Konu Olması .............................. 124
   1. Temliki (Devri) .......................................................................... 124
   2. Rehni ........................................................................................ 124
   IV. Gemi Müdürü .................................................................................. 125
   A. Atanması ve Azli ........................................................................... 125
   B. Görev ve Yetkileri ......................................................................... 125
   1. Yönetim .................................................................................... 125
   2. Temsil ....................................................................................... 126
   a. Genel Temsil Yetkisi ............................................................. 126
   b. Özel Temsil Yetkisi ............................................................... 126
   c. Yetkilerin Sınırlandırılması .................................................... 127
   3. Gemi Müdürünün Yükümlülükleri ............................................ 127
   a. Özen Yükümlülüğü ............................................................... 127
   b. Defter Tutma ve Belgeleri Saklama Yükümlülüğü ................ 127
   c. Bilgi ve Hesap Verme Yükümlülüğü ...................................... 127
   V. Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ve Yetkili Mahkeme.. 128
   VI. Donatma İştirakinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi ................................. 128
   A. Sona Ermesi .................................................................................. 128
   1. İradi Sona Erme Sebepleri ........................................................ 128
   a. Fesih Kararı .......................................................................... 128
   b. Geminin Devri ...................................................................... 128
   2. Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkma Talebi Sonucu Mahkeme Kararı İle Fesih ......................................................................... 129
   3. Donatma İştirakinin İflası ......................................................... 129
   B. Donatma İştirakinin Tasfiyesi ....................................................... 130
   § 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar ........................................................................................ 130
   I. Donatanın Sorumluluğu ..................................................................... 130
   A. Genel Olarak ................................................................................. 130
   B. Donatanın Sorumluluğuna İlişkin Özel Düzenlemeler .................. 132
   1. TTK.’dan Doğan Sorumluluğu ................................................... 132
   a. Gemi Adamlarının ve Kılavuzların Görevlerini İfa Ederken Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu ...................................... 132
   b. Kaptanın Yasal Temsil Yetkisine Dayanarak Akdettiği Hukuki İşlemlerden Doğan Sorumluğu ................................ 135
   c. Müşterek Avaryada Kurtarılan Gemi ve Navlun Sebebiyle Sorumluluğu ......................................................................... 136
   ç. Çatma ve Kurtarma Sebebiyle Donatanın Sorumluluğu ....... 136
   2. Çevre Kanunu’ndan Doğan Sorumluluk ................................... 136

   II. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması ................................... 137
   A. Genel Olarak ................................................................................. 137
   B. Sorumluluğun Sınırlandırılmasında Sistem ................................... 140
   § 11. Gemi Adamları ............................................................................. 145
   I. Kaptan ................................................................................................ 146
   A. Kaptanın Görevleri ....................................................................... 146
   1. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olup Olmadığına Dikkat Etme Görevi ...................................................................................... 146
   2. Geminin Yüklemeye ve Boşaltmaya Elverişli Olup Olmadığına Dikkat Etme Görevi ................................................................. 146
   3. Yabancı Mevzuata Uyma .......................................................... 146
   4. Yola Çıkma ................................................................................ 146
   5. Gemide Hazır Bulunma ............................................................ 147
   6. Gemi Jurnali Tutma Görevi ....................................................... 147
   7. Deniz Raporu Tutma Görevi ..................................................... 148
   B. Kaptanın Yetkileri ......................................................................... 149
   1. Donatanı Temsil Yetkisi ............................................................ 149
   a. Kapsamı ................................................................................ 149
   b. Kaptanın Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ........................ 150
   c. Fesihten Sonra Kaptanın Yetkilerinin Kaldırılması ................ 150
   ç. Kaptanın Vekâletsiz İş Görmesi ............................................ 150
   2. Taşıyanı Temsil Yetkisi .............................................................. 151
   3. Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi ...................................................... 151
   C. Kaptanın Hukuki Sorumluluğu ...................................................... 152
   1. Özen Yükümlülüğü ................................................................... 152
   2. Sorumluluğu ............................................................................. 152
   II. Diğer Gemi Adamları ......................................................................... 152
   § 11. Gemi Acenteleri ........................................................................... 153
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 153
   II. Acentelerin Türleri ............................................................................ 155
   III. Acentenin Temsil Yetkisi .................................................................. 155
   IV. Acentenin Belirlenmesi .................................................................... 158
   V. Acentenin Görevlendirilmesi ............................................................ 160

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
   § 12. Gemi Kira Sözleşmesi ................................................................... 163
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 163
   II. Tanımı, Unsurları ve Türleri............................................................... 163
   A. Tanımı ........................................................................................... 163
   B. Unsurları ....................................................................................... 164
   C. Türleri ........................................................................................... 164
   III. Sözleşmenin Kurulması ve Gemi Siciline Şerh .................................. 164
   A. Sözleşmenin Kurulması ................................................................ 164
   B. Gemi Siciline Şerh ......................................................................... 166
   IV. Tarafların Hak ve Borçları ................................................................ 167
   A. Kiralayanın Borçları ve Hakları ...................................................... 167
   1. Borçları ..................................................................................... 167
   2. Hakları ...................................................................................... 168
   B. Kiracının Borçları ve Hakları .......................................................... 168
   1. Borçları ..................................................................................... 168
   2. Hakları ...................................................................................... 170
   V. Zamanaşımı ....................................................................................... 170
   § 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties) ............................ 170
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 170
   II. Tanımı, Hukuki Niteliği, Kurulması ve Tarafları ................................. 171
   A. Tanımı ve Hukuki Niteliği .............................................................. 171
   1. Tanımı ....................................................................................... 171
   2. Hukuki Niteliği .......................................................................... 172
   B. Kurulması, Şekli, Tarafları ile Tarafların Hakları ve Borçları .......... 173
   1. Kurulması ve Şekli .................................................................... 173
   2. Tarafları .................................................................................... 173
   3. Tarafların Borçları ve Hakları .................................................... 174
   a. Tahsis Edenin Borçları ve Hakları ......................................... 174
   b. Tahsis Olunanın Borçları ve Hakları ..................................... 175
   4. Zamanaşımı .............................................................................. 176
   § 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri ............................. 176
   I. Navlun Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Diğer İlgili Kişiler ve Çeşitleri ............................................................................................... 176
   A. Tanımı ve Unsurları ...................................................................... 176
   1. Tanımı ....................................................................................... 176

   2. Unsurları ................................................................................... 177
   a. Eşya (Yük) Taşınmasının Üstlenilmesi .................................. 177
   b. Taşımanın Deniz Yolu ile Yapılması ...................................... 177
   c. Taşımanın Gemi ile Yapılması ............................................... 178
   ç. Eşyanın Taşıyanın Zilyetliğine Girmiş Olması ........................ 178
   d. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması ................. 178
   B. Navlun Sözleşmesinin Tarafları ve Diğer İlgili Kişiler .................... 179
   1.Tarafları ..................................................................................... 179
   a. Taşıyan ................................................................................. 179
   b. Taşıtan ................................................................................. 179
   2. Diğer İlgili Kişiler ....................................................................... 180
   a. Fiilî Taşıyan ......................................................................... 1810
   b. Yükleten ............................................................................... 181
   c. Gönderilen ........................................................................... 181
   C. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Kurulması ..................... 182
   1. Navlun Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ...................................... 182
   2. Navlun Sözleşmesinin Kurulması .............................................. 182
   Ç. Navlun Sözleşmesinin Çeşitleri ..................................................... 183
   1. Genel Olarak ............................................................................. 183
   2. Yolculuk Çarteri (Voyage Charter) Sözleşmeleri ....................... 184
   a. Tam Yolculuk Çarteri Sözleşmesi.......................................... 184
   b. Kısmi Yolculuk Çarteri Sözleşmesi ........................................ 184
   3. Kırkambar Sözleşmesi .............................................................. 185
   4. Asıl Navlun – Alt Navlun Sözleşmeleri ...................................... 186
   II. Navlun Sözleşmesinin İfası ................................................................ 187
   A. Yolculuğa/Sefere Hazırlık ............................................................. 187
   1. Sözleşmede Kararlaştırılan Geminin Kullanılması .................... 187
   2. Geminin Yükleme Limanına Getirilmesi ................................... 188
   3. Geminin Yolculuğa/Sefere Elverişli Halde Bulundurulması ...... 189
   a. Denize Elverişli Gemi ............................................................ 189
   b. Yola Elverişli Gemi ................................................................ 190
   c. Yüke Elverişli Gemi ............................................................... 191
   B. Yükleme ........................................................................................ 191
   1. Yüklemeye Hazırlık İhbarı ve Belgeler ...................................... 192
   2. Yükleme – İstif İşlemleri ve Giderleri ........................................ 193
   3. Güvertede Taşınan Eşya ........................................................... 194
   4. Yükleme İçin Bekleme Süreleri ................................................. 194
   a. Genel Olarak ........................................................................ 194
   b. Starya Süresi (Yükleme Süresi - Laytime) ............................. 195
   c. Sürastarya Süresi (Demuraj) ................................................. 196

   ç. Yükleme Sürelerinin Hesaplanması ve Süreleri Etkileyen Durumlar .............................................................................. 198
   d. Bekleme Süreleri İçinde Hiç Yükleme Yapılmaması veya Eksik Yükleme Yapılması ............................................................... 199
   D. Yolculuk ........................................................................................ 200
   E. Boşaltma ....................................................................................... 201
   1. Boşaltmada Bekleme Süreleri .................................................. 201
   a. Genel Olarak ........................................................................ 201
   b. Boşaltma İçin Hazırlık Bildirimi ............................................ 201
   c. Boşaltma Süresi (Starya) ...................................................... 202
   ç. Sürastarya Süresi ve Parası................................................... 203
   2. Boşaltma Sürelerinin Hesaplanması ve Süreleri Etkileyen Durumlar ................................................................................. 204
   3. Boşaltmanın Hiç veya Süresinde Yapılmaması ......................... 204
   F. Yükleme / Boşaltmada Hızlandırma Parası (Dispatch Money)...... 205
   III. Taşıma Senetleri ............................................................................... 206
   A. Konişmento (Bill of Lading) .......................................................... 206
   1. Tanımı ....................................................................................... 206
   2. Türleri ....................................................................................... 206
   3. Düzenlenmesi ........................................................................... 207
   4. Konişmentonun Muhtevası ...................................................... 207
   5. Konişmentonun Hükümleri ...................................................... 208
   a. Kıymetli Evrak Olma Niteliği ................................................. 208
   b. Konişmentonun Eşyayı Temsil Niteliği ................................. 210
   6. Konişmentonun İspat İşlevi ...................................................... 211
   a. Hukuki İlişkiyi İspat İşlevi ...................................................... 211
   b. Taşıyanı İspat İşlevi .............................................................. 211
   c. Eşyanın Genel Olarak Cinsini, İşaretlerini, Koli veya Parça Adedini, Ağırlık ve Miktarını İspat İşlevi .............................. 212
   ç. Navlunu İspat İşlevi .............................................................. 213
   d. Yükleten Tarafından Konişmentoya Verilen Garantiler ....... 213
   B. Diğer Taşıma Senetleri .................................................................. 214
   § 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller ..... 215
   I. Genel Olarak Uluslararası Hukuk’ta ve Ulusal Hukukta Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenlenmesi ........................................................ 215
   II. Taşıyanın Sorumluluğunun Sebepleri ve Sorumluluktan Kurtulabilme Halleri ................................................................................................ 218
   A. Geminin Başlangıçta Denize, Yola ve Yüke Elverişli Olması .......... 218
   B. Eşyanın Zıyaı veya Hasara Uğraması ya da Eşyanın Geç Teslimi ... 218

   1. Sorumluluk Koşulları ................................................................ 218
   2. Sorumluluktan Kurtulma Halleri ............................................... 221
   a. Genel Olarak ........................................................................ 221
   b.Taşıyanın Kendisinin ve Adamlarının Kusursuzluğunu İspat Etmesi ......................................................................... 222
   c. Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluk Halleri ................................. 223
   ç. Taşıyanın Muhtemel Sorumsuzluk Halleri ............................ 226
   III. Eşyanın İncelenmesi ve Bildirim ....................................................... 227
   A. Eşyanın İncelenmesi ..................................................................... 227
   B. Bildirim ......................................................................................... 228
   IV. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı ve Bu Hakkın Kaybı ... 229
   A. Sorumluluk Sınırları ...................................................................... 229
   1. Eşyanın Zıyaa veya Hasara Uğraması Halinde .......................... 229
   a. Zararın Tespiti ...................................................................... 229
   b. Sorumluluğun Sınırı .............................................................. 230
   2. Eşyanın Geç Teslim Edilmesi Halinde ....................................... 232
   3. Sınırların Birlikte Uygulanması ................................................. 232
   B. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ........................ 232
   V. Taşıyanın ve Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu...................... 233
   VI. Yükün Zıyaı ve Hasarından ya da Geç Tesliminden Doğan Dava Hakkının Düşmesi ................................................................... 234
   VIII. Zamanaşımı ................................................................................... 234
   VIII. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Emredici Hükümler ve Uygulanmadığı Haller ..................................................................... 234
   A. Emredici Niteliği Haiz Hükümler ................................................... 234
   B. Emredici Hükümlerin Uygulanmadığı Haller (Emredici Hükümlerin İstisnaları) ................................................. 236
   1. Yolculuk / Sefer Çarteri Sözleşmesi .......................................... 236
   2. Canlı Hayvan Taşıması .............................................................. 237
   2. Güverte Yükü .......................................................................... 2378
   4. Taşımanın Yüklemeden Önce ve Boşaltmadan Sonraki Safhaları ...................................................................... 240
   5. Mutad (Alışılmış) Taşıma İşlerinden Olmayan Sözleşmeler ...... 241
   6. Müşterek Avaryaya İlişkin Anlaşmalar ..................................... 242
   IX. Taşımanın İcra Edilmesinin Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu ............................................ 242
   A. Fiilî Taşıyan (Taşıyıcı) Kavramı ...................................................... 242
   B. Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu ........................................................... 242

   § 16. Taşıyanın Hakları .......................................................................... 244
   I. Navlun Alacağı ve Diğer Alacaklar ...................................................... 244
   A. Navlun Alacağı Hakkı .................................................................... 244
   1. Genel Olarak ............................................................................. 244
   2. Navlun Miktarının Belirlenmesi ................................................ 244
   a. Genel Olarak ........................................................................ 244
   c. Navlun Alacağının Muacceliyeti ........................................... 245
   ç. Navlun Alacağının Borçlusu .................................................. 245
   B. Diğer Alacaklar.............................................................................. 246
   II. Eşyanın Zıyaa ve Hasara Uğramasının Navlun Alacağına Etkisi ......... 246
   A. Eşyanın Hasara Uğraması ............................................................. 246
   B. Eşyanın Zıyaa Uğraması ................................................................ 247
   III. Taşıyanın Kanundan Doğan Rehin Hakkı (Hapis Hakkı) .................... 247
   § 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi............................................... 250
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 250
   II. Navlun Sözleşmesini Hükümden Düşüren Haller .............................. 251
   A. Geminin Zayi Olması veya Denize Elverişsiz Hale Gelmesi ........... 251
   1. Geminin Zayi Olması................................................................. 251
   a. Yolculuk Başlamadan Önce Geminin Zayi Olması ................ 251
   b. Yolculuk Başladıktan Sonra Gemini Zayi Olması .................. 251
   2. Geminin Denize Elverişsiz Hale Gelmesi ................................... 252
   B. Yükün Zayi Olması ........................................................................ 252
   1. Yolculuk Başlamadan Önce ...................................................... 252
   a. Eşya Sözleşmede Ferden Belirlenmişse ............................... 252
   b. Eşya Navlun Sözleşmesinde Tür veya Cinsi ile Belirlenmişse ....................................................................... 253
   2. Yolculuk Başladıktan Sonra ...................................................... 253
   a. Eşyanın Tamamının Zayi Olması Durumu ............................. 253
   b) Eşyanın Bir Kısmının Zayi Olması Durumu ........................... 254
   II. Tarafların (Taşıyan veya Taşıtanın) Belirli Kanuni Sebeplerle Navlun Sözleşmesini Feshetmesi .................................................................. 254
   A. Taraflara Fesih Hakkı Veren Hal ................................................... 254
   B. Tarafların Fesih Hakkına Sahip Olmadığı Hâller ............................ 255
   III. Taşıtanın Navlun Sözleşmesini Feshetmesi ...................................... 256
   A. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi .......................................................... 256
   B. Kırkambar Sözleşmesi ................................................................... 256
   § 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi ........................................ 257
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 257

   II. Tanımı ............................................................................................... 258
   III. Sözleşmenin Kurulması Hukuki Niteliği ve Tarafları ......................... 259
   A. Kurulması...................................................................................... 259
   B. Hukuki Niteliği .............................................................................. 259
   C. Tarafları ........................................................................................ 260
   1. Taşıyan – Fiilî Taşıyan ............................................................... 260
   a. Taşıyan ................................................................................. 260
   b. Fiilî Taşıyan ........................................................................... 260
   2. Yolcu ......................................................................................... 261
   Ç. Bagaj ............................................................................................. 262
   IV. Tarafların Borçları ve Hakları ........................................................... 263
   A. Genel Olarak ................................................................................. 263
   B. Yolcunun Borç ve Yükümlülükleri ................................................. 263
   1. Taşıma Ücretini Ödeme Borcu ................................................. 263
   2. Kaptanın Talimatlarına Uyma Yükümlülüğü ............................. 264
   3. Bagaj Hakkında Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü ..................... 264
   4. Gemiye Zamanında Gelme Yükümlülüğü ................................. 265
   B. Taşıyanın Borçları ......................................................................... 265
   1. Yolculuğu Zamanında Yapma ................................................... 265
   2. Yolcuyu Sağ – Salim Taşıma ...................................................... 266
   3. Yolcu Beraberindeki Bagajı Taşıma .......................................... 266
   4. Sorumluluk Sigortası Yaptırma ................................................. 267
   V. Taşıyanın Sorumluluğu ..................................................................... 267
   A. Yolcunun Ölümü ve Yaralanmasından Sorumluluk ve Sınırı .... 267
   1. Genel Olarak ............................................................................. 267
   2. Gemi Kazası Sonucu Yolcunun Yaralanması veya Ölümü ......... 268
   a. Taşıyanın Kusursuz Sorumluluğu.......................................... 268
   b. Taşıyanın Sorumluluğunun Yasal Sınırı ................................ 268
   3. Gemi Kazası Dışında Bir Sebep Yüzünden Yolcunun Ölümü veya Yaralanması ............................................................................. 270
   B. Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğramasından ya da Geç Teslim Edilmesinden Sorumluluk ve Sınırı ............................................... 270
   1. Genel Olarak ............................................................................. 270
   2. Kabin Bagajı .............................................................................. 271
   3. Kabin Bagajı Dışındaki Bagaj ..................................................... 272
   4. Kıymetli Eşya ............................................................................ 272
   C. Taşımanın Kısmen ya da Tamamen Fiilî Taşıyana Bırakılması Durumunda Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu .................. 273
   Ç. Sorumluluk Sınırlarının Sözleşme ile Değiştirilebilirliği ................ 274
   D. Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı ........................ 274

   VI. Zamanaşımı ...................................................................................... 275
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   DENİZ KAZALARI
   § 19. Müşterek Avarya .......................................................................... 277
   I. Müşterek Avarya Kavramı ve Kısa Tarihçesi ....................................... 277
   II. Müşterek Avaryaya Uygulanması Gereken Hükümler ...................... 280
   III. Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları ......................................... 281
   A. Tanımı ........................................................................................... 281
   B. Unsurları ....................................................................................... 282
   1. Gemi ve Yükün Müşterek Deniz Serüvenine Atılmış Olması .... 282
   2. Gemi ve Yükün Müşterek Bir Tehlike İle Karşılaşmış Olması .... 283
   3. Müşterek Tehlikeden Gemi ve Yükü Korumak Amacıyla Olağanüstü Bir Fedakârlık veya Olağanüstü Bir Masraf Yapılmış Olması ....................................................................... 284
   4. Fedakârlığın İradi Yapılması ...................................................... 285
   5. Fedakârlığın Makul Olması ....................................................... 286
   6. Fedakârlığın Faydalı Sonuç Vermesi ......................................... 287
   IV. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar .................................. 287
   V. İkame Masrafları ............................................................................... 288
   VI. Belli Başlı Müşterek Avarya Türleri .................................................. 289
   A. Denize Yük Atılması ...................................................................... 289
   B. Karaya Oturtma ............................................................................ 290
   C. Yüzdürmede Makine ve Kazanlara Verilen Zarar.......................... 291
   Ç. Hafifletme ..................................................................................... 292
   D. Yangın Söndürme ......................................................................... 293
   E. Barınma ........................................................................................ 294
   F. Geçici Tamir .................................................................................. 296
   G. Kurtarma ...................................................................................... 297
   VI. Dispeç .............................................................................................. 298
   § 20. Çatma ........................................................................................... 301
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 301
   II. Çatma Fiilînin Uluslararası Alanda Düzenlenmesi ............................. 301
   III. Çatma Fiilinin Tanımı Unsurları ........................................................ 303
   IV. Çatmada Hukuki Sorumluluk ........................................................... 304
   V. Çatma Hükümlerinde Sorumluluk..................................................... 305
   A. Kusursuz Çatma ............................................................................ 305

   B. Kusurlu Çatma .............................................................................. 305
   1. Bir Tarafın Kusuru ile Çatma ..................................................... 305
   2. Ortak Kusurlu Çatma ................................................................ 306
   C. Vasıtalı (Kıyasen) Çatma ............................................................... 308
   VI. Tazminat Davası ............................................................................... 308
   § 21. Kurtarma ...................................................................................... 309
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 309
   II. Uluslararası Düzenlemeler ................................................................ 310
   III. Türk Ticaret Kanunu’nda Kurtarmanın Tanımı ve Unsurları ............ 310
   A. Tanımı ........................................................................................... 310
   B. Unsurları ....................................................................................... 311
   1. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Kurtarılmasına Yönelik Faaliyet ... 311
   2. Su Aracı veya Diğer Eşyanın Seyrüsefere Elverişli Sularda Tehlikeye Maruz Kalmış Olması............................................... 312
   3. Kurtarma Faaliyetinde Bulunulmuş Olma ................................ 312
   4. Faydalı Sonuç (No Cure – No Pay) ............................................ 314
   III. Kurtarma Ücreti ............................................................................... 315
   IV. Kurtarma Sözleşmesi ....................................................................... 318
   V. Özel Tazminat ................................................................................... 320
   VI. Zamanaşımı ...................................................................................... 321
   VII. İnsan Kurtarma ............................................................................... 321
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   DENİZ İCRA HUKUKU
   § 22. Gemi Haczi ................................................................................... 323
   I. Genel Olarak ...................................................................................... 323
   II. Uygulanacak Hukuk ........................................................................... 325
   III. Gemi, Menkul Maldır Ancak Gayrımenkul Gibi İşlem Görür ............ 325
   IV. İhtiyati Haciz .................................................................................... 326
   A. Genel Olarak ................................................................................. 326
   B. Deniz Alacakları ............................................................................ 326
   C. İhtiyati Haciz İsteyebilme Hakkı .................................................... 328
   1. Genel Olarak ............................................................................. 328
   2. İcra İflas Kanunu ile İlişki .......................................................... 330
   3. Alacak Deniz Alacağı Olmalıdır ................................................. 330
   4. Alacak Muaccel Olmalıdır ......................................................... 330
   5. Rehinli Alacakların Durumu ...................................................... 332

   D. Yetkili Mahkeme .......................................................................... 333
   V. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi .............................................. 337
   VI. Alacaklı Tarafından Teminat Yatırılması ve Teminatın Artırılması/Azaltılması ...................................................................... 337
   VII. İhtiyati Haczin Yapılması ................................................................. 340
   A. Genel Olarak ................................................................................. 340
   B. Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri .............................. 340
   C. İhtiyati Haczin Kapsamı ................................................................ 343
   Ç. Geminin Haczedildiği Zamandaki Durumunun Korunması ile İdaresi ve İşletilmesi Masraflarının Alacaklıdan Alınması ........ 343
   D. İhtiyati Haciz Hakkının Kullanılması .............................................. 348
   E. Geminin Serbest Bırakılması ......................................................... 349
   1. Gemi Değeri Depo Edilerek Geminin Serbest Bırakılması ........ 349
   2. Alacak Miktarınca Teminat Yatırarak İhtiyati Haczin Kaldırılması .............................................................................. 351
   3. Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyati Haciz ............................. 351
   VIII. Rehinli Alacakların Takibi ............................................................... 352
   A. Rehnin Feriliği İlkesi ...................................................................... 352
   B. İflas Yoluyla Takip Hakkı ............................................................... 353
   C. Diğer Takip Yolları ......................................................................... 354
   D. Rehinli Alacaklıların Takip Hakkı ................................................... 354
   1. Kanunî ve Akdî Hapis Hakkı ve Rehin Hakkı .............................. 354
   2. İpotek Sahipleri ........................................................................ 357
   IX. Cebrî Satış ........................................................................................ 359
   A. Haciz ............................................................................................. 359
   B. Paraya Çevirme ............................................................................. 360
   C. Yabancı Sicile Kayıtlı Gemilerin Satışı İçin Hazırlıklar .................... 360
   D. Artırmanın İlanı ............................................................................ 362
   E. Vaktinden Evvel Satış .................................................................... 363
   1. Genel Olarak ............................................................................. 363
   2. Mali Nedenlerle Vaktinden Evvel Satış ..................................... 364
   3. Faciaların Önlenmesi Amacıyla Vaktinden Evvel Satış ............. 366
   F. Satış ve İhalenin Sonucu .............................................................. 371
   X. Eşya Hakkında ................................................................................... 373
   A. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması ................................................ 373
   B. İlâmlı İcra ...................................................................................... 374
   C. İlamsız İcra .................................................................................... 374
   EK:.............................................................................................................. 381
   DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI ....................... 381

    

   Stok Kodu
   :
   9786057858375
   Boyut
   :
   16,5x23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   439
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Eylül 2020
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,57   
   69,15   
   3
   23,27   
   69,82   
   4
   17,62   
   70,49   
   5
   -   
   -   
   Cardfinans
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,61   
   69,22   
   3
   23,30   
   69,89   
   4
   17,64   
   70,56   
   5
   14,18   
   70,90   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,61   
   69,22   
   3
   23,30   
   69,89   
   4
   17,64   
   70,56   
   5
   14,18   
   70,90   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,61   
   69,22   
   3
   23,30   
   69,89   
   4
   17,64   
   70,56   
   5
   14,18   
   70,90   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,61   
   69,22   
   3
   23,30   
   69,89   
   4
   17,64   
   70,56   
   5
   14,18   
   70,90   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   34,61   
   69,22   
   3
   23,30   
   69,89   
   4
   17,64   
   70,56   
   5
   14,18   
   70,90   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   67,20   
   67,20   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   4
   -   
   -   
   5
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat